Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4973. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2011, stran 14950.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 8. redni seji dne 15. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 107/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |  v EUR|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)             |2.967.900|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |1.724.192|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                       |1.479.913|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček               |1.381.440|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje                   |  53.026|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve            |  45.162|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |706 Drugi davki                       |   285|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                      | 244.279|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |  26.571|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine                  |  1.100|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          |   717|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki                 | 215.891|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                     |  14.876|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč              |  14.876|
|   |in neopredmetenih sredstev                 |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                     |1.228.832|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 971.727|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev   | 257.105|
|   |proračuna Evropske unije                  |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)               |3.671.097|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                       | 548.104|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            | 139.043|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |  21.894|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve              | 382.071|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih obresti                 |  5.095|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                      | 775.950|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |410 Subvencije                       |  11.423|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        | 582.721|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   |  72.688|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi              | 109.118|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                    |2.290.530|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           |2.290.530|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                   |  56.513|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim             |  42.783|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki     |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    |  13.730|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |  v EUR|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                |    0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                |    0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV               |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil              |    0|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                     |  v EUR|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)                   | 800.000|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                        | 800.000|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje                   | 800.000|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550+551)                  |  13.831|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                       |  13.831|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |550 Odplačila domačega dolga                |  13.831|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                 |  30.431|
|   |NA DAN 31. 12. 2010                     |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 450-12/11
Sodražica, dne 15. decembra 2011
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost