Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Ob-5973/11 , Stran 3017
Ob-5973/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), – Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) (UL L št. 209 z dne 9. 8. 2007, str. 48) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES), – Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09 in 20/11-ZSRR-2) (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011 objavlja
2. javni razpis
iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore (1) V skladu s prvim odstavkom 33. člena Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v: 1. predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (UL C št. 83 z dne 30. marca 2010, str 47), razen proizvodov iz rib (v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvodi); 2. predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski proizvodi; 3. kombinirana predelava proizvodov iz 1. in 2. točke; 4. trženje kmetijskih proizvodov, kamor uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov, pripravi kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ureditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih aparatov za prodajo; 5. prvo stopnjo predelave lesa. (2) Proizvodi iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, na katere se nanaša naložba, so v skladu z drugim odstavkom 33. člena Uredbe PRP, namenjeni za prehrano ljudi in živali. (3) V skladu s 6. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP so naložbe, ki se nanašajo 2., 3. in 5. točko prvega odstavka tega poglavja, upravičene do podpore, če gre za naložbe, ki se nanašajo na: a. vzpostavitev novega obrata, b. širitev obstoječega obrata, c. povečanje raznovrstnosti proizvodnje obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali d. bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječega obrata. (4) Seznami kmetijskih proizvodov in živil ter proizvodov prve stopnje predelave lesa so objavljeni na spletnih straneh http://www.arsktrp.gov.si in http://www.mkgp.gov.si. (5) Za namen tega javnega razpisa se naložbe iz prvega odstavka tega poglavja razdelijo na dva namena in sicer: 1. Namen A: naložbe iz 1., 2., 3. in 4. točke; 2. Namen B: naložbe iz 5. točke. (6) V skladu s tretjim odstavkom 33. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam. Naložba, katere skupna vrednost ob prijavi na javni razpis ne presega 100.000 eurov (brez DDV), je enostavna naložba. Če skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis presega 100.000 eurov (brez DDV) je to zahtevna naložba. III. Vlagatelji (1) V skladu s prvim odstavkom 35. in četrtim odstavkom 36. člena Uredbe PRP so vlagatelji na ta javni razpis lahko: 1. gospodarske družbe, 2. samostojni podjetniki posamezniki, 3. zadruge in 4. zavodi. (2) Za namene iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore so vlagatelji, v skladu z drugim odstavkom 35. člena Uredbe PRP, podjetja, ki ob oddaji vloge na javni razpis zaposlujejo do 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 eurov. (3) Za namene iz 5. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore so vlagatelji, v skladu s tretjim odstavkom 35. člena Uredbe PRP, podjetja, ki dosegajo velikost in obseg letnega prihodka za mikropodjetja. (4) Za izračun velikosti podjetja se, glede na drugi odstavek 38. člena Uredbe PRP, upoštevajo merila iz Uredbe 800/2008/ES, ki je objavljena na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. (5) V kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij se tako uvrščajo: – mikro podjetje (podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR); – majhno podjetje (podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR); – srednje veliko podjetje (podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR). Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES. (6) Velikost podjetja se preverja v postopku odločanja o vlogi, pri čemer se preveri podatke zadnjih dveh poslovnih let pred letom odobritve vloge. Podatki glede števila zaposlenih in finančnih zneskov so podatki, ki se navezujejo na zadnji dve potrjeni obračunski obdobji in se izračunajo na letni osnovi. Če podjetje na dan zaključka poslovnih knjig ugotovi, da je za preteklo leto preseglo ali padlo pod zaposlitveni prag ali najvišje finančne vrednosti, izgubi ali pridobi status velikega, srednjega, majhnega ali mikropodjetja samo, če se to ponovi v zadnjih dveh obračunskih letih. (7) V skladu z desetim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: Zkme-1). (8) V skladu z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. (9) V skladu z dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je pravna oseba, dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije. (10) V skladu z osmim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, do podpore niso upravičena podjetja v težavah v skladu s Sporočilom Komisije 244/2004/ES. IV. Upravičeni stroški A. Upravičeni stroški (1) Skladno s prvim odstavkom 34. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so del razpisne dokumentacije objavljene na spletnih straneh http://www.arsktrp.gov.si in http://www.mkgp.gov.si. B. Nastanek upravičenih stroškov (1) V skladu s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti). (2) Naložba, glede na prvi odstavek 71. člena Uredbe 1698/2005/ES, ne sme biti zaključena pred izdajo odločbe o pravici do sredstev ter mora biti končana pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Kaj se šteje za zaključek naložbe je opredeljeno v dvanajstem odstavku poglavja V/3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka, tega javnega razpisa. (3) V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, so upravičeni stroški naložbe, ki so nastali: a. v primeru predmeta podpore iz 1. in 4. točka prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore, od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev; b. v primeru predmeta podpore iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore, od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. (4) V skladu s petim odstavkom 34. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, ki so nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. C. Neupravičeni stroški (1) Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora, v skladu s šestim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, ne dodeli za: 1. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 2. rabljeno opremo, 3. naložbe zunaj območja Republike Slovenije, 4. stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema), 5. bančne stroške, 6. stroške promocije, 7. stroške nakupa dostavnih in servisnih vozil ter gradbene mehanizacije, 8. šotore in kontejnerje, 9. splošne upravne stroške. (2) V skladu s sedmim odstavkom 34. člena Uredbe PRP do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb: 1. naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o kmetijskih trgih; 2. naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom in ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov; 3. naložbe, ki so predmet sofinanciranja v okviru drugih ukrepov iz PRP 2007-2013; 4. naložbe, ki niso zaključena celota oziroma pri katerih se po zaključku naložbe predelovalni proces ne more začeti odvijati, kot je to prikazano v poslovnem načrtu ter bodo za to potrebna še dodatna vlaganja; 5. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in živil, ko se predelovalni obrat nahaja v sklopu gostinskega lokala za namen katerega se predelava tudi izvaja; 6. naložbe v nakup laboratorijske in IKT opreme, ki se ne uporablja izključno za namen lastne predelave in trženja. V. Pogoji in obveznosti V/1: Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge 1. Splošni pogoji (1) Vlagatelj mora vložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (2) V skladu s 1. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s predpisi in s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del in predpisana dovoljenja za naložbo. A. Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj v skladu s tretjim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, imeti pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. B. Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, ampak se bo izvedla v že obstoječem objektu, mora imeti vlagatelj pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt ali pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. Kolikor vlagatelj ob vložitvi vloge nima pridobljenega ustreznega uporabnega dovoljenja, bo le-tega moral pridobiti najkasneje do zaključka naložbe. (3) Vlagatelj mora v skladu z 2. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP v primeru zahtevne naložbe predložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh MKGP. Poslovni načrt mora biti izdelan najmanj za obdobje izvajanja naložbe ter za pet let od zadnjega izplačila sredstev, v primeru, če je doba vračanja investicijskih sredstev daljša, pa mora biti izdelan najmanj za dobo vračanja vloženih sredstev. (4) V skladu s 3. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora biti v vlogi razviden prispevek naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti podjetja. Vlagatelj to dokaže z izračunano pozitivno interno stopnjo donosnosti in s tem, da naložba prispeva k doseganju vsaj enega izmed ciljev določenih v naslednjem odstavku. (5) Vlagatelj mora z naložbo v skladu s 5. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP izpolnjevati najmanj enega od naslednjih ciljev ukrepa: a. uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; b. uvajanje učinkovitega trženja proizvodov; c. stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; d. uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. (6) Vlagatelji morajo v vlogi, v skladu s 4. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP, predstaviti dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov mora biti razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k: a. dejanskemu povečanju velikosti oziroma obsega naložbe, v stvarni ali denarni obliki, b. skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo vlagatelj porabil za dokončanje naložbe, ali c. izvedljivosti naložbe, da projekta brez prejete pomoči, ne bi bilo možno izpeljati. (7) Vlagatelj mora biti v skladu s 7. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP lastnik, solastnik ali dolgoročni najemnik nepremičnine oziroma mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o stavbni ali služnostni pravici za obdobje najmanj desetih let po zaključku naložbe. Za zaključek naložbe se šteje datum vložitve zadnjega zahtevka na ARSKTRP. Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti notarsko overjeno soglasje solastnikov za izvedbo naložbe. (8) Ne glede na prejšnji odstavek mora vlagatelj v skladu z 8. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP v primeru nakupa in postavitve aparatov za namen trženja kmetijskih proizvodov vlogi priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj petih let po dokončanju naložbe in dovoljenje, iz katerega je razvidno soglasje lastnika nepremičnine, da dovoljuje namestitev aparata. Če je najemodajalec pravna oseba javnega prava, je treba k vlogi priložiti petletno pogodbo, ki vključuje klavzulo o možnosti podaljšanja. (9) V skladu z 9. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora biti vlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore. (10) V skladu z 10. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. V primeru zahtevnih naložb, ko vlagatelj predvideva vlaganje več kot enega zahtevka za izplačilo sredstev, mora priložiti izjavo banke, iz katere je razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe. (11) Vlagatelj mora k vlogi, glede na 14. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP, za stroške storitev, dobav, del strojev in opreme, ki so višji od 10.000 eurov brez DDV, priložiti pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. (12) V skladu s četrtim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj poravnane vse obveznosti do države. (13) V skladu s petim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. (14) V skladu s sedmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. (15) V skladu z osmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz priložene projektne dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, razviden: 1. popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, 2. ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis, 3. predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov. (16) V skladu z devetim odstavkom 120. člena uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Iz priložene dokumentacije mora biti razviden: 1. popis del in stroškov, ki se nanaša na celoten objekt, 2. popis del in stroškov za upravičen del naložbe, 3. popis del in stroškov za neupravičen del naložbe. (17) V skladu s trinajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba, v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu. (18) V skladu s štirinajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP nepremičnina, ki je predmet podpore kandidiranja na javni razpis, v času odločanja, ne sme biti v postopku denacionalizacije. (19) V skladu s petim odstavkom 36. člena Uredbe PRP vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo na ta javni razpis. (20) V skladu s petim odstavkom 36. člena Uredbe PRP ima vlagatelj na dan vložitve vloge na javni razpis lahko največ eno nezaključeno naložbo, za katero je pridobil odločbo o pravici do sredstev iz naslova ukrepa 123. Naložba se šteje da je zaključena, ko je na ARSKTRP vložen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev. (21) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe PRP je dopustna sprememba vloge na javni razpis do roka zaprtja javnega razpisa. 2. Specifični pogoji (1) Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov se, v skladu z 11. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP, kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na pridobljeno količino energije za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene dokumentacije morajo biti razvidni: a. popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b. izračun sorazmernega deleža, ki se nanaša na upravičeni del naložbe. (2) Do sofinanciranja nakupa nepremičnin so skladno z 15. in 16. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP, upravičene naložbe, ki se nanašajo na predmet podpore iz 1. in 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore. V okviru tega upravičenega stroška je upravičen strošek tudi nakup zemljišč v višini do vključno deset odstotkov skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe. Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: a. nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto, b. kupljeni objekt se mora v celoti uporabljati za namene predelave kmetijskih proizvodov, c. prodajalec in kupec nepremičnine sta lahko imela v zadnjih dveh letih (od podpisa kupoprodajne pogodbe) največ petodstotni lastniški delež v enem ali drugem podjetju, d. sofinanciranje nakupa nepremičnine ni možno, če gre za prenos: i. od fizične osebe na pravno osebo, v kateri ima le-ta več kot petodstotni lastniški delež ali ii. od samostojnega podjetnika posameznika na pravno osebo; e. nepremičnina ni smela biti sofinancirana z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali sredstvi Evropske unije v obdobju sedmih let pred vložitvijo vloge na ta javni razpis. Tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev: a. da je v primeru naložbe, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, izveden tehnični prevzem in pridobljeno uporabno dovoljenje za proizvodni objekt ter izveden vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, b. da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta. Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upravičen strošek štejejo površine v obsegu proizvodnega objekta, c. da je prenova objekta s stroji in opremo po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem objektu najmanj 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov naložbe, d. da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen cenilec vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s certifikatom Agencije Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno razvidna neto kvadratura in cenitev za proizvodne prostore in skladišča ter za prostore, ki niso upravičeni do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva nižja cena (cena iz cenitvenega poročila ali nakupna cena). (3) V skladu s 4. točko prvega odstavka 33. člena Uredbe PRP, med naložbe povezane s trženjem kmetijskih proizvodov uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov, pripravi kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ureditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih aparatov za prodajo. Naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov so upravičene do sofinanciranja, kolikor so skladišča namenjena proizvodom za prodajo ali nadaljnjo predelavo. Ureditev razstavnih in prodajnih prostorov ter nakup namenskih aparatov za prodajo so upravičeni do podpore, kolikor vsaj 80% letne skupne vrednosti prodaje predstavlja prodaja lastnih kmetijskih proizvodov. Upravičeni stroški se izračunajo v primeru prodaje: – samo lastnih kmetijskih proizvodov, od celotne priznane vrednosti naložbe; – ne samo lastnih kmetijskih proizvodov, od 80% priznane vrednosti naložbe. (4) Kolikor se naložba nanaša v skladu s 13. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi ter bo prispevala k izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov, izboljšanju energetske učinkovitosti, predelavi kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire energije, uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo in vgradnjo naprav za obdelavo odpadnih voda pri predelavi, skladno s 16 a. členom Uredbe 1698/2005/ES ter četrtim in petim odstavkom 38. člena Uredbe PRP ter vlagatelj za te upravičene stroške uveljavlja višji delež podpore potem mora vlagatelj predložiti: a. popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b. popis del in stroškov, ki se nanašajo na v tem odstavku opredeljene vrste naložb ter za katere vlagatelj uveljavlja višji delež podpore. (5) Med naložbe, ki so upravičene do višjega deleža podpore skladno s prejšnjim odstavkom uvrščamo naložbe: a. v izgradnjo čistilnih naprav za namen obdelave odpadnih voda pri predelavi; b. v izboljšanje energetske učinkovitosti, kamor sodijo: – naložbe v rekonstrukcijo oziroma zamenjavo hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov, sistemov za izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in hladilnih sistemov, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, s katerimi se doseže vsaj 25% prihranek energije; – naložbe v celovito energijsko prenovo obstoječih objektov v nizkoenergijski tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, pri kateri mora objekt v saniranem stanju izkazovati: 1. ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine, 2. vgrajeno energijsko varčno zunanje stavbno pohištvo, 3. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja, 4. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izvedba, lahko pa tudi lokalna), 5. optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje), pri čemer potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji PHPP`07, ne sme presegati 45 kWh/m2a pri klimatskih podatkih osrednje Slovenije (Ljubljana). Izračun energijske učinkovitosti stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja; – gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, za katere bo predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izkazovala gradnjo energijsko učinkovitega nizkoenergijskega ali pasivnega objekta. Izračunana potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji PHPP`07, ne sme presegati 35 kWh/m2a, iz obnovljivih virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25% skupnih letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Izračun energijske učinkovitosti stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja. Novozgrajeni objekt mora izkazovati: 1. ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine objektov, 2. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva, 3. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja, 4. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, 5. optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje). c. naložbe v predelavo kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire energije, kolikor to pomeni zamenjavo obstoječega sistema pridobivanja energije potrebne za predelavo, ki uporablja fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin), s sistemom za pridobivanje energije iz kmetijske/gozdne biomase, ob tem, da bo zmanjšanje letne porabe fosilnih goriv vsaj 50%; d. naložbe v vključitev proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo, kamor sodijo tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu, tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode ter naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode. Vlagatelj zgoraj navedena dejstva dokazuje s priloženo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo del (PGD/PZI) oziroma s priloženimi kopijami izvedenih meritev, monitoringov in podobno. Strokovno oceno lahko izdela oseba, ki je pooblaščena za izdelavo projektne dokumentacije ali pa ima ustrezno izobrazbo na tehničnem področju, ki je predmet zadevne naložbe, opredeljene v zgornjem odstavku. V/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe (1) V skladu s prvim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena in obrtniška dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. (2) V skladu z desetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora biti naložba zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. (3) V skladu z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev določi v odločbi o pravici do sredstev. (4) Zadnji možni rok za vložitev zahtevka, ki se lahko določi v odločbi o pravici do sredstev, je v skladu z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP 30. junij 2015. V/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev (1) V skladu s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. (2) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. (3) V skladu s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra tekočega leta. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. (4) Zadnji možni rok za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi o pravici do sredstev, je v skladu z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, 30. junij 2015. (5) V skladu z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. (6) V skladu z trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena zahtevku napisana v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik. Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod. (7) Upravičenec mora skladno z 12. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Evropske unije, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, katerih namen je uskladitev s standardi Evropske unije, se pomoč lahko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Evropske unije, v obdobju 36 mesecev od dneva, s katerim je standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti za podprto naložbo se dokazuje z/s: a. v primeru nakupa novih strojev in nove tehnološke opreme z izjavo upravičenca, ki jo predloži ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, da kupljen stroj oziroma oprema izpolnjuje minimalne standarde Skupnosti. ES izjave o skladnosti za posamezen stroj ali opremo (Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08), ki jih upravičenci dobijo od proizvajalcev ali njihovih zastopnikov v EU, pa morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem; b. v primeru gradbeno – obrtniških del, ko je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem, ki jih upravičenec predloži ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev; c. v primeru gradbeno – obrtniških del, ko za obnovo ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja in je naložba izvedena v objektu je potrebno najkasneje ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev priložiti kopijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja za obstoječi objekt, iz katerega je razvidno, da se v obstoječem objektu lahko opravlja naložbena dejavnost; d. v primeru naložb, ki se izvajajo kot kombinacija prvih treh alinej tega odstavka se upoštevajo določila vseh zadevnih alinej. (8) V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo na podlagi enega zahtevka. Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na podlagi največ treh zahtevkov. (9) Kadar se upravičenec v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika mora, v skladu z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi. (10) Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora v skladu z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, za stroške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 eurov (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja. (11) V skladu z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora biti naložba ali del naložbe, na katerega se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključen in vsi računi plačani. Zahtevku mora upravičenec priložiti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (12) Za izkazovanje zaključka naložbe se priloži zadnjemu zahtevku: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (13) V skladu s šestim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. (14) V skladu s 56. členom Zkme-1, nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (15) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU in sedmega odstavka 127. člena Uredbe PRP. V/4: Obveznosti, ki jih mora upravičenec izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev (1) Označevanje naložbe: v skladu s štirinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev zagotoviti obveščanje javnosti o izvedeni naložbi, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES. (2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev mora, glede na 124. člen Uredbe PRP, za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom. (3) Poročanje ARSKTRP: Končnemu prejemniku sredstev iz naslova tega javnega razpisa ni potrebno poročati o rezultatih poslovanja še najmanj pet obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev, ker bodo potrebni računovodski izkazi pridobljeni po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc. (4) Predmet podpore se mora v skladu z drugim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, uporabljati izključno za namen in dejavnost, ki je bila predmet sofinanciranja. V obdobju pet let po zadnjem izplačilu sredstev se ne sme spremeniti namembnost in narava lastništva objekta, ki je bil predmet podpore po tem javnem razpisu. (5) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, v skladu s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je obveščen o obveznosti povračila. (6) Končni prejemnik sredstev, ki je kmetijsko gospodarstvo, mora v skladu s šestim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, še pet let po zadnjem izplačilu sredstev opravljati kmetijsko dejavnost in v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. VI. Omejitev sredstev: V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: (1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa iz Uredbe PRP. (2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta javni razpis in zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva evropske unije oziroma druga javna sredstva. (3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka upravičenci lahko pridobijo druga javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar seštevek podpor ne sme presegati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 1698/2005/ES. Med druga javna sredstva se šteje tudi višina državne pomoči iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane obrestne mere. (4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega razpisa. (2) Pri določitvi meril za ocenjevanje vlog se upoštevajo ekonomski, družbeno-socialni, regionalni, tehnološki in naravovarstveni vidik naložbe, določeni v drugem odstavku 37. člena Uredbe PRP. (3) Vloge, ki so popolne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi spodnjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (4) Če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), se skladno z 118. členom Uredbe PRP upošteva, da pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, dodatne točke v višini deset odstotkov od maksimalnega števila točk pri ostalih merilih, kolikor izpolnjuje enega izmed spodnjih kriterijev: a. kolikor je predmet sofinanciranja naložba v obnovljive vire energije za potrebe predelovalnega obrata, b. ohranjanje obstoječih delovnih mest oziroma na vsakih 200.000 eurov upravičenih stroškov, odprtje enega novega delovnega mesta za najmanj obdobje 24 mesecev od zadnjega izplačila sredstev, c. vlagatelj ima sklenjene pogodbe z lokalnimi primarnimi pridelovalci za najmanj 40 odstotkov vhodne surovine ali d. vlagatelj ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino oziroma je raziskovalna skupina organizacijska enota znotraj vlagatelja; (5) Če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ne glede na ostala merila za izbor, dodatne točke v višini deset odstotkov od maksimalnega števila točk pri ostalih merilih, (6) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc. (7) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis znaša 40 točk (brez upoštevanja merila VI. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji in Zakon o Triglavskem narodnem parku). V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih dokazil in podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk. (8) Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk ločeno za Namen A oziroma Namen B tega javnega razpisa. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, ločeno za Namen A oziroma Namen B tega javnega razpisa. (9) Sredstva se dodeljujejo do porabe s tem javnim razpisom razpisanih sredstev. (10) Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog so del razpisne dokumentacije, ki je sestavni del tega javnega razpisa. VIII. Finančne določbe A. Splošni finančni pogoji (1) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. (2) Skladno z 38. členom Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (3) V skladu s tretjim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se podpora za predmet podpore iz 1., 2., 3. ali 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore tega javnega razpisa, za naložbo, ki vključuje tudi proizvodnjo proizvodov, ki ima certifikat »ekološki«, pridobi 5 odstotnih točk višji delež podpore glede na intenzivnost pomoči opredeljeno v prejšnjem odstavku. (4) V skladu s četrtim in petim odstavkom 38. člena Uredbe PRP se za predmet podpore iz 1. in 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore tega javnega razpisa, ki se nanašajo na: a. izboljšanje energetske učinkovitosti, b. predelavi kmetijske, gozdne biomase za obnovljive vire energije, c. uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo, d. uvedbi naprav za obdelavo odpadnih voda pri predelavi, e. izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov, stopnja intenzivnosti pomoči v skladu z drugim odstavkom člena 16. a Uredbe 1698/2005/ES poveča za 10 odstotnih točk glede na intenzivnost pomoči, določene v Prilogi I Uredbe 1698/2005/ES. V tem primeru podpore znašajo: 1. za mikro, mala in srednja podjetja do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe ter 2. za velika podjetja do vključno 30 odstotkov priznane vrednosti naložbe. Višji delež sofinanciranja se upošteva le za tisti del stroškov, ki so nastali v zvezi z izvedbo naložb, ki se uvrščajo med sklope a) do e) tega odstavka. (5) V skladu z šestim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, najnižji znesek javne pomoči znaša 3.500 eurov na vlogo, najvišji znesek pa do vključno 2.500.000 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007-2013 iz naslova tega ukrepa pridobi do vključno 6.000.000 eurov pomoči. B. Specifični finančni pogoji (1) V skladu s sedmim in osmim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov iz 4. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP za predmet podpore iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 33. člena Uredbe PRP upoštevajo pravila »de minimis« v skladu z Uredbo 1998/2006/ES. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov. Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bila lahko s takim združevanjem presežena predpisana intenzivnost pomoči. (2) V skladu z devetim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP za predmet podpore iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 33. člena Uredbe PRP, upošteva predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. Regionalna karta, ki prikazuje upravičeno območje za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči, obsega celotno ozemlje Republike Slovenije. Naložbeni projekt mora ostati v regiji najmanj pet let po končani naložbi. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Vloga, ki ni vložena v tej obliki se v skladu s 30. členom Zkme-1 zavrže. (2) Razpisna dokumentacija vsebuje: a. Povabilo k oddaji vloge b. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; c. Upravičeni stroški in priznane vrednosti naložb; d. Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog; e. Vloga na javni razpis: – Prijavni obrazec – Zahtevana dokazila, izjave in priloge. (3) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. (4) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. X. Rok in način prijave (1) V skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur. (2) Vloge na javni razpis se, v skladu z drugim odstavkom 114. člena Uredbe PRP, vlagajo od 31. 12. 2011 pa do vključno 20. 2. 2012, do 24. ure. (3) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP. – V primeru, da se vloga nanaša na Namen A, se označi: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 za podjetja – Namen A« ali – v primeru, da se vloga nanaša na Namen B, se označi: »Ne odpiraj – Vloga na razpis 123 za podjetja – Namen B«. (4) Vloge, ki prispejo na javni razpis po datumu zaprtja javnega razpisa, se zavržejo. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP. (2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno. (3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno. (4) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je v skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas prejema dopolnitve se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na javni razpis na ARSKTRP se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno pregleda. (5) Popolne vloge na javni razpis, ki so vsebinsko nerazumljive se v skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP pozove na razjasnitev v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni razpis. Rok za razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda. (6) Vloge na javni razpis, ki so popolne, se oceni na podlagi meril iz VII. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se v skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Pri doseganju praga minimalnega števila točk se ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11). (7) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk, se v skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP, vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge na javni razpis s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog isto število prejetih točk in so bile vloge vložene istočasno, se vloge odobrijo glede na višje število točk pridobljenih pri kriteriju, ki se nanaša na racionalnost porabe javnih sredstev. (8) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se v skladu s šestim odstavkom 115. člena, lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku osem dni od vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP opravlja administrativne kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. V skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES lahko kontrole izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije pa se uporabijo skladno s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. (3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu Zkme-1 in 122. členu Uredbe PRP. XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP (1) Namerna vložitev napačne prijave se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu s 57. členom Zkme-1. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. (3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja: a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev; c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. (4) Končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. (5) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. (6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost