Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 331-24/2007/10 Ob-5942/11 , Stran 3006
Št. 331-24/2007/10 Ob-5942/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi in v skladu z: – Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, z dne 15. 4. 2011, 37/11 – popr. in103/11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Programom razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011, – Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (ES) št. 679/2011 z dne 14. julij 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredba Komisije (ES) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES) objavlja
V. javni razpis
za Ukrep 142 – podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev za leto 2012
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore (1) Skladno s prvim odstavkom 56. člena Uredbe PRP je namen podpore razbremenitev administrativnega ustanavljanja in delovanja skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil. (2) Skladno z drugim odstavkom 56. člena Uredbe PRP se podpora dodeli zaradi: – povečanja obsega proizvodnje članov skupine proizvajalcev, – povečanja skupnega trženja kmetijskih proizvodov (priprava za prodajo, centralizacija prodaje, dobava grosistom, skupna cenovna politika in nadzor nad uporabo simbola kakovosti), – izvajanja skupnih projektov glede informiranja in promocije. (3) Skladno s tretjim odstavkom 56. člena Uredbe PRP so predmet podpore naslednje upravičene aktivnosti: – Administrativno delovanje skupine proizvajalcev: – ureditev prostorov in nakup pripadajoče opreme za opravljanje dejavnosti, – registracija skupine proizvajalcev, – nakup informacijske tehnologije in druge opreme, – nakup pisarniškega materiala, – nakup materiala za pospeševanje prodaje proizvodov skupine proizvajalcev. – Stalna zaposlitev za najmanj polovični delovni čas za namene delovanja skupine proizvajalcev za najmanj dobo upravičenosti podpore. – Nabava in vgradnja opreme za namene skupnega trženje kmetijskih pridelkov oziroma živil skupine proizvajalcev. – Delovanje in oblikovanje skupnih pravil skupine proizvajalcev v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe 1698/2005/ES. V skupnih pravilih mora biti določena obveznost članov, da svoje proizvode tržijo skladno s pravili skupine. Pravila lahko dovoljujejo, da proizvajalec del proizvodnje trži sam neposredno. S pravili mora biti določeno, da proizvajalci, ki se pridružijo skupini ali združenju, ostanejo njeni člani najmanj tri leta in da za izstop velja vsaj 12-mesečni odpovedni rok. Določena morajo biti skupna pravila o proizvodnji (zlasti glede kakovosti proizvodov ali ekološke pridelave), skupna pravila o dajanju blaga v promet in pravila v zvezi s podatki o proizvodu, predvsem glede na spravilo in razpoložljivost pridelka. – Priprava operativnega programa skupine proizvajalcev za obdobje najmanj petih let, ki vsebuje petletno vizijo razvoja skupine, načrt aktivnosti za projekt in načrt za dosego skupnega trženja proizvodov za vsaj 25% vrednost celotne proizvodnje vseh članov skupine proizvajalcev. Petletna vizija mora vsebovati: – idejni načrt usklajevanja pridelave in predelave s povpraševanjem, – idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov svojih članov, – načrt priprave pravil glede skupnega trženja, informiranja in promocije. Aktivnosti, ki so upravičene do podpore so izključno namenjene skupinam proizvajalcev, ki združujejo pridelovalce in predelovalce za ekološke in/ali za zaščitene kmetijske proizvode. Zaščiteni kmetijski proizvodi, upravičeni znotraj tega javnega razpisa so proizvodi, ki so zaščiteni po ZKme-1 z naslednjimi označbami: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost. III. Vlagatelji Vlagatelji so skladno z 58. členom Uredbe PRP skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in jih prizna minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po 89. členu ZKme-1 in Pravilniku o priznavanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti (Uradni list RS, št. 71/09 in 6/10) in ki: – Združujejo ekološke kmetijske proizvajalce določenega ekološkega kmetijskega proizvoda zaradi skupnega nastopa tega kmetijskega proizvoda na trgu ali; – Združujejo ekološke kmetijske proizvajalce določenega območja Republike Slovenije zaradi skupnega nastopa ekoloških kmetijskih proizvodov s tega območja na trgu ali; – Združujejo proizvajalce določenega zaščitenega kmetijskega proizvoda ali proizvodov zaradi skupnega nastopa tega proizvoda ali proizvodov na trgu. IV. Pogoji in obveznosti IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis 1. Splošni pogoji: Vlagatelj: (1) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni. (2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (3) Skladno s 58. členom Uredbe PRP in prvim odstavkom 59. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ob oddaji vloge na javni razpis, izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – skupina proizvajalcev je pravna oseba in mora biti priznana kot skupina proizvajalcev pri MKGP; – skupine proizvajalcev mora imeti člane, ki v določenem deležu svoje proizvode tržijo tudi preko skupine proizvajalcev; – skupina proizvajalcev oziroma člani skupine proizvajalcev uporabljajo simbol kakovosti oziroma zaščitni znak pripadajoče sheme kakovosti; – do podpore so upravičene skupine proizvajalcev v obdobju prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev. (4) Skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerikoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti). (5) Skladno z desetim, enajstim in dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj: – za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji; – ki je pravna oseba, dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije. Projekt: Skladno s 3. točko prvega odstavka 59. člena Uredbe PRP mora biti izdelan operativni program dejavnosti za obdobje najmanj petih let, ki vsebuje: – Petletno vizijo razvoja skupine proizvajalcev. Vizija mora vsebovati: a. Idejni načrt usklajevanja pridelave s povpraševanjem, b. Idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja kmetijskih pridelkov oziroma živil svojih članov, c. Načrt priprave pravil skupnega trženja, informiranja in promocije – letni projekt za povračilo stroškov, ki mora vključevati natančen načrt aktivnosti, ki se bodo izvedle v okviru letnega projekta in – načrt za dosego skupnega trženja proizvodov za vsaj 25% vrednost celotne proizvodnje vseh članov skupine proizvajalcev. Načrt skupnega trženja preko skupine proizvajalcev mora biti v odstotkih razdeljen po letih. IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta (1) Skladno s točko (b) prvega odstavka 35. člena Uredbe Sveta št. 1698/2005 mora upravičenec zagotoviti, da bo skupina proizvajalcev delovala z namenom skupnega trženja blaga, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo grosistom. Za dosego tega namena mora skupina proizvajalcev v petletnem obdobju od priznanja do zadnjega izplačila sredstev oziroma peto leto od priznanja poskrbeti, da bo zagotovila skupno trženje proizvodov za vsaj 25% vrednosti celotne proizvodnje vseh članov. Skupina bo 25% skupno trženje morala zagotavljati s pogodbami, računi in drugimi partnerskimi razmerji, ki bodo jasno sklenjene tudi na ime skupine proizvajalcev (tripartitne pogodbe so dovoljene v primeru, da je skupina proizvajalcev v pogodbi jasno navedena). Skupina proizvajalcev bo morala pri vsakem zaključku projekta (za vsako koledarsko leto) dokazovati dosego načrtovanega deleža skupnega trženje proizvodov pri vrednotenju rezultatov, ki je obvezno dokazilo pri zadnjem zahtevku. Načrtovan delež skupnega trženja proizvodov po letih je definiran v projektu. Ne glede na dobo financiranja mora skupina proizvajalcev peto leto od priznanja dokazovati dosego 25% deleža vrednosti celotne proizvodnje, ki se bo tržila preko skupine proizvajalcev. Skupina proizvajalcev bo dosego 25% deleža skupnega trženja preko skupine proizvajalcev dokazovala: – pri zadnjem vrednotenju, ki bo opravljeno peto leto od priznanja skupine proizvajalcev in – pri kontroli na kraju samem, ki se bo izvedla po petletnem obdobju od priznanja skupine proizvajalcev. (2) Za zagotavljanje pogoja iz točke (b) prvega odstavka 35. člena Uredbe Sveta št. 1698/2005 mora upravičenec za shemo kakovosti voditi ločeno knjigovodstvo z jasno razdelitvijo vseh stroškov in prihodkov. Skupina proizvajalcev mora voditi svoje knjigovodstvo od članov skupine proizvajalcev ločeno. (3) Za zagotavljanje namenov določenih v prvem odstavku 35. člena Uredbe Sveta št. 1698/2005 mora upravičenec pred zadnjim izplačilom izvesti vrednotenje doseženih rezultatov in učinkov, ki jih je dosegel v obdobju financiranja od svoje ustanovitve. (4) Skladno z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, po predpisih, ki urejajo javno naročanje, ki se ne šteje za naročnika, za stroške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 eurov (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. (5)Upravičenec mora v celoti izvesti vse aktivnosti, za katere je bila podpora odobrena. IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka (1) Skladno z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora biti aktivnost na katero se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi računi plačani. Vlagatelj lahko vloži en zahtevek na vlogo. Zahtevek mora zajemati vse aktivnost v celoti in morajo biti predložena ustrezna dokazila, ki se zahtevajo. Vsi originalni računi oziroma overjene fotokopije teh računov in dokazila o plačilu se morajo glasiti na upravičenca oziroma ime priznane skupine proizvajalcev. (2) Kot dokazilo za zaključek celotnega projekta se šteje poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov v letu za katero se prejme sredstva, ki ga je treba priložiti zadnjemu zahtevku. (3) Skladno z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP upravičenec, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi. (4) Skladno z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, zahtevku priložiti naslednja dokazila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * To dokazilo se priloži zahtevku (5) Skladno z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. (6) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo, skladno s šestim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, popolne zahtevke za izplačilo sredstev, ki morajo ustrezati predpisanim pogojem, na ARSKTRP, kateri sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. (7) Skladno s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci vlagati zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Za izplačila sredstev v tekočem letu, morajo upravičenci zahtevek za izplačilo sredstev poslati na ARSKTRP od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (8) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega tri odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska glede na 30. člen Uredbe 65/2011/EU, skladno s sedmim odstavkom 127. člena Uredbe PRP. (9) Skladno s štirinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev (1) Skladno s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe PRP mora prejemnik sredstev biti vključen v shemo kakovosti, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. V. Omejitev sredstev: (1) Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: – upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP; – sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. (2) Skladno s sedmim odstavkom 57. člena Uredbe PRP se podpore ne dodelijo za: – projekte, ki jih vložijo poklicne oziroma panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev na področju sadja, zelenjave, poljedelstva, oljčnega olja in medu, ter se znotraj tega ukrepa ne priznajo kot skupine proizvajalcev; – projekte, ki prejmejo za isti namen podporo na podlagi ukrepov I. stebra kmetijske politike, navedenih v Uredbi 1974/2006/ES; VI. Upravičeni stroški (1) Skladno s 57. členom Uredbe PRP so upravičeni stroški tisti, ki so nastali pri izvajanju upravičenih aktivnostih administrativnega delovanja prvih pet let po datumu registracije skupine proizvajalcev ter zajemajo: (2) Skladno z drugim odstavkom 57. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, najkasneje do 31. 12 2012. Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev. (4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek. (5) Skladno s petim odstavkom 57. člena Uredbe PRP so upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani z ustanavljanjem skupine proizvajalcev ter pripravo in izvedbo projekta, kot so priprava vloge ter priprava zahtevkov za izplačilo, v višini do vključno pet odstotkov upravičenih stroškov projekta. VII. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog (1) Do sofinanciranja so upravičeni izbrani projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 60. člena Uredbe PRP skladno s podrobnejšimi merili za izbor vlog, določenimi v razpisni dokumentaciji in v tem javnem razpisu. Vloge se ocenijo na podlagi podrobnejših meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Skladno s 60. členom in četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se izberejo vloge, ki so na podlagi ocene dosegle postavljeni prag minimalnega števila točk, določenega v tem javnem razpisu. Med vlogami, ki presežejo minimalni prag se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za posamezen javni razpis. Postavljeni prag minimalnega števila točk za ta javni razpis znaša 40. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. VIII. Finančne določbe 1. Splošni finančni pogoji (1) Skladno s prvim odstavkom 61. člena in tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo upravičencu v obliki nepovratnih sredstev, na podlagi vloge, vendar le za prvih pet let od priznanja skupine proizvajalcev. Po tem javnem razpisu se upravičencu dodelijo sredstva za stroške nastale od zaprtja javnega razpisa do vključno 31. 12. 2012 za skupine proizvajalcev, ki bodo vlagale vlogo na javni razpis za ukrep 142. (2) Stopnja intenzivnosti podpore: skladno z 61. členom Uredbe PRP znaša najvišja stopnja pomoči do 5% obsega lastne tržne proizvodnje vseh članov, ki svoje proizvode tržijo na dan objave JR za preteklo leto. Delež podpore v% je predstavljen v spodnji tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (4) Skladno s 127. členom Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje: (a) Povabilo k oddaji vloge, navodila za izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih pojmov, seznam proizvodov, ki so upravičeni do podpore, merila za ocenjevanje; (b) Prijavni obrazec; (c) Zahtevek za izplačilo sredstev; (2) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. (3) V skladu s 30. členom Zkme-1 se vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže. (4) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 14.30 ali na informacijskih točkah KGZS, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. X. Rok in način prijave (1) V okviru tega ukrepa lahko vlagatelj vloži za prvih pet let od ustanovitve eno vlogo na leto, torej največ pet vlog na vlagatelja od datuma ustanovitve skupine proizvajalcev. (2) Skladno z prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa do 15. 2. 2012, do 24. ure. (2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP. »Ne odpiraj – vloga na četrti javni razpis za ukrep 142 – Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2011«. (3) Prepozne vloge se s sklepom zavržejo. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem (1) Skladno s šestim odstavkom 61. člena Uredbe PRP se ukrep izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu s postopkom iz XXII. Poglavja Uredbe PRP. XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP. (2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno. (3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno. (4) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe PRP je rok za dopolnitev vloge na javni razpis 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas njenega prejema se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. (5) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se popolne vloge, ki so vsebinsko nerazumljive, v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge pozove na razjasnitev. Rok za razjasnitev je 15 dni od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum in čas njenega prejema se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga ponovno pregleda. (6) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se popolne vloge oceni na podlagi podrobnejših meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, ki je 40 in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za ta JR. (7) Skladno s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način iz prvega odstavka 114. člena te uredbe, kot je določen za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. (3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 65/20011/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 30. členom Uredbe 65/2011/EU. (4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in 122. členu Uredbe PRP. (5) V skladu s prvim odstavkom 123. člena Uredbe PRP se z globo 200 EUR kaznuje končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP. XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem (1) Namerna vložitev napačne prijave se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu s 57. členom Zkme-1. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. (3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja: a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev; c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. (4) Končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. (5) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. (6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost