Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 9000-7/2011 Ob-5944/11 , Stran 3051
Št. 9000-7/2011 Ob-5944/11
Na podlagi prvega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju: Eko sklad) in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) ter na podlagi programa Eko sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2012 in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) s strani Vlade Republike Slovenije dne 13. 12. 2011, Eko sklad objavlja
javni poziv 12SUB-OB12
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe. Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo in uveljavlja pravico do nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vlagatelj), izdal ustrezen predračun za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem javnem pozivu: A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje popis del, opreme in sprejemnikov sončne energije. Površina sprejemnika sončne energije (v nadaljevanju: SSE) se določi skladno s standardom SIST EN 12975-2 oziroma SIST EN 12976, in sicer se upošteva svetla površina SSE oziroma aperturna površina, navedena v merilnem poročilu neodvisne institucije za tip SSE, ki je predmet vloge. Vlagatelj, ki bo udeležen v skupinsko organizirani gradnji (krožki za samogradnjo solarnih sistemov), mora predložiti originalno potrdilo organizatorja gradnje s popisom materiala za celotno skupino samograditeljev in originalno potrdilo, izdano na ime vlagatelja, ki mora vključevati popis materiala, podatek o številu SSE in podatek o svetli (aperturni) površini SSE. Organizator krožka za samogradnjo solarnega sistema mora pridobiti potrdilo izvajalca svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni po celotnem območju Republike Slovenije na področju učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: dejavnost ENSVET), ki potrdi strokovno ustreznost tehnologije samogradnje in površino SSE, ki bodo izdelani v samogradnji. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije; – nabavo in vgradnjo hranilnika toplote; – vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema. B - vgradnja toplovodne kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo toplovodne kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, in mora imeti skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5 (za kamine SIST EN 14785) naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 50 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 750 mg/m3 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13% v suhih dimnih plinih). Naprave z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave, naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) pa morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne naprave; – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov; – nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje. C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe Pravica do nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko se dodeli le za serijsko izdelano toplotno črpalko za ogrevanje prostorov in/ali sanitarne tople vode, ki bo vgrajena na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nabavo in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo toplotne črpalke; – nabavo in vgradnjo hranilnika toplote ter povezavo s toplotno črpalko; – cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo. D - priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le v primeru, ko se pri obnovi starejše stanovanjske stavbe prvič vgradi sistem centralnega ogrevanja, ki bo priključen na sistem daljinskega ogrevanja, ki uporablja izključno obnovljiv vir energije. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Priznani stroški vključujejo: – nakup in vgradnjo elementov razvoda ogrevalnega sistema, grelnih teles in termostatskih ventilov; – ustrezno krmilno in varovalno opremo. E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev starejše stanovanjske stavbe, in vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega, s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 1,2 W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj) skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2). Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajene po načelu tesnjenja v treh ravninah, kar opredeljuje RAL smernica za načrtovanje in izvedbo montaže zunanjega stavbnega pohištva.. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Priznani stroški vključujejo: – odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, skladno s smernico RAL montaže; – nabavo in vgradnjo senčil; – nabavo in vgradnjo okenskih polic; – obdelavo špalet. Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nabave ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje dodatnega novega stavbnega pohištva in povečanja površine zasteklitev obstoječih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev. F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo fasade skupaj s coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje ETAG 004. V primeru, da je na obstoječi stanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, katerega toplotna prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede to naložbo z dodatno toplotno izolacijo v razliki do najmanj 15 cm izolacijskega materiala. Predložiti mora fotografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega izolacijskega materiala, in ustrezna dokazila o toplotni prevodnosti tega materiala. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema; – postavitev gradbenega odra; – odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic; – obdelavo špalet; – nabavo in vgradnjo okenskih polic. G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru z najmanj 25 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo; – nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine; – zaključne obloge pri izolaciji strehe npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge; – pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge. H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za nakup in vgradnjo centralnega sistema ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija). Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati: vsaj 80% energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h). Naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati vsaj 65% energijsko učinkovitost pri vračanju toplote odpadnega zraka. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka; – nabavo in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesovanje ter krmilnimi elementi; – nabavo in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode. I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove stanovanjske stavbe oziroma celovito prenovo stanovanjske stavbe, ki je lahko eno ali dvostanovanjska hiša, dvojček ali vrstna hiša, za katero je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP`07«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana. Kakovost načrtovane gradnje se bo preverjala na podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in načrtov za izvedbo (PZI), in sicer načrta arhitekture, ki mora biti izdelan v merilu 1:50, ter načrta strojnih inštalacij za ogrevanje in prezračevanje. Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s smernico RAL montaže. Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo. Obvezna je vgradnja centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj: 80% energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h), kar mora biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila proizvajalca naprave. Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora biti izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN 13829: n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a oziroma n50 ≤ 1,0 h-1 za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a. Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode je edino dopustno fosilno gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinske kondenzacijske naprave. Neposredno ogrevanje z električno energijo v obsegu več kot 10% letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode ni dopustno. Stanovanjska stavba mora izpolniti tudi zahtevo po minimalno 25% pokrivanju toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije. Za novo naložbo po točki I se šteje tudi nakup stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje ukrepa I, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2012. J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup stanovanjske enote v novi ali celovito prenovljeni večstanovanjski stavbi s tremi ali več stanovanji, katere energijska učinkovitost v segmentu računske rabe energije za ogrevanje stavbe (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP`07«, bo manjša ali enaka 15 kWh/m2a. Pri poslovno stanovanjskih stavbah se izračun energijske učinkovitosti omeji zgolj na večstanovanjski del stavbe. Vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo večstanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana. Ustreznost energijske učinkovitosti se bo preverjala na podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI), in sicer načrta arhitekture, ki mora biti izdelan v merilu 1:50, ter načrta strojnih inštalacij za ogrevanje in prezračevanje. V stanovanjskih enotah je dovoljena le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s smernico RAL montaže. Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Povprečna toplotna prehodnost ostalih neprozornih komponent toplotnega ovoja mora znašati U ≤ 0,20 W/m2K. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z dokumentacijo za prijavo. Stanovanjske enote v večstanovanjskih stavbah, ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud, morajo imeti obvezno vgrajen sistem prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj: 80% energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h), kar mora biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila proizvajalca naprave. Obvezen je preizkus zrakotesnosti posameznih stanovanjskih enot ali celotnega večstanovanjskega dela stavbe, pri čemer mora biti izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij skladno s standardom SIST EN 13829: n50 ≤ 0,60 h-1. Za individualno ali skupno oskrbo s toploto je dovoljena le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode je edino dopustno fosilno gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinske kondenzacijske naprave. Neposredno ogrevanje z električno energijo v obsegu več kot 10% letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode ni dopustno. Stavba mora izpolniti tudi zahtevo po minimalno 25% pokrivanju skupnih toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije. Za novo naložbo po točki J se šteje nakup stanovanjske enote, ki izpolnjuje pogoje ukrepa J, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2012. 2. Višina sredstev: višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 7.500.000 €. 3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in: – lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik); – ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) lastnika z njegovim pisnim dovoljenjem; – najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika. Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz točke 1.I ali 1.J sodeluje vsaka fizična oseba, ki je: – prvi kupec nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske enote v pasivni večstanovanjski stavbi (v nadaljevanju: kupec); – ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji) kupca z njegovim pisnim dovoljenjem. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden en ali več zgoraj navedenih ukrepov. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad. Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za posamezen ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem javnem pozivu, že prejel kredit Eko sklada in ima iz naslova tega kredita obveznosti do Eko sklada, za ta ukrep ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Ne glede na prejšnji stavek je vlagatelj v primeru, da kandidira za nepovratno finančno spodbudo po tem ali drugem javnem pozivu za katerokoli naložbo ali več naložb v isti stanovanjski stavbi, in če priznani stroški teh naložb znašajo več kot 10.000 €, za izvedbo teh upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada. Tudi vlagatelj, ki kandidira za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, je upravičen pridobiti kredit Eko sklada. V nobenem primeru pa višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme oziroma stanovanjske hiše ali enote, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva in bo izveden na določeni nepremičnini, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo, za katero lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsakemu soinvestitorju sorazmerno deležu njegove udeležbe pri financiranju naložbe. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga mora biti oddana pred pričetkom izvedbe naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da bo naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva in da je vloga pripravljena skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo. Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 5. Višina nepovratne finančne spodbude A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe in se lahko dodeli za največ 20 m2 sprejemnikov sončne energije, vendar ne več kot: – 150 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri sistemih s ploščatimi sprejemniki; – 200 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki. Za sisteme s ploščatimi sprejemniki sončne energije, ki bodo izdelani v samogradnji, nepovratna finančna spodbuda znaša 75 € na m2 svetle oziroma aperturne površine vgrajenih sprejemnikov sončne energije. B - vgradnja toplovodne kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: – 2.000 €, če gre za toplovodno kurilno napravo na sekance ali pelete; – 1.500 €, če gre za toplovodno kurilno napravo na polena. C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar za toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode ne več kot: – 2.500 € za toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda; – 1.500 € za toplotno črpalko zrak/voda z minimalnim grelnim številom več kot 3,7; – 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda z minimalnim grelnim številom več kot 3,4 do 3,7. Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 250 €. D - priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 € na stanovanjsko enoto. E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100 € na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, izdelanih iz lesa, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanjsko enoto. F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade enostanovanjske stavbe in za največ 150 m2 toplotne izolacije fasade na enoto pri dvostanovanjski stavbi. G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru starejše eno ali dvostanovanjske stavbe Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 € na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru stanovanjske enote. H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500 € za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema za stanovanjsko enoto oziroma največ 400 € na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja. Dodatna finančna spodbuda v višini 300 € se dodeli za vgradnjo centralne prezračevalne naprave z vsaj 80% energijsko učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka ter specifično rabo električne energije za pogon, največ 0,45 W/(m3/h), ki poleg vračanja toplote odpadnega zraka zagotavlja tudi vračanje vlage ali pa ima naprava regulacijo prezračevanja izvedeno tudi v odvisnosti od koncentracije CO2 v odpadnem zraku. I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe Nepovratna finančna spodbuda pokriva delež dodatno investiranih sredstev za izvedbo energijsko učinkovitejšega toplotnega ovoja stavbe, izvedbo sistema centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in vgradnjo generatorja toplote za ogrevanje prostorov. Določena je glede na vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe, in sicer za največ: – 200 m2 za samostojno stoječe enodružinske hiše; – 150 m2 za posamezno stanovanjsko enoto v dvostanovanjski hiši, za polovico dvojčka ali posamezno vrstno hišo, pri čemer mora stavba kot celota, ne glede na klasifikacijo stanovanjske stavbe (dvostanovanjska stavba, dvojček, vrstna hiša), izpolnjevati pogoje ukrepa I javnega poziva. Najvišja nepovratna finančna spodbuda, 125 € na m2 neto ogrevane površine, se dodeli za gradnjo stanovanjskih stavb v energijskem razredu do 10 kWh/m2a, toplotno zaščitenih z volumskim deležem najmanj 75% naravnih toplotno izolacijskih materialov. Za ostale kombinacije razredov energijske učinkovitosti in uporabljenih toplotno izolacijskih materialov v toplotnem stavbnem ovoju je višina nepovratne finančne spodbude na m2 neto ogrevane površine prikazana v tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri tem predstavljajo skupine: – I. skupina: stavba mora imeti vgrajenih najmanj 75% volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči, pluta, ovčja volna, bombaž ipd.); – II. skupina: stavba mora imeti vgrajenih skupaj najmanj 75% volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora; – III. skupina: stavba mora imeti vgrajenih več kot 25% volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. penjeni in ekstrudirani polistiren ipd.). Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli za stavbe, ki izpolnjujejo pogoje ukrepa I javnega poziva in v katere bo vgrajeno zunanje stavbno pohištvo iz lesa in sicer v višini 50 € na m2 vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva iz lesa, vendar za največ 30 m2 (do 1.500 €) na stanovanjsko stavbo. J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu Nepovratna finančna spodbuda je namenjena spodbujanju energijsko učinkovite večstanovanjske gradnje ali prenove in upravičeni osebi delno pokriva višje stroške naložbe, ki so posledica gradnje energijsko učinkovitejšega toplotnega ovoja stavbe, izvedbe centralnega sistema prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka in vgradnje energijsko učinkovitega ogrevalnega sistema. Nepovratna finančna spodbuda upravičeni osebi za nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, se dodeli za največ 100 m2 neto ogrevane površine stanovanjske enote v višini 250 € na m2. Nepovratna finančna spodbuda v okviru tega javnega poziva je posamezni upravičeni osebi lahko dodeljena le za nakup ene stanovanjske enote. 6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Za telefonske informacije o javnem pozivu lahko kandidati pokličejo na tel. 01/241-48-61/67/70 ali 28, vsak delovni dan med 8. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedenih telefonskih številkah in jo prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo. 7. Rok in način prijave Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 8. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače. Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg načrtovanih del in ukrepov. Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor. Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude moral v 15 dneh vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, sicer se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude. Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje. 9. Izplačilo nepovratne finančne spodbude Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude za ukrepe A do vključno H: Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – originalno izjavo o zaključku naložbe, ki jo za vsak izvedeni ukrep, za katerega je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki pravice do nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude) in vsi izvajalci naložbe; – izstavljeni originalni račun izvajalca naložbe s popisom del in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače); – dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje; – fotografije o izvedeni naložbi; pri ukrepih F in G mora biti poleg fotografij stanovanjske stavbe po izvedeni toplotni izolaciji fasade oziroma strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru vsaj ena fotografija posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu); pri ukrepu E morajo biti poleg fotografij vsega novo vgrajenega – zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva priložene še fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno s smernicami RAL montaže. Za organizirane skupine samograditeljev solarnih sistemov bo nepovratna finančna spodbuda prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – originalno potrdilo organizatorja gradnje o izvedbi sistema, ki mora vključevati podatke o številu in površini vgrajenih sprejemnikov sončne energije; – fotografije vgrajenih sprejemnikov sončne energije in hranilnika toplote. Izplačilo sredstev se izvrši po predložitvi originalnih računov izvajalcev in ostalih zahtevanih dokumentov za posamezne ukrepe, izvedene v skladu z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva. Izplačilo nepovratnih sredstev se izvede v 30 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika. Rok za zaključek naložbe za ukrepe A do H je 6 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. V primeru, da je prejemnik pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj treh ukrepov v okviru iste stanovanjske stavbe, je rok za zaključek naložbe 12 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude za ukrep I: Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – originalne izjave o izvedbi naložbe, ki jo za vsak izvedeni ukrep, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude) in vsi izvajalci; – originalne račune za izvedbo ukrepov s popisom izvedenih del in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače), in sicer za: – nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva; – izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe; – nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; – nakup in vgradnjo generatorja toplote; – originalni račun za izvedbo meritev zrakotesnosti; – dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih alinej; – fotografije izvedenih ukrepov, in sicer: izvedbe toplotne zaščite vseh elementov toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd. ter rešitve toplotnih mostov, vse posneto z merilnim trakom), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno s smernicami RAL montaže), vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave), generatorja toplote in vsaj eno fotografijo dokončane stavbe; – dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti (n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a, n50 ≤ 1,0 h-1 za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a) po standardu SIST EN 13829; – izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni sposobnosti stavbe, ki jo podpišejo prejemnik nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude), odgovorni nadzornik in odgovorni vodja projekta. V primeru nakupa stanovanjske stavbe, grajene v nizkoenergijski in pasivni tehnologiji, bo prejemniku nepovratna finančna spodbuda izplačana po predložitvi naslednjih dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitekture in strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja s popisom vgrajene opreme in naprav z navedenimi tehničnimi karakteristikami; – originalno izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni sposobnosti stavbe, ki jo podpišejo prejemnik nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude), odgovorni nadzornik in odgovorni vodja projekta; – fotografije izvedene naložbe, in sicer: izvedbe toplotne zaščite vseh elementov toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd. ter rešitve toplotnih mostov, vse posneto z merilnim trakom), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno s smernicami RAL montaže), vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave), generatorja toplote in vsaj eno fotografijo dokončane stavbe; – dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti (n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a, n50 ≤ 1,0 h-1 za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a) po standardu SIST EN 13829; – dokazilo o plačilu celotne kupnine in dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca oziroma prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude. Rok za zaključek naložbe za ukrep I je 18 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. Eko sklad si pridržuje pravico, da od prejemnika nepovratne finančne spodbude zahteva poročilo s termografskimi posnetki toplotnega ovoja stavbe ter izpostavljenih notranjih mest tudi po izplačilu navedene spodbude. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude za ukrep J: Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – uporabno dovoljenje za večstanovanjsko stavbo z zapisnikom o opravljenem tehničnem pregledu stavbe; – projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitekture in strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja s popisom vgrajene opreme in naprav z navedenimi tehničnimi karakteristikami; – dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti posamezne stanovanjske enote ali celotnega stanovanjskega dela stavbe (n50 ≤ 0,6 h-1) po standardu SIST EN 13829; – fotografije izvedene naložbe, in sicer: izvedbe toplotne zaščite vseh elementov toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd. ter rešitve toplotnih mostov, vse posneto z merilnim trakom), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno s smernicami RAL montaže), vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave), generatorja toplote oziroma hladu in več fotografij dokončane stavbe; – dokazilo o plačilu celotne kupnine in dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca oziroma prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude. Dokumentacijo o zaključku naložbe lahko predloži tudi prodajalec stanovanjskih enot. Kolikor je za nakup stanovanjskih enot v isti večstanovanjski stavbi odobrena nepovratna finančna spodbuda več prejemnikom, zadošča predložitev enega izvoda projektne in ostale zahtevane dokumentacije. Rok za zaključek naložbe za ukrep J je 24 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. Izplačilo sredstev za ukrepa I in J se izvrši po predložitvi zgoraj navedene dokumentacije o zaključku naložbe, ki vključuje preveritev obsega in skladnosti izvedene naložbe s predloženo projektno dokumentacijo in z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost