Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 9000-7/2011 Ob-5945/11 , Stran 3057
Št. 9000-7/2011 Ob-5945/11
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1), Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2012, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije dne 13. 12. 2011 v skladu s 4. in 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09) in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 14SUB-VIS12
Nepovratne finančne spodbude za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali prenovo stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja
1. Predmet javnega poziva Namen spodbujanja energijsko visoko učinkovite gradnje in celovite prenove stavb, namenjenih izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja, je večji prihranek energije za ogrevanje, dolgoročno zagotavljanje nizkih stroškov za obratovanje ter doseganje višje kakovosti bivalnega in delovnega okolja. Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na območju Republike Slovenije, namenjenih izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki so v lasti občin (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude). Nova naložba je naložba, za katero občina, ki je investitorka in financira naložbo (v nadaljevanju: investitorka), na dan oddaje vloge še ni začela z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, ki so predmet nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Gradnja ali prenova stavbe, ki bo izvedena v nizkoenergijskem ali pasivnem tehnološkem razredu, mora biti namenjena izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja s strani javnega zavoda s sektorsko pripadnostjo SKIS S.13133, ki ima registrirano glavno dejavnost: – 85.100 (Predšolska vzgoja); – 85.200 (Osnovnošolsko izobraževanje); – 85.520 (Izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje na področju kulture); – 91.011 (Dejavnost knjižnic). Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za celovito prenovo ali gradnjo stavbe ali dela stavbe (prizidek), namenjene izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja, za katero je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno. Energijska učinkovitost stavb, ki so v okviru javnega poziva razvrščene v pasivni ali nizkoenergijski tehnološki razred, je določena z zahtevami za učinkovitost in kakovost izvedbe termičnega ovoja stavbe in sistemov ogrevanja, hlajenja ter prezračevanja: – obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojnimi zasteklitvami (okna, fiksne zasteklitve) s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 0,90 W/m2K in ostalega neprozornega zunanjega stavbnega pohištva (vhodna vrata) s toplotno prehodnostjo UD ≤ 0,90 W/m2K, izkazano skladno s standardi EN ISO 10077-1(2) oziroma EN ISO 12567-1(2) – faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja (g) za zasteklitve mora znašati g  50%, – zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno skladno s smernicami RAL montaže, – zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev (npr. strešna okna, svetlobniki), vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo, – povprečna toplotna prehodnost neprosojnega dela toplotnega ovoja za novogradnje, z upoštevanimi toplotnimi mostovi, sme znašati največ U ≤ 0,12 W/m2K za pasivni tehnološki razred in U ≤ 0,16 W/m2K za nizkoenergijski tehnološki razred, – povprečna toplotna prehodnost neprosojnega dela toplotnega ovoja za prenovljene stavbe, z upoštevanimi toplotnimi mostovi, sme znašati največ U ≤ 0,15 W/m2K za pasivni tehnološki razred in U ≤ 0,20 W/m2K za nizkoenergijski tehnološki razred, – v primeru prenove spomeniško zaščitene stavbe, ko vgradnja toplotne izolacije na zunanji strani zidu ni dopustna in je možna le z notranje strani, lahko povprečna toplotna prehodnost neprosojnega dela ovoja stavbe z upoštevanimi toplotnimi mostovi znaša največ U ≤ 0,25 W/m2K, pri čemer stavba kandidira v nizkoenergijskem tehnološkem razredu, – vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov, pri čemer mora znašati povprečna učinkovitost vračanja toplote na nivoju celotne stavbe najmanj 80% (pri tipičnih obratovalnih pogojih), – vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter naprave z visoko energijsko učinkovitostjo, ne glede na izbrani energent ali majhno količino toplote in hladu, ki ju je potrebno proizvesti na letnem nivoju, – novogradnja ali prenovljena stavba mora izpolniti tudi zahtevo po pokrivanju najmanj 25% deleža skupnih toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije (velja tudi v primeru obveznega priklopa na daljinski sistem ogrevanja, katerega vir toplote je fosilno gorivo), – načrtovana in pri gradnji dosežena izmerjena zrakotesnost stavbe mora pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij (po standardu SIST EN 13829) znašati n50 ≤ 0,6 h-1 za gradnjo ali prenovo v pasivnem tehnološkem razredu in n50 ≤ 1,0 h-1 za gradnjo ali prenovo v nizkoenergijskem tehnološkem razredu. Ustreznost energijske učinkovitosti novogradnje ali celovite prenove stavbe, ki je predmet spodbude, se preverja na podlagi metode za izračun pasivnih stavb PHPP`07, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (v primeru, da je bil zahtevan v upravnem postopku) in projekta za izvedbo. Preverjajo se podatki iz vodilne mape, načrta arhitekture ter načrta strojnih inštalacij. V postopku preverjanja se lahko zahteva tudi dodatna tehnična in ostala dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje pogojev javnega poziva. Iz rezultatov izračuna PHPP`07 mora biti med drugim razvidna tudi specifična raba energije za ogrevanje (Qh) in za hlajenje (Qk). Pri izračunu specifične rabe energije za ogrevanje Qh se upošteva temperatura ogrevanja prostorov 20°C, razen v primerih zahtev po nižji ali pa bistveno višji projektni temperaturi ogrevanja, ko se uporabi projektirana vrednost. Računski postopek se izvede za dve stanji: za klimatske razmere stavbe na dejanski lokaciji in za referenčne klimatske razmere mesta Ljubljane. Podatke izračunov bo Eko sklad uporabil za preverjanje ustreznosti energijske zasnove novogradnje ali prenove ter za vrednotenje prihrankov energije in emisij CO2. 2. Višina sredstev: višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.000.000 EUR. 3. Upravičene občine za kandidiranje na javnem pozivu Na javnem pozivu lahko sodeluje občina na območju Republike Slovenije, ki ima sprejet Lokalni energetski koncept. Stavba, za katero je lahko dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti v lasti občine ali več občin in namenjena izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja v skladu s 1. točko javnega poziva. V primeru načrtovane novogradnje mora biti občina (ali več občin) lastnica ali imetnica stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnica). 4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu Upravičena občina, ki kandidira na javnem pozivu (v nadaljevanju: vlagateljica), lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bodo izvedeni vsi ukrepi v sklopu naložbe, ki bo predmet nepovratne finančne spodbude (toplotna zaščita celotnega ovoja stavbe, zunanje stavbno pohištvo, prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, sodoben generator toplote in hladu) skladno s šestim odstavkom 1. točke javnega poziva. Vlagateljica pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad. Skladno s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09) nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50% vrednosti priznanih stroškov naložbe. Vlagateljica je v primeru, da kandidira za gradnjo ali prenovo stavbe in izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, upravičena za te ukrepe pridobiti tudi kredit Eko sklada, pri čemer pa višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Ukrepe, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Stavbe, naprav in opreme, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. Za ukrep, ki je predmet javnega poziva in bo izveden na določeni nepremičnini, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo, za katero lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih soinvestitork (občin). V tem primeru bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsaki soinvestitorki sorazmerno z deležem njene udeležbe pri financiranju naložbe. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da bo naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva. Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi, ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 5. Višina nepovratne finančne spodbude Višina nepovratne finančne spodbude je v skladu s sodobnimi in trajnostnimi načeli gradnje in prenove določena glede na pasivni ali nizkoenergijski razred učinkovitosti toplotnega ovoja stavbe, vrsto toplotno izolacijskega materiala (naravni, mineralni, sintetični) in vrsto zunanjega stavbnega pohištva (les, ostalo). Izračunana je glede na neto ogrevano in prezračevano tlorisno površino znotraj toplotnega ovoja stavbe. Nepovratna finančna spodbuda progresivno raste z manjšanjem toplotnih izgub pri novogradnjah in prenovah ter spodbuja vgradnjo okolju bolj prijaznih materialov naravnega izvora. Pokriva delež investiranih sredstev za izvedbo sistema energijsko učinkovitega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, vgradnjo energijsko učinkovitih sistemov za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne tople vode in rabo električne energije (naprave, razsvetljava), vgradnjo zunanjih senčil, pa tudi varčno rabo vode ipd. Dodeljena sredstva spodbujajo optimalno zasnovo stavbe, učinkovito vodenje in nadzor projekta ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za izvedbo projekta. Najvišja spodbuda, 425 EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe, bo lahko dodeljena za prenovo stavbe, ki izpolnjuje pogoje za pasivni tehnološki razred in je toplotno zaščitena z volumskim deležem najmanj 75% naravnih izolacijskih materialov iz obnovljivih virov. Za ostale kombinacije razredov energijske učinkovitosti in uporabljenih materialov v toplotnem stavbnem ovoju je možna višina spodbude, prikazana v tabelah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri tem predstavljajo: – I. skupina: stavba mora imeti vgrajenih najmanj 75% volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči, pluta, ovčja volna, bombaž ipd.), – II. skupina: stavba mora imeti vgrajenih skupaj najmanj 75% volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora, – III. skupina: stavba mora imeti vgrajenih več kot 25% volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. penjeni in ekstrudirani polistiren ipd.) Z vidika trajnostne gradnje in s ciljem doseganja večjega obsega uporabe naravnih materialov je predvidena tudi dodatna spodbuda za stavbe, v katere bo vgrajeno zunanje stavbno pohištvo iz lesa. Pravica do dodatne spodbude bo dodeljena s ciljem pokrivanja dela razlike višjih investicijskih stroškov in je opredeljena v višini 50 EUR/m2. 6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo omogoča tiskanje in je enakovredna tiskanim obrazcem. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagateljici in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo. Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu 01/241-48-69 in 01/241-48-32, vsak dan med 8. in 12. uro. 7. Rok in način prijave Vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012. Vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 8. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), če ZVO-1 ne določa drugače. Vlagateljica bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvana k dopolnitvi vloge v določenem roku 15 dni. Če bodo pomanjkljivosti odpravljene v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagateljica pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravila, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg načrtovanih del in ukrepov. Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge o pravici vlagateljice do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagateljica pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor. Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnico pravice do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnica pravice do nepovratne finančne spodbude morala v 15 dneh vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, sicer se bo štelo, da je umaknila vlogo za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude. Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje. 9. Izplačilo nepovratne finančne spodbude Nepovratna finančna spodbuda bo prejemnici izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – uporabno dovoljenje (kolikor ga zahteva upravni postopek) za stavbo, ki je predmet spodbude po tem pozivu; – zapisnik o opravljenem tehničnem prevzemu, ki mora biti izveden v prisotnosti predstavnika Eko sklada; – originalne izjave o izvedbi naložbe, ki jo za vsak izvedeni ukrep, ki je predmet spodbude po tem pozivu, podpišeta prejemnica (oziroma vse prejemnice skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude) in izvajalec del; – originalne račune (situacije) za izvedbo ukrepov s popisom izvedenih del in materiala za obseg naložbe, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih vlogi, ne izhaja drugače), in sicer najmanj za: – nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva in sistemov zunanjega senčenja, – izvedbo toplotne zaščite ovoja stavbe, – nakup in vgradnjo sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, – nakup in vgradnjo sistema ogrevanja in hlajenja z regulacijo, generatorja toplote in hladu, – originalni račun za izvedbo meritev zrakotesnosti; – dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih alinej; – dokazila o tehničnih karakteristikah vgrajenih materialov toplotnega ovoja, zunanjega stavbnega pohištva ter ostalih naprav oziroma opreme, ki so predmet nepovratne finančne spodbude; v primeru odstopanja med izbranimi in dejansko vgrajenimi materiali in opremo je potrebno predložiti tudi usklajena izračuna energijske učinkovitosti stavbe po metodi PHPP`07 in popravljen izračun volumskih deležev uporabljenih materialov; – fotografije izvedenih ukrepov, in sicer: izvedbe toplotne zaščite vseh elementov toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd. ter rešitve toplotnih mostov, vse posneto z merilnim trakom), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah, skladno s smernicami RAL montaže), vgrajenega sistema ogrevanja, hlajenja, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, generatorja toplote in hladu ter dokončane stavbe; – dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe (n50 ≤ 0,6 h-1 za pasivni tehnološki razred in n50 ≤ 1,0 h-1 za nizkoenergijski tehnološki razred), izmerjene po standardu SIST EN 13829, pri čemer mora biti zaključna meritev opravljena v prisotnosti predstavnika Eko sklada; – izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni sposobnosti stavbe, ki jo podpišejo prejemnica spodbude (oziroma vse prejemnice spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude), odgovorni nadzornik gradnje in odgovorni vodja projekta. Rok za zaključek naložbe je 24 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. Eko sklad si pridržuje pravico, da od prejemnice spodbude zahteva poročilo s termografskimi posnetki toplotnega ovoja stavbe ter izpostavljenih notranjih mest tudi po izplačilu navedene spodbude. Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvrši po predložitvi zgoraj navedene dokumentacije o zaključku naložbe, ki vključuje preveritev obsega in skladnosti izvedene naložbe s predloženo projektno dokumentacijo in z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun prejemnice.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost