Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 352-10/2011/3 Ob-5957/11 , Stran 3048
Št. 352-10/2011/3 Ob-5957/11
Na podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo razpisuje
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Poslovni prostori, na naslovu Sončna pot 20, Portorož (parc. št. 1378/1, k.o. Portorož), in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poslovni prostori se nahajajo v 4. nadstropju predmetne poslovne stavbe in skupaj merijo 189,16 m2, pri čemer najemnik skupaj z drugimi uporabniki poslovne stavbe uporablja tudi skupen hodnik, skupne sanitarije v 4. nadstropju s pravico uporabe dvigala in stopnišča ter druge skupne prostore objekta (tudi del vhodne avle v pritličju poslovnega objekta) potrebne za dostop do prostorov v 4. nadstropju. Poslovni prostori se nahajajo znotraj stavbe za posebne namene, v kateri deluje Dijaški in študentski dom Portorož. Glede na to, so prostori namenjeni opravljanju dejavnostim na področju izobraževanja. 3. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogledom prostorov: ogled prostorov javnega zbiranja ponudb bo potekal po predhodni najavi dne 4. 1. 2012, od 10. do 12. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na kontaktno osebo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo –Ajdo Radinja, ajda.radinja@gov.si, tel. 01/478-47-20. 4. Način, mesto in čas oddaje ponudbe Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 16. 1. 2012, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden tudi predmet javnega zbiranja ponudb – Oddaja ponudbe za najem poslovnih prostorov na naslovu Sončna pot 20, Portorož, številka zadeve – 352-10/2011 in oznaka – “Ne odpiraj – ponudba.«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Kot najugodnejša se bo štela ponudba, ki bo vsebovala najvišjo najemnino izmed vseh popolnih ponudb. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bo med tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila dodatna pogajanja oziroma licitacija. O kraju in času dodatnih pogajanj oziroma licitacije bodo obveščeni pisno po pošti. Ponudbe se bodo javno odpirale dne 16. 1. 2012, ob 14. uri, v sejni sobi, v 6. nadstropju, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 5. Pogoji javnega zbiranja ponudb Ponudniki morajo v obliki in roku, ki je naveden v tretji točki, podati ponudbo na obrazcu, ki bo objavljen na spletnem naslovu: http://www.mvzt.gov.si/ Poleg slednjega pa še: – potrdilo o plačani varščini v višini ene ponujene mesečne najemnine; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). Ponudniki, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz druge ali tretje alineje te točke, lahko le-te predložijo na dan javnega odpiranja ponudb. 6. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da slednja velja dva meseca od dneva prejema na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 8. Način in rok plačila plačila Najemnina se plačuje mesečno. Najemnik je dolžan poravnati znesek najemnine v korist podračuna EZR pri Banki Slovenije, na račun Proračuna RS, do 15. dne v mesecu za tekoči mesec. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še tekoče stroške za obratovanje in redno vzdrževanje ter druge potrebne stroške v rokih, določenih z zahtevki za plačilo, in sicer naslednje: – stroške dobave in porabe energije (elektrike, toplovoda – ogrevanje), – stroške odvoza smeti in odpadkov, – stroške čiščenja skupnih delov objekta in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča (čiščenje prostorov, ki jih ima v brezplačni uporabi uredi in plača posebej), – čiščenje in odstranjevanje snega ter ledenih sveč s streh stavbe, – stroške porabe vode, – stroške kanalizacije in druge komunalne storitve, – stroške deratizacije in dezinfekcije, – stroške protipožarne varnosti, – stroške zavarovanja nepremičnine za primer škodnih dogodkov in odškodninske odgovornosti iz naslova lastništva nepremičnine, – stroške varovanja objekta po specializiranih organizacijah, – druge stroške obratovanja in vzdrževanja uporabljanih prostorov in skupnih delov objekta in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča, – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge obvezne dajatve iz naslova lastništva nepremičnine. 9. Višina varščine: pred oddajo ponudbe morajo zainteresirani ponudniki za nepremičnino položiti varščino v višini 1 ponujene mesečne najemnine, na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 32115-7200005-74552011, z navedbo namena nakazila: za najem poslovnih prostorov na naslovu Sončna pot 20, Portorož. 10. Opozorilo: predstojnik upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi, pri čemer ponudniki niso upravičeni do vračila stroškov za posredovanje ponudbe.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost