Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4939. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu, stran 14884.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit) za strokovne delavce in delodajalce, ki sami prevzamejo opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, postopek prijave k strokovnemu izpitu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek opravljanja strokovnega izpita, izdajanje potrdil o strokovnem izpitu, stroške strokovnega izpita in izpitne komisije, vodenje evidence o strokovnih izpitih ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita.
2. člen
(izvajalec strokovnega izpita)
Strokovni izpit izvaja organizacijska enota ministrstva, pristojnega za upravo, ki je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov (v nadaljnjem besedilu: enota ministrstva, pristojnega za upravo).
3. člen
(pogoji za opravljanje strokovnega izpita)
(1) Strokovni izpit ali splošni del strokovnega izpita opravlja kandidat, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe za opravljanje strokovnih nalog iz varnosti in zdravja pri delu, ki so določeni s predpisom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu.
(2) Splošni del strokovnega izpita opravlja tudi delodajalec oziroma odgovorna oseba delodajalca, ki želi sam pri sebi prevzeti vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu.
II. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA
4. člen
(program strokovnega izpita)
(1) Splošni del strokovnega izpita kandidat opravlja po programu, ki je priloga 1 in sestavni del tega pravilnika. Splošni del strokovnega izpita obsega pisni in ustni del.
(2) Strokovni izpit kandidat opravlja po programu, ki je priloga 2 in sestavni del tega pravilnika. Strokovni izpit obsega pisni in ustni del.
(3) Minister, pristojen za delo (v nadaljnjem besedilu: minister), sprejme spremembe in dopolnitve programa strokovnega izpita iz prilog 1 in 2 tega pravilnika, v skladu z razvojem področja varnosti in zdravja pri delu ter po posvetovanju s Svetom za varnost in zdravje pri delu.
(4) Ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), skrbi za sprotno posodabljanje seznama predpisov in priporočljive strokovne literature, ki se nanaša na program strokovnega izpita, ter ga pošlje enoti ministrstva, pristojnega za upravo.
5. člen
(obseg strokovnega izpita)
(1) Pisni del strokovnega izpita obsega izdelavo pisne naloge, s katero kandidat izkaže svojo usposobljenost, da v skladu s pravili stroke varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanjem predpisov pripravi strokovne podlage za ocenjevanje tveganja in izjavo o varnosti v skladu s 17. členom zakona o varnosti in zdravju pri delu.
(2) Ustni del splošnega dela strokovnega izpita obsega preizkus znanja v okviru tem iz priloge 1 tega pravilnika in zagovor pisne naloge iz prvega odstavka tega člena.
(3) Ustni del strokovnega izpita obsega preizkus znanja v okviru tem iz priloge 2 tega pravilnika in zagovor pisne naloge iz prvega odstavka tega člena.
III. PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU
6. člen
(prijava in odjava ter izpitni roki)
(1) Kandidat se k strokovnemu izpitu prijavi na enoti ministrstva, pristojnega za upravo, vsaj 45 dni pred predvidenim datumom za opravljanje strokovnega izpita, s prijavnico, ki jo lahko pošlje tudi v elektronski obliki. K prijavnici mora kandidat priložiti izjavo o doseženi stopnji in smeri izobrazbe, če se prijavi za opravljanje strokovnega izpita. Če je izjava nepopolna, ga enota ministrstva, pristojnega za upravo, pozove k dopolnitvi. Če kandidat v roku sedmih dni tega ne stori, se prijava ne upošteva.
(2) Kandidat lahko odjavi opravljanje strokovnega izpita pisno, najpozneje deset dni pred predvidenim datumom za opravljanje strokovnega izpita.
(3) Enota ministrstva, pristojnega za upravo, mora določiti najmanj štiri izpitne roke letno.
7. člen
(obveščanje in roki za prijavo)
(1) Kandidata, ki se je prijavil k opravljanju strokovnega izpita ali splošnega dela strokovnega izpita in ki izpolnjuje predpisane pogoje, enota ministrstva, pristojnega za upravo, obvesti o izpitni komisiji, o kraju in času strokovnega izpita najmanj 15 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita. Član izpitne komisije z izobrazbo tehnične smeri na poziv enote ministrstva, pristojnega za upravo, kandidatu določi pisno nalogo najmanj 30 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita in o tem hkrati obvesti enoto ministrstva, pristojnega za upravo.
(2) Kandidat iz prejšnjega odstavka mora pisno nalogo v elektronski obliki predložiti članu komisije, ki je kandidatu določil pisno nalogo, in enoti ministrstva, pristojnega za upravo, najmanj deset dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita.
(3) Če kandidat brez opravičenega razloga v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži pisne naloge ali določenega dne ne pristopi k opravljanju strokovnega izpita, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
IV. IZPITNA KOMISIJA
8. člen
(seznam izpraševalcev in pogoji)
(1) Minister s sklepom imenuje seznam izpraševalcev za člane komisije za strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: seznam izpraševalcev) izmed delavcev, zaposlenih na ministrstvu in Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektoratu), v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
(2) Izpraševalci s seznama izpraševalcev iz prejšnjega odstavka morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja) in pet let delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu ali inšpekcije dela.
9. člen
(sestava izpitne komisije)
(1) Enota ministrstva, pristojnega za upravo, določi s seznama izpraševalcev iz prvega odstavka 8. člena predsednika in člane izpitne komisije za posamezne izpitne roke.
(2) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik komisije je član komisije z vsaj univerzitetno izobrazbo pravne smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, ali z magistrsko izobrazbo pravne smeri (2. bolonjska stopnja).
(3) Predsednik komisije vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
10. člen
(zapisnikar)
Zapisnikarje izpitnih komisij, ki vodijo zapisnik o poteku strokovnega izpita, imenuje minister izmed delavcev, zaposlenih na ministrstvu in ministrstvu, pristojnem za upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo. Zapisnikar mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo.
11. člen
(obveščanje o odsotnosti)
Predsednik in član izpitne komisije ter zapisnikar mora takoj, ko izve za upravičen razlog, zaradi katerega ne more opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji, v katero je določen, o tem obvestiti uradno osebo enote ministrstva, pristojnega za upravo.
V. OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA
12. člen
(trajanje in ocenjevanje splošnega dela strokovnega izpita)
Ustni del splošnega dela strokovnega izpita iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika traja najdalj petinštirideset minut. Kandidat je za splošni del strokovnega izpita ocenjen z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
13. člen
(trajanje in ocenjevanje strokovnega izpita)
Ustni del strokovnega izpita iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika traja največ šestdeset minut. Kandidat je za strokovni izpit ocenjen z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
14. člen
(zapisnik o poteku strokovnega izpita)
O poteku strokovnega izpita se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, člana izpitne komisije in zapisnikar.
15. člen
(izid strokovnega izpita in potrdila)
(1) Izid strokovnega izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije, kandidata in zapisnikarja.
(2) Kandidat, ki uspešno opravi splošni del strokovnega izpita, prejme potrdilo o opravljenem splošnem delu strokovnega izpita, ki ga podpiše predsednik izpitne komisije.
(3) Kandidat, ki uspešno opravi strokovni izpit, prejme potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, ki ga podpiše predsednik izpitne komisije.
16. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji. Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik.
(2) V primeru ugovora kandidat ponovno opravlja strokovni izpit najpozneje v treh dneh pred novo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz enega člana prejšnje izpitne komisije in dveh novih izpraševalcev.
17. člen
(naloge enote ministrstva, pristojnega za upravo)
Enota ministrstva, pristojnega za upravo, skrbi za:
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo izpitnih komisij,
– nemoteni potek strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu,
– spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij,
– pripravo letnega razporeda predvidenih datumov za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu,
– opravljanje strokovnega in administrativno-tehničnega dela za izpitne komisije.
VI. STROŠKI STROKOVNEGA IZPITA
18. člen
(rok za plačilo stroškov strokovnega izpita)
Delodajalec, ki je kandidata prijavil k strokovnemu izpitu, ali kandidat, če se je prijavil sam, plača stroške opravljanja strokovnega izpita ob prijavi na strokovni izpit.
19. člen
(cena izpita, plačilo in povračilo stroškov članom komisije)
Minister, pristojen za upravo, določi ceno izpita in višino plačila za delo ter povračila stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji za člane izpitne komisije in zapisnikarja.
VII. EVIDENCA STROKOVNIH IZPITOV
20. člen
(zbirka dokumentov o strokovnem izpitu)
Za vsakega kandidata, ki opravi splošni del strokovnega izpita ali strokovni izpit, vodi enota ministrstva, pristojnega za upravo, zbirko dokumentov, ki vsebuje prijavnico k strokovnemu izpitu s prilogami, zapisnik iz 14. člena tega pravilnika, pisno nalogo ter en izvod potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
21. člen
(vsebina evidence strokovnih izpitov)
(1) Enota ministrstva, pristojnega za upravo, vodi evidenco strokovnih izpitov. Evidenca strokovnih izpitov se vodi v elektronski obliki. Podatki iz evidence so dostopni ministrstvu in inšpektoratu.
(2) Evidenca iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– zaporedno številko,
– osebno ime kandidata, EMŠO,
– številko zbirke dokumentov o kandidatu,
– stopnjo in smer izobrazbe,
– vrsta opravljenega strokovnega izpita,
– datum izdaje potrdila iz 15. člena tega pravilnika.
(3) Evidenca iz prvega odstavka tega člena se hrani trajno, zbirka dokumentov iz 20. člena tega pravilnika pa dve leti od dneva opravljanja strokovnega izpita.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(1) Potrdilo o strokovnem izpitu, ki je obsegal splošni in posebni del strokovnega izpita, opravljenem po dosedanjih predpisih o opravljanju strokovnega izpita, velja tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Potrdilo o strokovnem izpitu, ki je obsegal splošni del strokovnega izpita, opravljenem po dosedanjih predpisih o opravljanju strokovnega izpita, preneha veljati eno leto po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Kandidati, ki so opravili splošni del strokovnega izpita po dosedanjih predpisih o opravljanju strokovnega izpita in želijo opraviti splošni del strokovnega izpita po tem pravilniku, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega pravilnika izdelati in zagovarjati pisno nalogo v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega pravilnika ter pred komisijo odgovarjati na vprašanja iz točk B) in C) priloge 1 tega pravilnika.
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 35/04).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-21/2011/29
Ljubljana, dne 28. decembra 2011
EVA 2011-2611-0076
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost