Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 331-18/2007/22 Ob-5939/11 , Stran 2984
Št. 331-18/2007/22 Ob-5939/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011-2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 in 103/11) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (ES) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
javni razpis
za Ukrep 122 povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013 za leto 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore Skladno s prvim odstavkom 27. člena Uredbe PRP je predmet podpore v okviru tega javnega razpisa dodelitev nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu PRP) iz naslova ukrepa 122 »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« za: – gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak (v nadaljnjem besedilu gozdnih prometnic) – Namen A, – nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa za fizične osebe razen samostojnih podjetnikov posameznikov – Namen B1, – nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike – Namen B2. III. Vlagatelji Skladno z 29. členom Uredbe PRP so vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev za podpore v okviru tega ukrepa gozdarska gospodarstva. Ta so fizične ali pravne osebe, ki so lastniki gozda v zasebni lasti na območju Republike Slovenije ter njihova združenja in občine, ki so lastniki gozda. IV. Pogoji za pridobitev sredstev ob oddaji vloge (skladno z 31. in 120. členom Uredbe PRP) IV/1. Skupni splošni pogoji: (1) Vlagatelj mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge: a. uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu, b. večja varnost pri delu v gozdu, c. večja izraba proizvodnega potenciala gozdov. (2) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. Podatki morajo biti medsebojno skladni. Vloga mora biti oddana v elektronski obliki. (3) Vlagatelj, ki kandidira za različna predmeta podpore, mora vložiti za vsak namen svojo vlogo na javni razpis. (4) Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 eurov (brez DDV), pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja. Izbiro ponudbe je potrebno obrazložiti. Ponudbe pri gozdnih vlakah morajo biti sestavljene iz enakih postavk Specifikacija del, ki jo pripravi ZGS. (5) Ponudbe so izdane na njegovo ime in priimek / naziv, kot je razvidno iz prijavnega obrazca. (6) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (7) Če je vlagatelj občina ali zveza občin, mora biti naložba predvidena v načrtu občinskega razvojnega programa. (8) Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Zbiranje ponudb ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti. (9) Vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države. (10) Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. (11) Če je vlagatelj fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju. (12) Iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe, mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. (13) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo sredstev v Republiki Sloveniji v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 45/08, v nadaljnjem besedilu: ZKme-1). (14) Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. (15) Vlagatelj, ki je pravna oseba, oziroma samostojni podjetnik posameznik mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije. (16) Nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore. (17) Nepremičnina, ki je predmet podpore po tem razpisu v času odločanja ne sme biti v postopku denacionalizacije. IV/2. Vlagatelj, ki kandidira za predmet podpore A, mora izpolnjevati naslednje pogoje: (1) Gozdna posest vlagatelja ne sme biti manjša od 0,5 ha. Vlagatelj je lahko tudi združenje lastnikov gozdov, če gozdna posest na kateri se ukrep izvaja ni manjša od 0,5 ha. Kadar je vlagatelj samostojni podjetnik posameznik, mora biti nosilec gozdarske dejavnosti in lastnik najmanj 0,5 ha gozda. (2) Možnost gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste mora izhajati iz gozdnogospodarskih načrtov. Možnost gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake mora izhajati iz gozdnogojitvenega načrta. (3) Gozdna vlaka omogoča letno spravilo iz zaledja območja vsaj 3 m3 lesa na 100 m gozdne vlake. Gozdna cesta omogoča letno transport iz zaledja območja vsaj 10 m3 lesa na 100 m gozdne ceste. (4) Vsa zahtevana dokumentacija (elaborat vlak, elaborat ničelnic) ter soglasja izhajajoča iz Elaborata vlak, Elaborata rekonstrukcij, Elaborata ničelnic oziroma morebitna pravnomočna gradbena dovoljenja, morajo biti predložena ob oddaji vloge na javni razpis. (5) Pri gradnjah gozdnih cest mora biti zagotovljen gradbeni nadzor in projektna dokumentacija v skladu s predpisi o graditvi objektov. (6) Za pripravo, gradnjo ali rekonstrukcijo gozdnih prometnic mora biti predložen izračun Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZGS), iz katerega je razvidno zmanjšanje stroškov gospodarjenja z gozdom. (7) Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora biti iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno: a. popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo; b. ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis; c. predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov. (8) Vlagatelj se zavezuje, da bodo gradbena dela opravljena skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine in gradnjo gozdnih prometnic. IV/3. Vlagatelj, ki kandidira za predmet podpore B (Namen B1 in B2), mora izpolnjevati naslednje pogoje: (1) Ob nakupu mehanizacije ter opreme za sečnjo in spravilo lesa mora upravičenec te mehanizacije ali opreme za sečnjo in spravilo lesa ob oddaji vloge na javni razpis predložiti dokazilo o opravljenem tečaju varnega dela ali druga ustrezna dokazila. Ustrezna dokazila za fizične osebe, razen za samostojne podjetnike posameznike, so: – potrdilo vlagatelja o tečaju varnega dela, ki ga izdaja Zavod za gozdove Slovenije ali Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije na podlagi opravljenega omenjenega tečaja za mehanizacijo oziroma opremo, za katero se prijavlja na razpis ali – potrdilo vlagatelja o opravljenem usposabljanju za delo v gozdu, ki ga izvaja Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, za mehanizacijo oziroma opremo, za katero se prijavlja na razpis ali – potrdilo vlagatelja o opravljenem srednjem poklicnim gozdarskim, srednje strokovnim gozdarskim ali fakultetnim gozdarskim izobraževanjem. Ustrezna dokazila za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe so: – potrdilo o opravljenem usposabljanju za delo v gozdu, katerega izvaja Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna za delavce, ki bodo delali z mehanizacijo oziroma opremo, za katero se vlagatelj prijavlja na razpis ali – potrdilo o opravljenem srednjem poklicnim gozdarskim, srednje strokovnim gozdarskim ali fakultetnim gozdarskim izobraževanjem za delavce, ki bodo delali z mehanizacijo oziroma opremo, za katero se vlagatelj prijavlja na razpis. (2) Če je vlagatelj, ki kandidira na predmet podpore B, fizična oseba, razen samostojnega podjetnika posameznika, njegova gozdna posest v lasti ob predložitvi vloge na javni razpis ne sme biti manjša od 10 ha oziroma njegova gozdna posest ob predložitvi vloge na javni razpis ne sme biti manjša od 0,5 ha in je v letu 2010 v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski lasti posekal in/ali spravil najmanj 300 m3 lesa. Če zahtevani pogoji sečnja in/ali spravilo niso bili izpolnjeni v lastnem gozdu, mora fizična oseba priložiti dokazilo, da ima v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost za sečnjo in spravilo ali da jo opravlja v strojnem krožku. (3) Če je vlagatelj, ki kandidira na predmet podpore B, samostojni podjetnik posameznik, mora biti ob predložitvi vloge na javni razpis nosilec gozdarske dejavnosti lastnik najmanj 0,5 ha gozda ter v letu 2010 v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski lasti posekati in/ali spraviti najmanj 1.000 m3 lesa. (4) Če je vlagatelj, ki kandidira na predmet podpore B, pravna oseba, mora biti ob predložitvi vloge na javni razpis lastnik najmanj 0,5 ha gozda ter v letu 2010 v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski lasti posekati in/ali spraviti najmanj 1.000 m3 lesa. (5) Vstopni pogoji se izkazujejo: – s kopijami odločb Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka in kopijami obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)«, če je vlagatelj pogojem zadostil v lastnem gozdu, – s kopijami odločb Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka in kopijami obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)« lastnika zasebnega gozda, kjer je vlagatelj pogojem zadostil v okviru registrirane dejavnosti ali strojnega krožka in kopijami računov, iz katerih mora biti razvidna opravljena količina posekanega in/ali spravljenega lesa. (6) V okviru tega javnega razpisa je vlagatelj upravičen do nakupa le enega kosa ene vrste mehanizacije oziroma ene vrste opreme za sečnjo in spravilo lesa (en traktor kolesnik za delo v gozdu, en traktor goseničar, en traktor zgibnik, en vitel, ena prikolica...). Pri tem mora biti izpolnjen pogoj, da vlagatelj še ni pridobil podpore za nakup iste vrste mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa, iz naslova ukrepa Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08-ZKme-1), po ukrepu Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), po ukrepu Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010-2013 (Uradni list RS, št. 40/10, 85/10) ali po ukrepu Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz Uredbe PRP. (7) Podpora naložbam v sečnjo in spravilo lesa mora biti v skladu z gozdnogojitvenim načrtom, kar dokazujejo kopije tehnoloških delov gozdno gojitvenih načrtov, ki se glasijo na ime vlagatelja. V. Obveznosti upravičenca (skladno s 120. in 121. členom Uredbe PRP) (1) Če upravičenec v skladu s predpisi o javnem naročanju šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja ali izvajalca izveden v skladu z omenjenimi predpisi. (2) Vsi originalni računi oziroma overjene fotokopije računov in dokazila se morajo glasiti na ime in priimek / naziv upravičenca. (3) Vsi računi in vsa dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. (4) Kolikor predloženi računi in dokazila o plačilih niso v slovenskem jeziku, mora upravičenec priložiti tudi njihov uradni prevod v slovenski jezik. (5) Naložba mora biti zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi o pravici do sredstev, je 30. junij 2015. (6) Kot dokazilo za zaključek naložbe šteje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (7) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku priložiti naslednja dokazila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VI. Obveznosti končnega prejemnika (skladno z 31., 121. in 124. členom Uredbe PRP) VI/1. Skupne splošne obveznosti: (1) Predmet podpore po tem javnem razpisu se mora uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva tem javnem razpisu dodeljena. (2) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem javnem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati najmanj v obsegu, ki ga je opredelil na vlogi na razpis še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. (3) Končni prejemnik sredstev mora v skladu s petim odstavkom 31. člena Uredbe PRP na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Upravičenec poroča opravljene obveznosti, kot je določeno v tem javnem razpisu in uspešnost gospodarjenja z naložbo na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP. Prvo poročilo končni prejemnik sredstev pošlje za prvo koledarsko leto po izplačilu sredstev v treh mesecih po izteku tega leta. V naslednjih štirih letih mora poročati do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. (4) Končni prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. (5) Končni prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. (6) Končni prejemniki sredstev, ki so pravne osebe, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani ARSKTRP in MKGP. (7) Končni prejemnik sredstev mora zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES. VI/2. Obveznosti končnega prejemnika, ki je kandidiral za predmet podpore B (1) fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov: a) pri nakupu opreme za sečnjo in spravilo, kadar upravičenec ob predložitvi vloge na javni razpis ni imel v lasti najmanj 3 ha gozda, mora v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski lasti, z opremo, za katero je prejel sredstva, posekati in/ali spraviti najmanj 1.500 m³ lesa v obdobju pet let po izplačilu sredstev, s tem, da posek in/ali spravilo na letni ravni ne sme biti manjše od 150 m3, b) pri nakupu mehanizacije za sečnjo in spravilo, razen za strojno sečnjo, mora upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji z mehanizacijo, za katero je prejel sredstva, posekati in/ali spraviti najmanj 2.500 m³ lesa v obdobju pet let po izplačilu sredstev, s tem, da posek ali spravilo na letni ravni ne sme biti manjše od 150 m3, c) pri nakupu mehanizacije za strojno sečnjo mora upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski lasti z mehanizacijo, za katero je prejel sredstva, posekati in/ali spraviti najmanj 2.500 m³ lesa letno, d) če zahtevane obveznosti niso bile izpolnjene v lastnem gozdu, mora fizična oseba priložiti dokazilo, da ima v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost za sečnjo in spravilo ali da jo opravlja v strojnem krožku; (2) samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe: a) pri nakupu opreme za sečnjo in spravilo, kadar upravičenec ob predložitvi vloge na javni razpis ni imel v lasti najmanj 3 ha gozda, mora v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski lasti, z opremo, za katero je prejel sredstva, posekati in/ali spraviti najmanj 1.500 m³ lesa v obdobju pet let po izplačilu sredstev, s tem, da posek in/ali spravilo na letni ravni ne sme biti manjše ob 150 m3, b) pri nakupu mehanizacije za sečnjo in spravilo, razen za strojno sečnjo, mora upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski lasti z mehanizacijo, za katero je prejel sredstva, posekati in/ali spraviti najmanj 7.500 m³ v obdobju pet let po izplačilu sredstev, s tem, da posek ali spravilo na letni ravni ne sme biti manjše ob 150 m³, c) pri nakupu mehanizacije za strojno sečnjo mora upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski lasti z mehanizacijo, za katero je prejel sredstva, posekati in/ali spraviti najmanj 2.500 m³ lesa letno; (3) Opravljene obveznosti končni prejemnik dokazuje: – s kopijami odločb Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka in kopijami obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)«, če je upravičenec obveznosti opravil v lastnem gozdu, – s kopijami odločb Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka in kopijami obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)« lastnikov zasebnih oziroma občinskih gozdov, kjer je upravičenec opravil obveznosti v okviru registrirane dejavnosti ali strojnega krožka in kopijami računov, iz katerih mora biti razvidna opravljena količina posekanega in/ali spravljenega lesa; – popis števca delovnih (obratovalnih) ur na dan poročila pri mehanizaciji za sečnjo in spravilo lesa, ki ta števec tovarniško imajo. VII. Upravičeni stroški: Skladno z 28. členom Uredbe PRP so upravičeni stroški: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejši seznam upravičenih stroškov je naveden v Seznamu upravičenih stroškov, v razpisni dokumentaciji. Strošek, ki ga ni na seznamu iz prejšnjega stavka, ni upravičen do sofinanciranja po tem javnem razpisu. VIII. Omejitev sredstev: (skladno z 31. in 119. členom Uredbe PRP) (1) Sredstva se ne dodelijo za naložbe v gozdove v lasti države ter gozdove v lasti pravnih oseb, katerih najmanj 50 odstotni delež je v lasti države. (2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva. (3) Če je upravičenec po Uredbi PRP občina, lastna sredstva sofinanciranja ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije. (4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. IX. Merila za ocenjevanje vlog (1) Skladno s 30. členom Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje. (2) Merila so naslednja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (3) Če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk. (4) Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog so v razpisni dokumentaciji. (5) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis znaša za vse Namene 40 točk (brez upoštevanja merila IV. Zakon o Triglavskem narodnem parku). V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev, ločeno za Namen A, Namen B1 oziroma Namen B2 tega javnega razpisa. X. Finančne določbe (1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. (2) Stopnja sofinanciranja za hribovska gorska območja OMD, druga območja OMD, območja s posebnimi omejitvami OMD in območje Natura 2000 znaša 60% opravičljivih stroškov. (3) Stopnja sofinanciranja za območja izven hribovskih gorskih območjih OMD, drugih območjih OMD, območjih s posebnimi omejitvami OMD in območjih Natura 2000 znaša 50% opravičljivih stroškov. (4) V primeru, da vlagatelj uveljavlja višji procent sofinanciranja za naložbe, mora imeti v lasti več kot 50% gozdne posesti v hribovskih gorskih območjih OMD, drugih območjih OMD, območjih s posebnimi omejitvami OMD in območjih Natura 2000. Če je vlagatelj združenje lastnikov gozdov, in uveljavlja višji procent sofinanciranja za naložbe, morajo imeti lastniki gozdov, ki pooblastijo združenje lastnikov gozdov skupno v omenjenih območjih več kot 50% gozdne posesti. (5) Najnižji znesek javne pomoči znaša 500 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do vključno 500.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno 500.000 EUR pomoči. (6) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. (7) Pred vložitvijo zahtevka mora biti projekt, na katerega se zahtevek nanaša, zaključen in vsi računi plačani. (8) Upravičenci vlagajo zahtevek za izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Odločba je izdana tisti dan, ki je naveden na odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1.1. do 5.10. in od 6.12. do 31.12. Zahtevki, ki bodo poslani med 6.10. in 5.12., bodo zavrženi. (9) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. (10) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (11) Skladno s postopkom iz XXII. poglavja Uredbe PRP: Zaprti javni razpisi se ta javni razpis izvaja kot zaprt. (12) Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi rangiranja ustreznih vlog, ločeno za Namen A, Namen B1 oziroma Namen B2 tega javnega razpisa. XI. Razpisna dokumentacija in informacije (1) V skladu s prvim in tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Vloga, ki ni vložena v tej obliki, se skladno s 30. členom ZKmet-1 zavrže. (2) Razpisna dokumentacija vsebuje: a) Povabilo k oddaji vloge na javni razpis; b) Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; c) Postopek za izbor upravičencev; d) Seznam upravičenih stroškov; e) Seznam informacijskih točk; f) Merila in točkovnik za ocenjevanje vlog; g) Prijavni obrazec s prilogami; h) Priročnik za obveščanje. (3) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKGP http://www.mkgp.gov.si/ in ARSKTRP http://www.arsktrp.gov.si/. XII. Rok in način prijave (1) Skladno s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP in natisniti z izpisom identifikacijske kode. (2) V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Elektronsko vneseni obrazec je potrebno skupaj s izpisom indetifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od 31. 12. 2011 do vključno 29. 2. 2012, do 24. ure. (3) Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, ime, priimek in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Na ovojnici vloge mora biti dopisano: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013 za leto 2011 / Namen A« »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013 za leto 2011 / Namen B1« »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013 za leto 2011 / Namen B2« (4) Prepozne vloge se s sklepom zavržejo. XIII. Obravnava in postopek za izbor upravičencev (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen v XXIII. poglavju Uredbe PRP. (2) V primeru nepopolne ali nerazumljive vloge, ARSKTRP pozove vlagatelja na dopolnitev vloge v skladu s predpisi. (3) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis, ločeno po Namenih A, B1 oziroma B2 javnega razpisa, dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk, se v skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis ločeno po Namenih A, B1 oziroma B2 javnega razpisa dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk in so bile vloge na javni razpis vložene istočasno, se vloge odobrijo po rangiranju naslednjih prioritet točkovanja: 1. proizvodni vidik naložbe, 2. ekonomski vidik naložbe, 3. regionalni vidik naložbe. (4) Skladno s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP, o pravici do sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno, s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana« ali odda v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur. XIV. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev (skladno s 122. in 123. členom Uredbe PRP) (1) Namerna vložitev napačne prijave se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu s 57. členom ZKme-1. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti, izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik obveščen o obveznosti povračila. (3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja: – če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev; – če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. (4) Kot višja sila ali izredna okoliščina štejejo zlasti naslednji primeri: a. dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo (fizične osebe); b. smrt upravičenca (fizične osebe), c. razlastitev velikega dela kmetije (v primeru,da tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti), d. naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijo. (5) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraju samem, šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v skladu s tretjim odstavkom 57. člena ZKme-1 v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (6) Z globo 200 EUR se kaznuje končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz tretje točke poglavja VI/1 tega javnega razpisa. Kolikor v roku 30 dni od vročitve odločbe inšpektorata pristojnega za kmetijstvo o plačilu globe končni prejemnik sredstev ne posreduje letnega poročila, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10% že izplačanih sredstev. XV. Nadzor nad izvajanjem ukrepov (skladno s 126. členom Uredbe PRP) (1) Nadzor nad izvajanjem tega javnega razpisa se izvaja v skladu z Uredbo 65/2011/EU. ARSKTRP opravlja administrativne preglede in kontrole na kraju samem, s katerim ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. ARSKTRP mora o ugotovljenih kršitvah, ki so z Uredbo PRP ali zakonom, ki ureja kmetijstvo opredeljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ. (2) MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje tega javnega razpisa. (3) Nadzor nad izvajanjem določb tega javnega razpisa opravljajo kmetijski inšpektorji.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost