Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 9000-7/2011 Ob-5943/11 , Stran 3049
Št. 9000-7/2011 Ob-5943/11
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), ter programa Eko sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2012 in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09) s strani Vlade Republike Slovenije dne 13. 12. 2011, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 15SUB-EVOB12
Nepovratne finančne spodbude občanom za baterijska električna vozila
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe nakupa okolju prijaznejših baterijskih električnih vozil, ki vključujejo nova baterijska električna vozila in nova priključna (plug-in) hibridna vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo) za cestni promet. Vloga mora biti vložena pred nakupom novega vozila. Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe predelave obstoječih vozil za cestni promet, ki bodo predelana na način, da bo elektro pogonski agregat nadomestil serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje, ali bodo predmet prvega nakupa na ta način predelanega vozila. Vloga mora biti vložena pred predelavo oziroma pred prvim nakupom predelanega vozila. 2. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu Predmet nepovratne finančne spodbude so lahko vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej: – nova baterijska električna vozila, kategorije M1, z nič emisijami CO2 na izpustu; – nova baterijska električna vozila, kategorije L7e, z nič emisijami CO2 na izpustu; – nova baterijska električna vozila, kategorije L6e, z nič emisijami CO2 na izpustu; – nova baterijska električna vozila, kategorije N1, z nič emisijami CO2 na izpustu; – nova plug-in hibridna baterijska vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo), kategorije M1; – predelana obstoječa vozila, kategorije M1, N1, L7e ali L6e, na način, da se serijsko vgrajeni motor na notranje izgorevanje nadomesti z elektro pogonskim agregatom. Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano. Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena samo za nove naložbe. Nova naložba je nakup novega vozila ali predelava obstoječega vozila, za katero je dobavitelj ali predelovalec vozila (izvajalec naložbe) vlagatelju kot investitorju izdal ustrezen predračun za nakup novega vozila ali prvi nakup predelanega vozila ali predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, kar bo izvedeno po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Datum izdaje računa šteje kot datum izvedbe naložbe, razen če iz podatka na računu ali ob vlogi predloženih verodostojnih dokumentov ne izhaja drugače. Kategorije M1, L7e, L6e in N1 so določene s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10) in Pravilnikom o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 75/05, 82/07, 96/09 in 106/10). Nepovratna finančna spodbuda za novo naložbo nakupa novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo prosilec spodbude (v nadaljevanju: vlagatelj) po izvedbi naložbe prvi lastnik vozila, ki je predmet spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem leasingu, prvi zakupnik vozila, ki je predmet spodbude. V primeru novih vozil bo nepovratna finančna spodbuda lahko dodeljena samo za vozila, za katera bo preverjena skladnost vozila s predpisi (homologacija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti in registracija. Nepovratna finančna spodbuda za novo naložbo predelave obstoječega vozila se lahko dodeli bodisi za ustrezno predelavo bodisi za prvi nakup (ali finančni zakup) ustrezno predelanega vozila. V primeru predelanih vozil bo nepovratna finančna spodbuda lahko dodeljena samo za vozila, za katera bo po predelavi preverjena skladnost vozila s predpisi (homologacija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti in registracija. Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena tudi za vozilo, kupljeno, zakupljeno ali predelano v tujini, pod pogojem, da bo vlagatelj prvi lastnik oziroma zakupnik novega vozila ali prvi lastnik oziroma zakupnik vozila po predelavi in da bo prva registracija novega ali predelanega vozila opravljena v Republiki Sloveniji. Tranzitna registracija ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila. V primeru finančnega zakupa (leasinga) je nepovratna finančna spodbuda dopustna le, če pogodba o finančnem zakupu (leasingu) določa, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti zakupnik in vlagatelj postane lastnik vozila oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Vozila, pridobljena z operativnim leasingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne spodbude ni mogoče pridobiti za nakup ali predelavo vozila z maloprodajno ceno, višjo od 50.000 EUR (z DDV). Vlagatelj je za nakup vozila, ki je lahko predmet spodbude, upravičen pridobiti nepovratno finančno spodbudo in hkrati tudi kredit Eko sklada, vendar maloprodajna cena vozila ne sme presegati 50.000 EUR (z DDV). V nobenem primeru pa višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditiranega nakupa vozila. Vozilo mora najmanj 3 leta po sklenitvi pogodbe o dodelitvi spodbude ostati v lasti vlagatelja. Če se ugotovi, da je prejemnik nepovratne finančne spodbude vozilo odtujil prej kot v treh letih, mora nepovratno finančno spodbudo vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Dopustna je odpoved finančnega zakupa (leasinga) zaradi odkupa vozila s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude. V primeru odjave vozila iz prometa zaradi višje sile se tek triletnega roka pretrga in se nadaljuje z dnem ponovne prijave v promet, pri čemer mora biti prejemnik nepovratne finančne spodbude še vedno lastnik oziroma, v primeru finančnega zakupa, zakupnik. Za nakup ali predelavo posameznega vozila je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo po tem javnem pozivu. Z eno vlogo vlagatelj lahko kandidira za nepovratno finančno spodbudo za največ eno naložbo (nakup največ enega vozila ali za največ eno predelavo vozila). Vlagatelj, ki kandidira na javnem pozivu, pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da je naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva. Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 3. Višina sredstev Višina sredstev oziroma celotni znesek razpoložljivih sredstev za nepovratne finančne spodbude na podlagi tega javnega poziva znaša 200.000 EUR. 4. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu Na javnem pozivu lahko kandidira vsaka fizična oseba, ki ni zasebnik v smislu določb pete alineje prvega odstavka 3. člena splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in je investitor v novo naložbo skladno s tem javnim pozivom ter ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Do spodbude niso upravičene fizične osebe, ki: – nimajo poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada, – ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije. 5. Višina nepovratne finančne spodbude Višina nepovratne finančne spodbude znaša: – 5.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije M1, z nič emisijami CO2 na izpustu; – 4.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije M1, na električni pogon; – 4.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno baterijsko vozilo (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo), kategorije M1; – 3.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije N1, z nič emisijami CO2 na izpustu; – 3.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije L7e, z nič emisijami CO2 na izpustu; – 2.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije N1 ali L7e, na električni pogon; – 2.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije L6e, z nič emisijami CO2 na izpustu; – 1.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije L6e, na električni pogon. Skladno z 29. členom Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09) nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50% vrednosti priznanih stroškov naložbe. 6. Pridobitev dokumentacije za prijavo Javni poziv in obrazec »Vloga« sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu 01/241-48-75 in 01/241-48-68, vsak dan med 8. in 12. uro. Javni poziv in obrazec »Vloga« lahko kandidati tudi naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedenih telefonskih številkah in ju prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 7. Vsebina vloge Vsaka vloga mora obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa naslednja dokazila in priloge: – v primeru nakupa vozila, kopijo veljavnega predračuna za nakup vozila, ki je predmet vloge, ali, v primeru predelave vozila, kopijo veljavnega predračuna za predelavo vozila, ki je predmet vloge; – v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo pogodbe o finančnem zakupu (leasingu) za vozilo, ki je predmet vloge, če je ta ob oddaji vloge že sklenjena; – v primeru nakupa vozila, podatke proizvajalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih je jasno razviden tip vozila, ali, v primeru predelave vozila, podatke predelovalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih sta jasno razvidna tip vozila pred predelavo ter tip vozila po predelavi; – kopijo bančne kartice vlagatelja za nakazilo nepovratne finančne spodbude, iz katere je razvidna številka transakcijskega računa. Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod. 8. Rok in način prijave Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 9. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače. Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 15 dni. Če bo pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg naložbe. Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor. Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude moral v 15 dneh vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, sicer se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude. Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) ne plačuje. 10. Izplačilo nepovratne finančne spodbude Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi pravice do dodelitve nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano odločbo o dodelitvi pravice do dodelitve nepovratne finančne spodbude. Izplačilo bo izvedeno v roku 30 dni po pravočasnem prejemu podpisane pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi ter preveritvi vseh dokazil o izvedbi naložbe, za katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, ki vključujejo: – v primeru nakupa vozila, originalni račun za nakup vozila, ki je predmet vloge, ali, v primeru predelave vozila, originalni račun za predelavo vozila, ki je predmet vloge; – kopijo dokazila o plačilu celotnega računa iz zgornje alineje ali, v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo pogodbe o finančnem zakupu (leasingu) za vozilo, ki je predmet vloge, če vlagatelj ob oddaji vloge le-te še ni predložil; – kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet vloge, izdanega na ime vlagatelja; – kopijo potrdila o skladnosti homologiranega tipa vozila, ki je predmet vloge. Rok za zaključek naložbe (izvedbo nakupa ali predelave vozila in registracijo) je 6 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost