Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 352-10/2011/3 Ob-5957/11 , Stran 3048
Št. 352-10/2011/3 Ob-5957/11
Na podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo razpisuje
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Poslovni prostori, na naslovu Sončna pot 20, Portorož (parc. št. 1378/1, k.o. Portorož), in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poslovni prostori se nahajajo v 4. nadstropju predmetne poslovne stavbe in skupaj merijo 189,16 m2, pri čemer najemnik skupaj z drugimi uporabniki poslovne stavbe uporablja tudi skupen hodnik, skupne sanitarije v 4. nadstropju s pravico uporabe dvigala in stopnišča ter druge skupne prostore objekta (tudi del vhodne avle v pritličju poslovnega objekta) potrebne za dostop do prostorov v 4. nadstropju. Poslovni prostori se nahajajo znotraj stavbe za posebne namene, v kateri deluje Dijaški in študentski dom Portorož. Glede na to, so prostori namenjeni opravljanju dejavnostim na področju izobraževanja. 3. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogledom prostorov: ogled prostorov javnega zbiranja ponudb bo potekal po predhodni najavi dne 4. 1. 2012, od 10. do 12. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na kontaktno osebo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo –Ajdo Radinja, ajda.radinja@gov.si, tel. 01/478-47-20. 4. Način, mesto in čas oddaje ponudbe Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 16. 1. 2012, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden tudi predmet javnega zbiranja ponudb – Oddaja ponudbe za najem poslovnih prostorov na naslovu Sončna pot 20, Portorož, številka zadeve – 352-10/2011 in oznaka – “Ne odpiraj – ponudba.«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Kot najugodnejša se bo štela ponudba, ki bo vsebovala najvišjo najemnino izmed vseh popolnih ponudb. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bo med tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila dodatna pogajanja oziroma licitacija. O kraju in času dodatnih pogajanj oziroma licitacije bodo obveščeni pisno po pošti. Ponudbe se bodo javno odpirale dne 16. 1. 2012, ob 14. uri, v sejni sobi, v 6. nadstropju, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 5. Pogoji javnega zbiranja ponudb Ponudniki morajo v obliki in roku, ki je naveden v tretji točki, podati ponudbo na obrazcu, ki bo objavljen na spletnem naslovu: http://www.mvzt.gov.si/ Poleg slednjega pa še: – potrdilo o plačani varščini v višini ene ponujene mesečne najemnine; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). Ponudniki, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz druge ali tretje alineje te točke, lahko le-te predložijo na dan javnega odpiranja ponudb. 6. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da slednja velja dva meseca od dneva prejema na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 8. Način in rok plačila plačila Najemnina se plačuje mesečno. Najemnik je dolžan poravnati znesek najemnine v korist podračuna EZR pri Banki Slovenije, na račun Proračuna RS, do 15. dne v mesecu za tekoči mesec. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še tekoče stroške za obratovanje in redno vzdrževanje ter druge potrebne stroške v rokih, določenih z zahtevki za plačilo, in sicer naslednje: – stroške dobave in porabe energije (elektrike, toplovoda – ogrevanje), – stroške odvoza smeti in odpadkov, – stroške čiščenja skupnih delov objekta in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča (čiščenje prostorov, ki jih ima v brezplačni uporabi uredi in plača posebej), – čiščenje in odstranjevanje snega ter ledenih sveč s streh stavbe, – stroške porabe vode, – stroške kanalizacije in druge komunalne storitve, – stroške deratizacije in dezinfekcije, – stroške protipožarne varnosti, – stroške zavarovanja nepremičnine za primer škodnih dogodkov in odškodninske odgovornosti iz naslova lastništva nepremičnine, – stroške varovanja objekta po specializiranih organizacijah, – druge stroške obratovanja in vzdrževanja uporabljanih prostorov in skupnih delov objekta in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča, – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge obvezne dajatve iz naslova lastništva nepremičnine. 9. Višina varščine: pred oddajo ponudbe morajo zainteresirani ponudniki za nepremičnino položiti varščino v višini 1 ponujene mesečne najemnine, na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 32115-7200005-74552011, z navedbo namena nakazila: za najem poslovnih prostorov na naslovu Sončna pot 20, Portorož. 10. Opozorilo: predstojnik upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi, pri čemer ponudniki niso upravičeni do vračila stroškov za posredovanje ponudbe.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo