Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 126/2011 Ob-5951/11 , Stran 3035
Št. 126/2011 Ob-5951/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 131. redni seji dne 21. 4. 2011, njegovega rebalansa, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 159. seji dne 17. 11. 2011, in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za študij slovenskih državljanov v tujini za leto 2012 (128. JR)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala, in sicer: – za dodiplomski ali podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine, – za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike. Štipendija se podeli za: – šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem javnem razpisu znaša 100% šolnine, vendar za posamezno študijsko leto ne več kot: a) 19.000,00 EUR za študente naravoslovja, tehnike ali medicine; b) 10.000,00 EUR za študente družboslovja ali humanistike; in – življenjske stroške v višini, kot je navedena v spodnji preglednici: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Če se študent izobražuje na študijskem programu, ki ga skupaj izvaja več visokošolskih ustanov v več krajih in/ali državah (Joint Degree Program), se za določitev višine štipendije za življenjske stroške med izobraževalnimi ustanovami, na katerih se bo kandidat dejansko izobraževal, upošteva kraj ali država tiste izobraževalne ustanove, na kateri bi bila višina štipendije za življenjske stroške za kandidata višja. Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugih stroškov. Sredstva bodo podeljena za študijsko leto 2012/2013 ali 2012, če je študijsko leto enako koledarskemu (v nadaljevanju: študijsko leto 2012/2013). Pravica do štipendije se podeli od letnika, ki se začne v koledarskem letu 2012 dalje, do zaključka posameznega študijskega programa. Kandidat se mora vpisati in s študijem v tujini v tem letniku tudi pričeti v koledarskem letu 2012. Za potrebe tega javnega razpisa se šteje, da se študijsko leto kandidata začne z uradnim začetkom študija kandidata. Štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih let, kolikor jih je predpisanih s programom, za katerega štipendiranje se kandidat prijavlja. Če se kandidat za štipendijo prijavlja za višji letnik programa, se trajanje štipendiranja skrajša za toliko let, kolikor jih je kandidat že zaključil do letnika, za katerega štipendiranje se prijavlja za študijsko leto 2012/2013. Kandidat po tem javnem razpisu ne more pridobiti štipendije za študij za isti letnik na istem programu, v katerega je v preteklosti že bil vpisan. Za uvrstitev smeri študija v področje izobraževanja se upošteva klasifikacija Statističnega urada Republike Slovenije KLASIUS-P (v nadaljevanju: KLASIUS-P), ki je javno objavljena na spletni strani SURS na naslednji povezavi: http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf. K naravoslovju, tehniki ali medicini se za potrebe tega javnega razpisa uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P: 4. Naravoslovje, matematika in računalništvo, 5. Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, 72. Zdravstvo, 84. Transportne storitve, 85. Varstvo okolja. K družboslovju ali humanistiki se za potrebe tega javnega razpisa uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P: 0 Splošne izobraževalne aktivnosti, 1. Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 22. Humanistika, 3. Družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 76. Socialno delo, 81. Osebne storitve, 86. Varovanje. Štipendije za študij v tujini ni možno pridobiti za študijsko področje ali program s področja umetnosti in kulture. V to področje se uvršča kategorija 2.1. Umetnost klasifikacije KLASIUS-P. Štipendije za študij v tujini ni možno pridobiti za: – skupne študijske programe (Joint Degree Program), torej študijske programe za pridobitev izobrazbe, ki jih visokošolska ustanova sprejme in izvaja skupaj z eno ali več visokošolskimi ustanovami, če ima katerikoli izmed sodelujočih ustanov sedež v Republiki Sloveniji, – za študijske programe, pri katerih je možno del obveznosti opravljati v Republiki Sloveniji. Vlagatelj se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavi le z eno prijavo. Sprememba izobraževalne ustanove ali izobraževalnega programa po oddaji vloge ni možna. Štipendija po tem javnem razpisu se lahko dodeli le za en izobraževalni program. 2. Vrednost javnega razpisa Vrednost javnega razpisa je 3.500.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov, in sicer od letnika, v katerega se bodo vpisali v koledarskem letu 2012 dalje, do zaključka izobraževanja v okviru posameznega študijskega programa na posamezni ravni izobraževanja. 3. Pogoji Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 3.1 je državljan Republike Slovenije; 3.2 ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 3.3 je sprejet ali vpisan na dodiplomski ali podiplomski (magistrski ali doktorski) študij s področja naravoslovja, tehnike ali medicine ali na podiplomski (magistrski ali doktorski) študij s področja družboslovja ali humanistike in ne gre za študij umetnosti ali kulture; 3.4 študij iz prejšnje alineje poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani) tuji izobraževalni ustanovi; v primeru transnacionalnega izobraževanja (izobraževanja, ki ga izobraževalna ustanova izvaja zunaj teritorija države, v kateri ima sedež) morata biti študijski program in izobraževalna ustanova akreditirana v matični državi, v državi, kjer se program izvaja, pa mora biti predmetno izobraževanje usklajeno z nacionalno zakonodajo na področju visokega šolstva, 3.5 bo na tem študiju pridobil uradno javno veljavno raven izobrazbe, za katero bo prejel javno veljavno spričevalo; 3.6 bo iz prejšnje alineje pridobljena raven izobrazbe enaka ali višja od najvišje ravni, ki jo je ali bi jo pridobil na kateremkoli predhodno vpisanem ali trenutnem izobraževalnem programu, 3.7 mu za raven, za katero se prijavlja za štipendiranje, še ni bila odobrena štipendija iz programov Ad futura; 3.8 ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav; 3.9 oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo glede na število ur študijskih obveznosti ali študijskih kreditov; 3.10 oblika študija ni študij na daljavo; 3.11 bo po merilih za ocenjevanje prijav prejel najmanj 20 točk; 3.12 bo v času študija prebival v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje; 3.13 od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji; 3.14 od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju, ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini; 3.15 od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini; 3.16 za isti študijski program kandidat s skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed predhodnih javnih razpisov. Kandidatu pogoja iz točke 3.3 prejšnjega odstavka ni potrebno izpolnjevati, če je na tuji ustanovi sprejet ali vpisan kot poskusni študent na doktorski študij, ki ustreza naslednjim zahtevam: – ustanova ima predpisane obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat za pridobitev statusa doktorskega študenta, – ustanova po prehodu študenta retroaktivno vpiše na doktorski študij. Če se kandidat prijavlja za štipendijo za študij, pri katerem je možen samostojen zaključek ene ravni s spričevalom, ali prehod iz ene na naslednjo, višjo raven brez pridobitve javno veljavnega spričevala po zaključku posamezne ravni, se lahko prijavi za štipendijo: – samo za eno raven, pri čemer mora to raven tudi uspešno zaključiti in pridobiti ustrezno spričevalo, ali – za celoten program na obeh ravneh, pri čemer v prijavi navede obe ravni študija (npr. MPhil/ PhD). Kandidat, če mu je taka štipendija odobrena, študija ne sme zaključiti s prvo ravnjo. Za študij na področju družboslovja ali humanistike noben del študija glede na prejšnji odstavek ne sme potekati na dodiplomski ali njej primerljivi ravni. Kandidat, ki želi prvo raven uspešno zaključiti in za to raven pridobiti spričevalo, se mora prijaviti le za prvo raven. Kandidat lahko pridobi štipendijo za enoviti magistrski ali njemu primerljiv študij samo za področje naravoslovja, tehnike ali medicine. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati izpolnjeno, lastnoročno podpisano prijavnico ter v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano izjavo na predpisanem obrazcu, ki skladu omogoča poizvedovanje v zvezi s študijem pri izobraževalni ustanovi. Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: 4.1 uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove o vpisu ali (pogojnem) sprejemu, ki mora vključevati polni naziv študijskega programa, trajanje študijskega programa, letnik oziroma leto študija, študijsko leto in datum začetka študija in da gre za redni študij, in sicer: 4.1.1 če je kandidat v program sprejet ali pogojno sprejet, ni pa še vpisan, predloži uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove, v katerem ta potrdi, da je kandidat v študijskem letu 2012/2013 sprejet ali pogojno sprejet v študijski program, 4.1.2 če je kandidat v študijskem letu 2012/2013 že vpisan v program, predloži uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove, v katerem ta potrdi, da je kandidat v študijskem letu 2012/2013 vpisan v študijski program, 4.1.3 če je kandidat v študijskem letu 2011/2012 ali 2011, če je študijsko leto enako koledarskem, že vpisan in bo v študijskem letu 2012/2013 študij nadaljeval v višjem letniku istega študijskega programa, vendar v ta letnik še ni vpisan, predloži uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove o vpisu v tekoče študijsko leto, 4.1.4 kandidat, ki je sprejet ali vpisan kot poskusni študent v skladu z določili drugega odstavka 3. točke tega javnega razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove, da je sprejet ali vpisan s statusom poskusnega študenta; iz potrdila morajo biti razvidne obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti za prehod na doktorski študij, rok, v katerem mora te obveznosti opraviti ter potrditev, da bo študent po opravljenem prehodu retroaktivno vpisan na doktorski študij za celoten čas trajanja statusa poskusnega študenta, 4.1.5 kandidat, ki se prijavlja za štipendijo skladno s tretjim odstavkom 3. točke tega javnega razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove, da je sprejet ali vpisan na tak študij; iz potrdila mora biti razvidno trajanje posamezne ravni in obveznosti, ki jih mora kandidat izpolniti za prehod med obema ravnema, ter da kandidat študija ne bo zaključil po prvi ravni, 4.2 pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo: – informacije o poteku študija, – akademski koledar z datumi trajanja študijskega leta ali semestrov, – predmetnik z opisom temeljnih in obveznih predmetov za celotni študijski program ter vseh izbirnih predmetov, ki jih je kandidat že opravil ali jih namerava izbrati, za vsa študijska leta programa. V primeru raziskovalnega študija brez predmetov, kandidat odda povzetek odobrenega raziskovalnega dela (npr. predlog magistrske, doktorske teze); Iz pisnih informacij o študijskem programu mora biti razvidno, kje so bile pridobljene (ustrezen je izpis iz spletne strani tako, da je izpisana tudi spletna stran, kopija uradne brošure, ipd.). 4.3 uradno potrdilo o višini letne šolnine, ki se glasi na ime kandidata in ga izda tuja izobraževalna ustanova, ali potrdilo, da kandidatu šolnine ni potrebno plačati; če so na znesku na potrdilu vključeni poleg šolnine tudi drugi stroški študija, morajo biti le-ti navedeni po postavkah in ločeno od zneska šolnine. Če na instituciji šolnin ni, lahko kandidat predloži tudi izpis iz uradne spletne strani institucije, iz katerega bo to razvidno; 4.4 spričevalo zadnje ravni izobraževanja, ki jo je kandidat v celoti zaključil do 31. 12. 2011, 4.5 uradno potrdilo izobraževalne ustanove o uspehu, in sicer: – potrdilo izobraževalne ustanove o vseh ocenah, ki jih je kandidat pridobil do 31. 12. 2011 na vseh dodiplomskih študijih, na katere je bil kadarkoli vpisan, vključno z oceno diplome, če je kandidat do 31. 12. 2011 dodiplomski študij že zaključil in je diploma ocenjevana. Če kandidat do 31. 12. 2011 dodiplomskega študija še ni zaključil, je pa na njem dosegel vsaj 4 številčne ocene, mora biti potrdilo o doseženih ocenah izdano v letu 2012, – če kandidat na dodiplomskem študiju nima obveznosti, ki bi se ocenjevale z ocenami, ali če je na dodiplomskem študiju do 31. 12. 2011 dosegel manj kot 4 številčne ocene, mora o tem predložiti dokazilo visokošolske izobraževalne ustanove in spričevalo vseh letnikov srednje šole in zaključnega ali maturitetnega izpita, če je ta izpit opravil, – če kandidat še nikoli ni bil vpisan na dodiplomski študij, mora predložiti spričevalo vseh do 31. 12. 2011 zaključenih letnikov srednje šole in zaključnega ali maturitetnega izpita, če je ta izpit do 31. 12. 2011 že opravil; 4.6 če je potrdilo o doseženih ocenah iz točke 4.5. tega odstavka izdala tuja izobraževalna ustanova, mora kandidat predložiti tudi uradno potrdilo pristojne ustanove o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede vse možne ocene, vse pozitivne ocene in navede razpon posamezne ocene, če ta ni linearen, 4.7 izpis osebne bibliografije iz baze COBISS kot dokazilo o objavljenih znanstvenih člankih ali aktivni udeležbi na znanstveni konferenci s predavanjem, objavi posterja ali druge oblike aktivne udeležbe, vpisane v COBISS najkasneje do 30. 4. 2012, 4.8 dokazila o sofinanciranju šolnine s strani drugih pravnih oseb (pogodbo o sofinanciranju šolnine ali drug ustrezen dokument). Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka razen dokazila iz točke 4.5. so lahko kopije, vendar ima sklad pravico zahtevati original, pri čemer elektronsko izdani dokumenti veljajo kot kopije. Oddanih dokumentov sklad ne vrača. 5. Merila za ocenjevanje prijav Prijave se ocenjujejo po treh kriterijih, najvišje možno skupno število točk je petinosemdeset (85). 5.1. Področje izobraževanja – 25 točk Področje izobraževanja se točkuje glede na KLASIUS-P, v katero sklad uvrsti izobraževalni program, pri čemer so v posamezno navedeno kategorijo vključene vse njene podkategorije: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Interdisciplinarne študijske programe ter študijske programe s področij, ki niso navedena v KLASIUS-P, sklad uvrsti v posamezno področje KLASIUS-P na podlagi predloženih dokazil iz točke 4.2. ter drugih javno dostopnih informacij o programu. Pri interdisciplinarnih programih se za točkovanje upošteva najprej tisto področje, ki je v obsegu vseh obveznosti programa zastopano v največjem deležu glede na število kreditov, število ur ali število predmetov. Po potrebi se upošteva tudi namen študija in področje dela po zaključenem izobraževanju, za katerega program primarno izobražuje. Če so področja enakomerno zastopana, se upošteva tisto področje, ki je ugodnejše za kandidata. 5.2. Objave – 30 točk Objava samostojnega znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični ali samostojni publikaciji se točkuje s 15 točkami, objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični ali samostojni publikaciji v soavtorstvu se točkuje z 10 točkami, aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje, objava posterja, objava v zborniku, ipd.) se točkuje s 3 točkami. Najvišje možno skupno število točk po tem merilu znaša 30 točk. Za točkovanje se bodo upoštevale samo objave, ki bodo do vključno 30. 4. 2012 vpisane v bazo COBISS in niso rezultat študijskih obveznosti kandidata, za katere bo kandidat ob prijavi predložil izpis iz baze COBISS. Iz izpisa COBISS mora biti razvidno, da gre za znanstveni prispevek ali udeležbo na znanstveni konferenci ali mora biti prispevek kategoriziran kot znanstveni. Če kandidat ob prijavi ne bo predložil ustreznega izpisa iz COBISS, se upošteva, da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. Če kandidat predloži izpis iz COBISS in vpisani prispevki niso kategorizirani, se upošteva, da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. Če bo kandidat predložil druga dokazila o dosežkih (fotokopije ali originali objav) brez izpisa iz COBISS, se upošteva, da te objave niso vpisane v COBISS in da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. 5.3. Uspeh – 30 točk Uspeh se točkuje kot sledi: – povprečna ocena od vključno 6,0 do 7,0 – 0 točk, – povprečna ocena od vključno 7,0 do 7,6  5 točk, – povprečna ocena od vključno 7,6 do 8,0  10 točk, – povprečna ocena od vključno 8,0 do 8,8  20 točk, – povprečna ocena od vključno 8,8 do 9,5  25 točk, in – povprečna ocena od vključno 9,5 do vključno 10  30 točk. Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene potrdila iz 4.5 točke tega javnega razpisa. Povprečna ocena se izračuna na 4 decimalna mesta. Pri ocenah, doseženih na ustanovah v tujini, ali na srednješolski ravni v Sloveniji, se vsaka ocena najprej pretvori v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja. Na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečje, ki je podlaga za točkovanje. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi posebna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor sklada. Komisija postopek vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na podlagi meril, ki jih določa javni razpis. Prednostni seznam teh kandidatov bo določila tako, da bo kandidate razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto višino točk od kandidata z največ točkami do kandidata z najmanj točkami. Za štipendiranje bodo s prednostnega seznama izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, pri čemer se zadnje uvrščenemu kandidatu dodeli štipendija v celotnem upravičenem znesku. če bo imelo več kandidatov isto število točk, se za odločitev o upravičencih uporabi razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: – kandidat je dosegel višjo povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha, – kandidat se prijavlja za študij s področja naravoslovja, tehnike ali medicine, – kandidat se vpisuje na višjo raven izobraževanja. 7. Odločanje in pogodbeno razmerje Sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe in predložitvi morebitnih z odločbo zahtevanih dokazila s strani kandidata, sklad z vsakim izbranim kandidatom sklene pogodbo o štipendiranju. Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju. Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku. Po zaključenih študijskih obveznostih programa se mora štipendist zaposliti pri delodajalcu s sedežem ali stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali se samozaposliti za toliko let, kolikor študijskih let je prejemal štipendijo, preračunano na polni delovni čas, pri čemer leto zaposlitve pomeni 12 mesecev, ne glede trajanje posameznega študijskega leta kandidata. Podrobneje je štipendijsko razmerje določeno s pogodbo o štipendiranju ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. 8. Dostopnost dokumentacije Besedilo javnega razpisa, prijavnico, obrazec z izjavo in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22 (6. nadstropje), 1000 Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 9. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten najmanj 30 dni, mora pred odhodom skladu predložiti originalno pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. 10. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo in sicer v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 128. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 4. 5. 2012. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Če kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad njihove prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) takse prosta. 11. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Katji Cankar, e-pošta: katja.cankar@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93 ali Sabini Mikuletič, e-pošta: sabina.mikuletic@sklad-kadri.si, tel. 01/434-15-50 ali Doris Sattler, e-pošta: doris.sattler@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-92.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost