Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 331-25/2007/18 Ob-5941/11 , Stran 3000
Št. 331-25/2007/18 Ob-5941/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11; v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES), – Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), – Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES), – Sporočila Komisije – Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Sporočilo Komisije 244/2004/ES), – Sklepa Sveta z dne 20. februarja 2006 o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013) (UL L št. 55 z dne 25. 2. 2006, str. 20), zadnjič spremenjenega s Sklepom Sveta z dne 19. januarja 2009 o spremembah Sklepa 2006/144/ES o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013) (UL L 30 z dne 31. 1. 2009, str. 112) (v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta 144/2006/ES), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
javni razpis
za Ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2012
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore Skladno z 62. členom Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v: 1. proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnim znanjem na kmetiji (objavljene na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si), 2. proizvodne dejavnosti za predelavo proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 83 z dne 30. 3. 2010, str. 47) in drugih nekmetijskih proizvodov na kmetiji po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS: – oddelek 08 Pridobivanje rudnin in kamnin, – oddelek 13 Proizvodnja tekstilij, – oddelek 14 Proizvodnja oblačil, – oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, – oddelek 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (razen za določene izdelke objavljene na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si), – oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja, – oddelek 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, – oddelek 21. Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, – oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, – oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, – oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, – oddelek 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, – oddelek 27 Proizvodnja električnih naprav, – oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav, – oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, – razred 30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil, – oddelek 31 Proizvodnja pohištva, – oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti, – oddelek 33 Popravila in montaža strojev in naprav. 3. podpore se dodelijo tudi za naslednje vrste aktivnosti v skladnu s SKD: a) proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov, b) predelava biomase za obnovljive vire energije, c) infrastruktura za obnovljivo energijo iz biomase in drugih obnovljivih virov energije. 4. storitvene dejavnosti na kmetijah: – turizem (gostinske nastanitvene dejavnosti (SKD – oddelek 55) in strežba jedi (SKD 2008 – oddelek 56) in druge negostinske dejavnosti (definirane v predpisih, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji), – veterinarstvo (SKD – oddelek 75), – izobraževanje(SKD – razred 85.10, 85.52, 85.59), – zdravstvo in socialno varstvo (SKD – oddelek 86, 87 in 88), – druge storitvene dejavnosti (SKD – pododdelek 45.2, oddelek 95 in 96). III. Vlagatelji (1) Skladno s prvim odstavkom 64. člena Uredbe PRP so vlagatelji člani kmetijskega gospodinjstva, ki so: 1. fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva – kmetije in so nosilci dopolnilne dejavnosti na tej kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki, 2. pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo. (2) Kmetijsko gospodarstvo mora imeti poleg kmetijske dejavnosti, v skladu s tretjim odstavkom 64. člena Uredbe PRP, registrirano tudi dejavnost, ki je predmet podpore. (3) V skladu s petnajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP morajo biti kmetijska gospodarstva dejavna. Dejavno kmetijsko gospodarstvo je tisto kmetijsko gospodarstvo, ki v letu pred objavo javnega razpisa vloži zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike in ob predložitvi vloge na javni razpis ustvari primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred objavo javnega razpisa Enota vloženega dela pa pomeni obseg dela, ki ga opravi ena zaposlena oseba za polni delovni čas v obdobju enega leta oziroma eno polno delovno moč, ki znaša 1 800 ur letno. V letu 2010 je bruto prihodek na enoto vloženega dela v RS znašal 8.536,36 EUR. (4) V skladu z drugim odstavkom 64. člena Uredbe PRP mora kmetijsko gospodarstvo iz prejšnjega odstavka izpolnjevati kriterije za mikro podjetja iz Priloge I Uredbe 800/2008/ES. (5) V skladu s 1. točko prvega odstavka 65. člena Uredbe PRP, mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano v RKG. IV. Pogoji in obveznosti IV/1. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge Vlagatelj: (1) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni, resnični in točni. (2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (3) Vlagatelj mora imeti poravnane vse davke in prispevke do države. (4) Vlagatelj mora imeti sedež podjetja v Republiki Sloveniji. (5) Vlagatelj mora imeti sedež na naslovu kmetijskega gospodarstva, izven naselij, ki imajo v skladu s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije(*1), in Sklepom Vlade Republike Slovenije(*2) status mesta. Ta naselja so: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje,Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri. Meje navedenih naselij so na spletni strani http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp. (*1) Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00). (*2) Sklepom Vlade Republike Slovenije o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05). (6) Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. (7) Če je vlagatelj fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju. (8) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. Naložba: (1) Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe (finančna konstrukcija naložbe v prijavnem obrazcu mora biti izpolnjena in seštevek mora dati skupno vrednost naložbe). (2) Vlagatelj mora, v skladu s 4. točko prvega odstavka 65. člena Uredbe PRP, zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo v skladu z zakonodajo in s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del, ki jo pripravi odgovorni projektant ter vsa dovoljenja za naložbo. (3) V primeru nakupa samo opreme ali strojev mora vlagatelj priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje ali pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt ali prostor v katerem bo nameščena oprema ali stroji. (4) Vlagatelj mora biti lastnik nepremičnine, kjer poteka naložba ali imeti za navedeno nepremičnino sklenjen 10 ali večletni najem ali za to obdobje ustanovljeno stavbno pravico v korist vlagatelja. (5) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti iz priložene projektne dokumentacije razvidno: (a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, (b) ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis, (c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov. (6) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. (7) V skladu s 5. točko prvega odstavka 65. člena Uredbe PRP, mora biti izdelan poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom, ki je objavljen na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in.http://www.arsktrp.gov.si/. Pri poslovnem načrtu oziroma programu dela morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene vse zahtevane priloge. Izkazana mora biti ekonomska upravičenost naložbe. Kot ekonomska upravičenost naložbe se šteje, da je kumulativen denarni tok pozitiven. (8) Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora v skladu z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, za stroške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 eurov (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja. (9) Lokacija naložbe se mora, v skladu s 6. točko prvega odstavka 65. člena Uredbe PRP, nahajati na kmetijskem gospodarstvu zunaj naselij, ki imajo v skladu s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00) in Sklepom Vlade Republike Slovenije o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05), status mesta. (10) Glede na tretji odstavek 65. člena Uredbe PRP se podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam. Naložbe, katerih skupna vrednost ob prijavi na javni razpis ne presega 50.000 EUR (brez DDV), se štejejo kot enostavne naložbe, zahtevne naložbe pa so naložbe katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR (brez DDV). Pri enostavnih naložbah se pripravi enostavni poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom, ki je objavljen na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. (11) Pri naložbah v obnovljive vire energije za prodajo, predračunska vrednost naložbe, v primeru pridobivanja električne energije, ob prijavi na javni razpis, ne sme preseči 1.000.000 EUR (brez DDV) oziroma v primeru pridobivanja toplotne energije ne sme preseči 400.000 EUR (brez DDV), v skladu s četrtim odstavkom 65. člena Uredbe PRP. (12) Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj pridobiti gradbeno dovoljenje, iz katera je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. (13) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za starostnike ali invalide mora ob oddaji vloge predložiti pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije za predviden program opravljanja storitve. IV/2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi z naložbo od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe (1) Upravičenec se zavezuje, da bodo gradbena dela izvedel v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. (2) Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Kot zaključek naložbe se v primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje storitve. Vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku določenem z odločbo o pravici do sredstev. IV/3. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev (1) Ob vlaganju zahtevka za izplačilo (po končani naložbi) sredstev mora imeti kmetija z dopolnilno dejavnostjo v skladu s 1. točko sedmega odstavka 65. člena Uredbe PRP, najmanj eno polno delovno moč iz kmetijske, gozdarske ali dopolnilne dejavnosti. Pri izračunu obsega dela se upošteva, da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih in sicer: kmetijski zavarovanec, kmečka gospodinja in stalno najeta delovna sila (1 PDM) ter druge osebe (0,5 PDM). Ostali upravičenci morajo ohraniti ali povečati število zaposlenih, v primeru, da upravičenec pred naložbo ni imel zaposlenih, mora imeti ob vlaganju zahtevka za izplačilo (po končani naložbi) sredstev najmanj eno zaposlitev. Obveznost iz te točke ne velja v primeru naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov. (2) Če se upravičenec v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi. (3) Upravičenec, ki je pridobil sredstva za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok, mora ob dokončanju naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja na ministrstvu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje. (4) Upravičenec, ki je pridobil sredstva za naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za starostnike ali invalide mora najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh storitev v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo. (5) Kot dokazilo za zaključek naložbe se šteje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (6) V skladu z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora biti naložba ali del naložbe, na katerega se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključen in vsi računi plačani. Zahtevku mora upravičenec priložiti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (7) Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na upravičenca. (8) Zahtevek za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku določenem v odločbi o pravici do sredstev. (9) Upravičenec lahko vloži največ en zahtevek za izplačilo sredstev. (10) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do 5. 10. in od 6. 12. do 31.12. Zahtevki, ki bodo poslani med 6. 10. in 5. 12., bodo zavrženi. (11) Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi oziroma sklepu, je 30. junij 2015. (12) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. (13) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. (14) Končni prejemnik sredstev mora zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES. IV/4. Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev Prejemnik sredstev mora skladno s 121. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti: (1) Končni prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/. Na podlagi osmega odstavka 65. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik na ARSKTRP poslati poročilo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. (2) Predmet podpore po tem razpisu se mora uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena. (3) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. (4) Končni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo še najmanj pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva, najmanj v obsegu, ki ga je opredelil v vlogi na javni razpis oziroma s poslovnim načrtom. (5) Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. (6) Končni prejemniki sredstev, ki so pravne osebe, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si. V. Omejitev sredstev Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: (1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP. (2) Sredstva in izplačila se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta razpis in zahtevku za izplačilo sredstev že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. (3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravičenci pridobijo druga javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar seštevek podpor ne sme presegati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 1698/2005/ES. Med druga javna sredstva se šteje tudi višina državne pomoči iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane obrestne mere. (4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. VI. Upravičeni stroški (1) Skladno s 63. členom Uredbe PRP so upravičeni stroški: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Skladno s tretjim odstavkom 63. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki so nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, kot so priprava vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije ter priprava zahtevkov za izplačilo, nastali po 1. 1. 2007 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov lahko začne z deli, vendar se ta dela ne štejejo med upravičene stroške. Prav tako ne sme prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev. (3) Kot začetek stroškov se skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitno dodeljenih sredstev (sklenitev pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). (4) Poleg neupravičenih stroškov določenih v tretjem odstavku 71. člena Uredbe 1698/2005/ES do podpore v skladu s petim odstavkom 63. člena Uredbe PRP niso upravičeni tudi naslednji stroški: – naložbe v raziskave in razvoj produktov, – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, – prevozna in transportna sredstva, razen viličarja, – stroški poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema, itd), – bančni stroški in stroški garancij, – nakup rabljene opreme, – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, – nakup gradbene mehanizacije, – naložbe v prostore za zasebno rabo, – naložbe v predelavo živilskih proizvodov, katerih surovina so kmetijski proizvodi. (5) DDV ni upravičen strošek. (6) Sredstva se ne dodelijo vlagateljem, ki: – so podjetja v težavah: v skladu s Sporočilom Komisije 244/2004/ES, – izvajajo naložbo na nepremičninah, na katerih se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje ali na nepremičninah, ki so v času odločanja v postopku denacionalizacije, – imajo neporavnane obveznosti do države. (7) Podpore se ne dodelijo za naložbe, katerih izvedba se je začela pred izdajo odločbe o pravici do sredstev. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) Skladno s 66. členom Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so popolne in izpolnjujejo zahtevane pogoje. (2) Pri določitvi meril se upoštevajo naslednja načela: 1. razvojna ogroženost na ravni regije Standardne klasifikacije teritorialnih enot 3 (v nadaljnjem besedilu: SKTE-3), v kateri se izvaja naložba se oceni z do 15 odstotkov točk, 2. ekonomski vidik se oceni z do 65 odstotkov točk, 3. družbeno-socialni vidik upravičenca se oceni z do 20 odstotkov točk, 4. izvajanje zakonov o razvojni podpori po 118. členu Uredbe PRP z dodatnih 10 odstotkov možnih točk. (3) Podrobnejša merila bodo podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. (4) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis znaša 35 ali več odstotkov točk. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. (5) Skladno s prvim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, še dodatnih deset odstotkov točk (6) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, morajo vloge za pridobitev dodatnih točk iz prejšnjega odstavka, izpolnjevati vsaj enega od predpisanih pogojev, ki jih podaja Projektna pisarna Vlade RS v Pomurski regiji, in sicer da je predmet podpore naložba v: a) pridobivanje energentov in energije za prodajo na kmetiji iz obnovljivih virov, b) v proizvodne dejavnosti, povezane s predelavo proizvodov izven Priloge I k Pogodbi in drugih nekmetijskih proizvodov na kmetiji, c) turizem. (7) Skladno s četrtim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 56/10), pridobijo te vloge na javni razpis iz petega odstavka tega člena na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk. (8) Skladno s šestim in sedmim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju iz 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), pridobijo te vloge na javni razpis, ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk. (9) V skladu z osmim odstavkom 118. člena Uredbe PRP, vloga na javni razpis lahko pridobi največ deset odstotkov dodanih iz naslova izvajanja zakonov o razvojni podpori. VIII. Finančne določbe (1) Splošne finančne določbe so v skladu s 67. členom Uredbe PRP. (2) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev po pravilu de minimis. (3) Stopnja intenzivnosti podpore: skladno s 67. členom Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša do vključno 60 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. V primeru, da se naložba nanaša na pridobivanje energije iz obnovljivih virov, se podpora poviša za 10 odstotnih točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (4) Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP 2007 – 2013, je omejena kot sledi: – najnižji dodeljeni znesek pomoči na upravičenca znaša 3.500 EUR, – prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ 100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena v tej obliki se zavrže. Razpisna dokumentacija vsebuje: (a) Seznam upravičenih stroškov, (b) Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog, (c) Prijavni obrazec, (č) Navodila za izdelavo poslovnega načrta, (d) Katalog kalkulacij, (e) Navodilo za izpolnjevanje tabele o prihodku iz kmetijske dejavnosti pred in po naložbi, (f) Priročnik za obveščanje, (g) Opredelitev malih in srednjih podjetij (h) Seznam proizvodov prve stopnje predelave lesa, (i) Seznam proizvodnih dejavnosti, povezanih s tradicionalnimi znanji na kmetiji. (2) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana), tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in pri INFO točkah KGZS. (3) Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. X. Rok in način prijave (1) Skladno s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana. (2) Vloge na javni razpis se v skladu z drugim odstavkom 114. člena Uredbe PRP, vlagajo od naslednjega dneva po objavi v Uradnem listu RS pa do vključno 29. 2. 2012, do 24. ure. (3) Vloga na javni razpis se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja. Vloga se označi: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za ukrep 311«. (4) Prepozne vloge se ne obravnavajo in se s sklepom zavržejo. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP. (2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno. (3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP, ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno. (4) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je v skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas prejema dopolnitve se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na javni razpis na ARSKTRP se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno pregleda. (5) Popolne vloge na javni razpis, ki so vsebinsko nerazumljive se v skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP pozove na razjasnitev v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni razpis. Rok za razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda. (6) Vloge na javni razpis, ki so popolne, se oceni na podlagi meril iz VII. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se v skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Pri doseganju praga minimalnega števila točk se ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11). (7) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk, se v skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP, vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge na javni razpis s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog isto število prejetih točk in so bile vloge vložene istočasno, se vloge odobrijo glede na višje število točk pridobljenih pri kriteriju, ki se nanaša na racionalnost porabe javnih sredstev. (8) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se v skladu s šestim odstavkom 115. člena, lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku osem dni od vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. (3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 65/2011/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno s 30. členom Uredbe 65/2011/ES. (4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 122. členom Uredbe PRP. XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP (1) Namerna vložitev napačne prijave se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. (3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja: – če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1); – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev; – če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. (4) Končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. (5) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. (6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost