Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4970. Odlok o ustanovitvi Sveta za varnost občanov Občine Sodražica, stran 14944.

Na podlagi 21. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, 66/09 – UPB7, 22/10), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10), 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 8. redni seji dne 15. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varnost občanov Občine Sodražica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se v Občini Sodražica ustanavlja Svet za varnost občanov Občine Sodražica (v nadaljnjem besedilu: svet), ki kot organ župana in občinskega sveta, v skladu s tem odlokom opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje splošne varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti in preventivnemu delovanju občine, drugih javnih ustanov in občanov.
II. DELOVNO PODROČJE
2. člen
Svet skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:
– varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,
– javnega reda in miru,
– na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.
III. NALOGE
3. člen
V okviru svojih pristojnosti svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– preučuje, spremlja, obravnava in analizira obstoječo problematiko s področij naštetih v prejšnjem členu ter druge varnostno-vzgojne pojave in dogodke, ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja navodila, ukrepe oziroma morebitne rešitve nastalih težav v lokalni skupnosti,
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, katerih cilji so usmerjeni k zagotavljanju večje varnosti med občani,
– spodbuja k varnostnemu samoorganiziranju občanov,
– sodeluje, spremlja in spodbuja delovanje in izvajanje različnih preventivnih programov, namenjenih vsem občanom, ki iščejo pomoč,
– organizira problemske konference, okrogle mize, posvete, predavanja in druge akcije, katerih namen je osvestiti, informirati ter spodbuditi občane k zdravemu, ustvarjalnemu in na različnih področjih dejavnemu življenju, ob upoštevanju varnostne kulture in strpnosti med ljudmi,
– opravlja druge zadeve s področja javnega reda in zatiranja kriminalitete.
IV. SESTAVA IN POSLOVANJE
4. člen
Svet ima dvanajst stalnih članov.
Stalni člani sveta so:
– župan Občine Sodražica kot predsednik,
– podžupan Občine Sodražica kot namestnik
– direktorica občinske uprave kot tajnik,
– ravnateljica Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj,
– dva člana občinskega sveta,
– komandir Policijske postaje Ribnica,
– predstavnik medobčinske uprave,
– predstavnik Zdravstvenega doma Ribnica,
– predstavnik Centra za socialno delo,
– trije predstavniki Civilne družbe in občanov.
Predstavnika Medobčinske uprave, člana Občinskega sveta Občine Sodražica in predstavnika Civilne družbe in občanov imenuje župan.
V delovanje sveta se kot nestalni člani lahko vključujejo tudi predstavniki drugih organov, organizacij in društev, ki neposredno ali posredno lahko vplivajo na varnost občanov.
5. člen
Mandat članov traja štiri leta.
Mandat stalnih članov sveta preneha z njihovim odstopom ali razrešitvijo iz funkcije oziroma članstva v občinskemu svetu ali prenehanjem zaposlitve v medobčinski upravi.
6. člen
Svet sklicuje in vodi predsednik.
Nestalne člane k posameznim temam, ki jih obravnava svet, povabi predsednik v skladu s sklepom sveta ali na lastno pobudo.
Strokovno pripravo gradiva opravljajo strokovne službe posameznih javnih zavodov in drugih služb, administrativno-tehnične naloge za svet opravlja občinska uprava Občine Sodražica.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-2/2011
Sodražica, dne 15. decembra 2011
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost