Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 671-17/2011 Ob-5959/11 , Stran 3044
Št. 671-17/2011 Ob-5959/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 13. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec, v letu 2012
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu, in sicer po področjih do naslednjih višin: 1.1. Šport otrok in mladine: – interesna športna vzgoja predšolskih otrok – 1.650 EUR, – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok – 24.000 EUR, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – 800 EUR, – interesna športna vzgoja mladine – 7.300 EUR, – programi športa nadarjenih otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 63.311 EUR, – programi športa nadarjene mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – 41.500 EUR. 1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih – 31.389 EUR. 1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa – 40.450 EUR. 1.4. Šport invalidov – 4.500 EUR. 1.5. Strokovno usposabljanje – 1.000 EUR. 1.6. Športne prireditve klubov in društev – 10.799 EUR. 1.7. Šolska športna tekmovanja – 4.800 EUR. 1.8. Športno aktivne počitnice – počitniški programi za otroke in mladino: – društva – 2.000 EUR, – šolska – 6.502 EUR. 1.9. Plavalno opismenjevanje – 3.048 EUR. 1.10. Potepanja s kolesom – 3.213 EUR. 1.11. Tek miru ob dnevu OZN – 3.580 EUR. 1.12. Strokovno delo društev in zvez – 36.528 EUR. 2. Pogoji sofinanciranja 2.1. Usposobljenost kandidata Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. 2.2. Ostali pogoji Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in znanje, ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe, in ki imajo sedež v MO Slovenj Gradec. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu. V skladu s pravilnikom imajo pravico do sredstev za strokovno usposabljanje vsi izvajalci, s katerimi bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2012. Sredstva pridobijo tako, da po opravljenem usposabljanju predložijo ustrezno dokumentacijo o opravljenem usposabljanju. 3. Vsebina vloge Vloge morajo vsebovati: – izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec za področje, na katerem kandidira prosilec, – dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem razpisu, – druge zahtevane priloge, razvidne na prijavnem obrazcu. 4. Rok in način prijave Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje do torka, 31. 1. 2012, ali tega dne priporočeno na pošti. Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče: – polni naslov pošiljatelja, – polni naslov prejemnika, – pripis »Ne odpiraj – Javni razpis Šport 2012«. 5. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena. Programi kandidatov bodo obravnavni in vrednoteni na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec. Postopek obravnave in sprejem sklepa o dodelitvi sredstev opravi komisija, ki jo imenuje župan. Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje do 30. 3. 2012, rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na internetni strani MO Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si). Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe. 6. Razpisna dokumentacija Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec, ali jo poiščejo na spletni strani http://www.slovenjgradec.si/, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na kontaktih: Marijan Klemenc, 02/88-121-24, 051/320-997, marijan.klemenc@slovenjgradec.si, Borut Marošek, 02/88-462-82, 031/878-559, borut.marosek@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost