Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 331-15/2007/12 Ob-5953/11 , Stran 3013
Št. 331-15/2007/12 Ob-5953/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi in v skladu z: – Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144, z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368, z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011, o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006, o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57–61), – Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011, z dne 27. januarja 2011, o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136, z dne 12. 9. 2007 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011, objavlja
javni razpis
za Ukrep 111 usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore (1) Skladno s prvim odstavkom 5. člena Uredbe PRP je predmet podpore v okviru tega ukrepa usposabljanje z namenom povečanja produktivnosti dela v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju, in sicer tisto, ki ni del rednega izobraževalnega sistema. (2) Skladno z drugim odstavkom 5. člena Uredbe PRP, mora usposabljanje vključevati vsaj eno od naslednjih vsebin: – optimizacija proizvodnih procesov ali tehnologij, – uvajanje novih tehnologij ali proizvodov, – tradicionalna znanja, – podjetništvo, – soočanje z novimi izzivi, – informacijsko-komunikacijska znanja (v povezavi s kmetijskim, gozdarskim in živilskim sektorjem), – seznanjanje z zakonodajnimi področji ali – varnost in zdravje pri delu. (3) Skladno s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe PRP so usposabljanja namenjena proizvajalcem, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E) (v nadaljevanju: Priloga I k Pogodbi) ter lastnikom zasebnih gozdov. III. Vlagatelji (1) Skladno s sedmim členom Uredbe PRP so vlagatelji javne in zasebne izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove, javni zavodi, interesna združenja, stanovska združenja in organizacije s področja kmetijstva, gozdarstva in živilstva. (2) Vlagatelji morajo biti registrirani za opravljanje ene od naštetih dejavnosti po veljavni Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 s področja kmetijskega, gozdarskega in živilskega sektorja in sicer: – A01.1 do A01.6, – A02 v celoti, – C10.1 do C10.5, razen C10.2, – C11.02. Podrobnejše opredelitve šifer kategorij so v Prilogi 4.2 Standardna klasifikacija dejavnosti. (3) Vlagatelji morajo biti registrirani za opravljanje naslednjih dejavnosti po veljavni Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008: – P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali – P85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. (4) Skladno z desetim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije. IV. Pogoji in obveznosti IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis (1) Vlagatelj mora predložiti vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni, resnični in točni. (2) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (3) Skladno s prvim odstavkom 8. člena Uredbe PRP mora vlagatelj k vlogi predložiti program usposabljanja, ki je izdelan v skladu z navodili, ki so del razpisne dokumentacije k javnemu razpisu. (4) Na podlagi drugega odstavka 8. člena Uredbe PRP se morajo usposabljanja nanašati na prednostne tematske sklope. (5) Vlagatelj mora zagotoviti, da ne prijavlja enakega usposabljanja, ki je del usposabljanj iz javnih pooblastil. (6) Vlagatelj mora zagotoviti računovodsko ločeno evidentiranje prihodkov in odhodkov programa usposabljanja po tem javnem razpisu od ostalih aktivnosti vlagatelja. (7) Skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitno dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti). Kot začetek stroška se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na račun morebitno dodeljenih sredstev. (8) Skladno z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj poravnane vse obveznosti do države. (9) Vlagatelj skladno s tretjim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. (10) Skladno z osmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. (11) Vlagatelj lahko na ta javni razpis vloži največ eno vlogo, ki lahko vsebuje največ tri programe usposabljanja. (12) Program usposabljanja lahko vsebuje več usposabljanj. IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka programa usposabljanja skladno z 8. členom Uredbe PRP: (1) Usposabljanje slušateljev se izvaja v obliki seminarjev, delavnic, predavanj, tečajev, praktičnega prikaza na terenu, modulov ali programov. (2) Slušatelj, ki je upravičen do usposabljanja je: – fizična oseba (nosilec, namestnik in član kmetijskega gospodarstva ali lastnik zasebnega gozda); – zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo (podjetje mora biti vpisano v RKG); – zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja z gozdarsko ali živilskopredelovalno dejavnostjo (podjetje mora biti registrirano za opravljanje gozdarske ali živilskopredelovalne dejavnosti po veljavni SKD). (3) Vlagatelj mora preveriti upravičenost posameznega slušatelja do usposabljanja ter pridobiti in hraniti vso potrebno dokumentacijo, in sicer: A.1) za fizično osebo, ki se bo usposabljala s področja kmetijstva in/ali živilstva: – ime in priimek slušatelja, datum rojstva, spol: – KMG-MID pri katerem je slušatelj vpisan kot nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva, – veljavno potrdilo / izpis iz RKG; A.2) za fizično osebo, ki se bo usposabljala s področja gozdarstva: – ime in priimek slušatelja, datum rojstva, spol, – številko parcele gozda, katastrske občine in navedbo okrajnega sodišča za slušatelja, ki je lastnik gozda; B.1) za pravno osebo, ki bo zaposlenega napotila na usposabljanje s področja kmetijstva: – ime in priimek slušatelja, datum rojstva, spol, – naziv in KMG MID pravne osebe, pri kateri je zaposlen slušatelj, – izjavo odgovorne osebe pravne osebe, da je slušatelj zaposlen pri tej pravni osebi; B.2) za pravno osebo, ki bo zaposlenega napotila na usposabljanje s področja gozdarstva ali živilskopredelovalne dejavnosti: – ime in priimek slušatelja, datum rojstva, spol, – dokazilo o registraciji pravne osebe za opravljanje gozdarskih ali živilskopredelovalnih dejavnosti, – izjavo odgovorne osebe pravne osebe, da je slušatelj zaposlen v pri tej pravni osebi. (4) Skupino slušateljev mora sestavljati najmanj 10 oseb. (5) Usposabljanje mora trajati najmanj 8 šolskih ur. (6) Dolžina ene šolske ure je 45 minut. (7) Usposabljanje enega dne lahko traja do največ 8 šolskih ur. (8) Udeležba slušateljev na posameznem usposabljanju mora biti brezplačna. (9) Udeležba slušatelja na posameznem usposabljanju mora biti vsaj 80 odstotna. (10) Udeležba posameznega slušatelja mora biti razvidna iz liste prisotnosti, ki je sestavni del zahtevka za izplačilo sredstev. (11) Za zaključek usposabljanja se štejejo izdana potrdila, ki jih je prejelo vsaj 10 slušateljev, ki so bili na usposabljanju prisotni vsaj 80 odstotkov izvedenih šolskih ur. (12) Kolikor usposabljanja ne zaključi vsaj 10 slušateljev v minimalnem obsegu trajanja 8 šolskih ur, se upravičencu ne izplača sredstev za to usposabljanje. (13) Datum, uro in kraj usposabljanja mora izvajalec predhodno objaviti na svoji spletni strani pred začetkom usposabljanja. IV/3: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev (1) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev, ki mu mora biti priloženo poročilo o izvedenem usposabljanju, dokazila o številu udeležencev na usposabljanju ter ostala dokazila, zahtevana v tem javnem razpisu. (2) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti: – poročilo o opravljenem delu (priloga 4.10), ki vključuje tudi kopije potrdil o uspešno zaključenem usposabljanju (priloga 4.7); – originalne račune ali overjene fotokopije računov, ki se upravičencu ne vračajo; – veljavno sklenjene pogodbe in/ali druge računovodske listine iz katerih je nedvoumno razviden obseg in vrednost opravljenega dela na odobrenem programu; – dokazila o plačilih (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu); – listo prisotnosti s podatki in podpisi udeležencev iz katere mora biti razvidno trajanje programa, udeležba in vrsta udeležencev (priloge 4.5: Lista prisotnosti); – podpisan in žigosan seznam slušateljev, ki so uspešno končali program in so jim bila izdana veljavna potrdila o opravljenem usposabljanju (priloga 4.8); – dnevnik izvajanja programa usposabljanja (priloga 4.15); – evidenco predavateljev; – priloga 4.12 (začetna in končna analiza usposabljanj v programu); – izpis spletne strani iz katerega je razvidna objava datuma, ure in kraja usposabljanja pred začetkom usposabljanja. (3) Izvajanje programa usposabljanja mora potekati v skladu z vlogo in odločbo o pravici do sredstev. (4) Upravičenec lahko vlaga zahtevek za izplačilo sredstev po zaključenem usposabljanju. (5) Vlagatelj lahko za posamezni program usposabljanja, ki ga je podal v vlogi, uveljavlja največ en zahtevek za izplačilo sredstev. (6) Vsa dokumentacija ter informacijsko in komunikacijsko gradivo, ki se nanaša na izvedbo usposabljanja in je predmet sofinanciranja po tem ukrepu, mora biti označeno v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki je del razpisne dokumentacije k javnemu razpisu. IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati upravičenec Upravičenec mora skladno s 121. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti: (1) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o programu ter omogočiti kontrolo programa na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. (2) Vsi predračuni, računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca. (3) Vsi računi in vsa dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Obveznosti, ki jih mora izpolnjevati upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu sredstev: (1) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za usposabljanje, za katere je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V. Omejitev sredstev: Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: (1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge na javni razpis samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP. (2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva. (3) Podpore se ne dodelijo za programe, ki prejmejo za isti namen podporo na podlagi ukrepov, navedenih v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358, 16. 12. 2006, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES). VI. Upravičeni stroški (1) Skladno s 6. členom Uredbe PRP so v okviru tega javnega razpisa, do sofinanciranja upravičeni naslednji stroški, iz naslova organizacije in izvedbe usposabljanja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Skladno s 54. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 se določa, da se v primeru uporabe lastnih prostorov za izvajanje usposabljanja (ko najema prostora ni mogoče dokazati z računom), upravičencu povrne strošek uporabe lastnega prostora kot prispevek v naravi do največ 30 EUR na izvedeno uro usposabljanja, pri čemer javni izdatki, ki jih sofinancira EKSRP in ki prispevajo k aktivnosti, ob zaključku aktivnosti ne smejo preseči skupnih upravičenih izdatkov (brez prispevkov v naravi). (3) Upravičeni stroški usposabljanja po slušatelju ne smejo biti manjši od 27 EUR in ne večji od 1500 EUR upravičenih stroškov. (4) DDV je neupravičeni strošek in se ne povrne. (5) Stroške nočitve in prehrane pri organizaciji ekskurzije niso upravičeni stroški. (6) Strošek skupinskega prevoza za ekskurzijo se prizna do največ 1000 kilometrov. (7) Usposabljanja morajo biti izvedena pred oddajo zahtevka za izplačilo. Usposabljanje je zaključeno, ko je program usposabljanja izveden ter izdana vsa potrdila o opravljenem usposabljanju. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) Skladno z 9. členom Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani programi, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje. (2) Odobrene bodo vloge, ki bodo dosegle najmanj 20 točk, od tega vsaj 10 točk iz naslova vsebine programov usposabljanja in 5 točk iz naslova referenc izvajalca. (3) Pri določitvi meril se upoštevajo naslednji vidiki: – vsebina programov usposabljanja, ki predstavlja do največ 30 točk; – reference izvajalca, ki predstavljajo do največ 30 točk; – zmogljivost izvajalca za izvajanje programa usposabljanja, ki predstavlja do največ 30 točk; – regionalni vidik, ki predstavlja do največ 10 točk. (4) Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji. VIII. Finančne določbe (1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. (2) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno z 10. členom Uredbe PRP najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. (3) Najnižji znesek podpore na posamezno vlogo znaša 10.000 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do vključno 500.000 EUR. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje: (I) Opredelitev upravičenih programov (II) Merila za točkovanje vlog (III) Prijavni obrazec s prilogami (2) Skladno z drugim odstavkom 8. člena Uredbe PRP se določa, da mora upravičenec za potrebe kandidiranja, izvajanja programa, vlaganja zahtevka in poročanja o izvedbi programa, uporabljati vse priloge z označbami programov, navede v prejšnjem odstavku in ki so priložene v razpisni dokumentaciji. (3) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na informacijskih točkah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. X. Rok in način prijave (1) Skladno s prvim odstavkom 111. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur ali poslati priporočeno po pošti na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. (2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter naslednja oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za ukrep 111«. (3) Vloga se vloži v obliki, ki je predpisana s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Vloga, ki ni vložena v tej obliki, se zavrže. (4) Prepozne vloge se zavržejo. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen v XXI. poglavju Uredbe PRP. (2) Skladno s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski vlagatelja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o programu ter omogočiti kontrolo programa na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. (3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih predhodnih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 65/2011/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 31. členom Uredbe 65/2011/ES. (4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008) in 122. členom Uredbe PRP. Skladno s 54. členom Zakona o kmetijstvu stranka lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov iz odločbe o pravici do sredstev zaprosi za spremembo obveznosti iz te odločbe, vendar pa mora za vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo predhodno pridobiti soglasje s strani ARSKTRP. (5) Skladno s 123. členom Uredbe PRP se z globo 200 eurov kaznuje končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP. XI/3: Ključna opozorila vlagateljem iz 122. člena Uredbe PRP (1) Namerna vložitev napačne prijave se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. (3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja: 1. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin po četrtem odstavku tega člena zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožna storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; 2. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev; 3. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. (4) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraju samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost