Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4949. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2010, stran 14923.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 6. redni seji dne 23. 12. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dobje za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje za leto 2010.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dobje po zaključnem računu za leto 2010 znašajo:
+------+--------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN   |Realizacija|
|   |ODHODKOV         |   2010 |
+------+--------------------------+-----------+
|   |Skupina/podskupina kontov |  v EUR |
+------+--------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      | 929.183 |
|   |(70+71+72+73+74+78)    |      |
+------+--------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  | 822.442 |
+------+--------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      | 700.047 |
+------+--------------------------+-----------+
|700  |Davki na dohodek in    | 666.820 |
|   |dobiček          |      |
+------+--------------------------+-----------+
|703  |Davki na premoženje    |  22.634 |
+------+--------------------------+-----------+
|704  |Domači davki na blago in |  10.593 |
|   |storitve         |      |
+------+--------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 122.395 |
+------+--------------------------+-----------+
|710  |Udeležba na dobičku in  |  25.939 |
|   |dohodki od premoženja   |      |
+------+--------------------------+-----------+
|711  |Takse in pristojbine   |   213 |
+------+--------------------------+-----------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga |  22.750 |
|   |in storitev        |      |
+------+--------------------------+-----------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki  |  73.493 |
+------+--------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |  2.189 |
+------+--------------------------+-----------+
|720  |Prihodki od prodaje    |   320 |
|   |osnovnih sredstev     |      |
+------+--------------------------+-----------+
|722  |Prihodki od prodaje    |  1.869 |
|   |zemljišč in neopredmetenih|      |
|   |dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 104.552 |
+------+--------------------------+-----------+
|740  |Transferni prihodki iz  |  72.916 |
|   |drugih javnofinančnih   |      |
|   |institucij        |      |
+------+--------------------------+-----------+
|741  |Prejeta sredstva iz    |  31.636 |
|   |državnega proračuna iz  |      |
|   |sredstev proračuna    |      |
|   |Evropske unije      |      |
+------+--------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI      | 914.208 |
|   |(40+41+42+43+45)     |      |
+------+--------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      | 371.438 |
+------+--------------------------+-----------+
|400  |Plače in drugi izdatki  |  71.600 |
|   |zaposlenim        |      |
+------+--------------------------+-----------+
|401  |Prispevki delodajalcev za |  11.116 |
|   |socialno varnost     |      |
+------+--------------------------+-----------+
|402  |Izdatki za blago in    | 277.722 |
|   |storitve         |      |
+------+--------------------------+-----------+
|409  |Rezerve          |  11.000 |
+------+--------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     | 352.417 |
+------+--------------------------+-----------+
|410  |Subvencije        |  16.000 |
+------+--------------------------+-----------+
|411  |Transferi posameznikom in | 200.122 |
|   |gospodinjstvom      |      |
+------+--------------------------+-----------+
|412  |Transferi nepridobitnim  |  17.867 |
|   |organizacijam in ustanovam|      |
+------+--------------------------+-----------+
|413  |Drugi tekoči domači    | 118.428 |
|   |transferi         |      |
+------+--------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 168.157 |
+------+--------------------------+-----------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih | 168.157 |
|   |sredstev         |      |
+------+--------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |  22.196 |
+------+--------------------------+-----------+
|431  |Investicijski transferi  |  10.000 |
|   |pravnim in fizičnim    |      |
|   |osebam, ki niso      |      |
|   |proračunski uporabniki  |      |
+------+--------------------------+-----------+
|432  |Investicijski transferi  |  12.196 |
|   |proračunskim uporabnikom |      |
+------+--------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |  14.975 |
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)|      |
|   |(I.–II.) (Skupaj prihodki |      |
|   |minus skupaj odhodki)   |      |
+------+--------------------------+-----------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK     |  8.157 |
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I.–7102  |      |
|   |)II.–403–404) (Skupaj   |      |
|   |prihodki brez prihodkov od|      |
|   |obresti minus skupaj   |      |
|   |odhodki brez plačil    |      |
|   |obresti)         |      |
+------+--------------------------+-----------+
|III/2 |TEKOČI PRESEŽEK      |  98.587 |
|   |(PRIMANJKLJAJ) (70+71   |      |
|   |)40+41) (Tekoči prihodki |      |
|   |minus tekoči odhodki in  |      |
|   |tekoči transferi)     |      |
+------+--------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |Realizacija|
|   |IN NALOŽB         |  2010 v |
|   |             |   EUR |
+------+--------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|   |(750+751+752)       |      |
+------+--------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+------+--------------------------+-----------+
|750  |Prejeta vračila danih   |    0 |
|   |posojil          |      |
+------+--------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|   500 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+------+--------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|   500 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+------+--------------------------+-----------+
|441  |Povečanje kapitalskih   |   500 |
|   |deležev in finančnih   |      |
|   |naložb          |      |
+------+--------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA    |   –500 |
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE   |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.– |      |
|   |V)            |      |
+------+--------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |Realizacija|
|   |             |  2010 v |
|   |             |   EUR |
+------+--------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)  |    0 |
+------+--------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       |    0 |
+------+--------------------------+-----------+
|500  |Domače zadolževanje    |    0 |
+------+--------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |  14.475 |
|   |NA RAČUNU (I.+V.+VII.–II.–|      |
|   |V.–VIII.)         |      |
+------+--------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.– |    0 |
|   |VIII.)          |      |
+------+--------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–| –14.975 |
|   |IX.)           |      |
+------+--------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH|  1.256 |
|   |NA DAN 31.12 PRETEKLEGA  |      |
|   |LETA           |      |
+------+--------------------------+-----------+
|9009 |Splošni sklad za drugo  |  15.731 |
+------+--------------------------+-----------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2010 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2011
Dobje, dne 23. decembra 2011
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost