Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 583/11 Ob-5974/11 , Stran 3068
Št. 583/11 Ob-5974/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09 in 13/11) razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je naslednji poslovni prostor: a) Gorkijeva ulica 14, v izmeri 33,74 m2, z namembnostjo pisarne ali druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 300,00 EUR oziroma 8,9 EUR/m2. Poslovni prostor se odda v najem za določen čas, in sicer za dobo največ 1 leta od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja. II. Pogoji prijave 1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe; – fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS; – izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, – dokazilo o vplačani varščini; – podpisan vzorec pogodbe; – opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se v poslovnem prostoru odvijala; – dokazilo o finančni sposobnosti: – za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2010; – za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2010. 2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje. III. Pogoji najema Najemnina za najem poslovnega prostora vključuje najem le-tega. Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/2011) DDV ni obračunan. Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na naslov: Občina Izola, TRR 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino, na katero se varščina nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist Občine Izola. Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist občine. II. Merila za ocenitev ponudb Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, kolikor je poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila pogajanja. III. Navodila za pripravo prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. IV. Rok in način predložitve prijav Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 17. 1. 2012 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »javni razpis – Ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor Gorkijeva ulica 14«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju. V. Datum odpiranja in vsebina prijav Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 18. 1. 2012, od 15.30 dalje v mali sejni sobi Občinskega sveta Občine Izola, Trg Etbina Kristana 1, Izola, 1. nadstropje. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala. VI. Izid razpisa Pristojni organ, Urad za okolje in prostor., po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama. Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja. Stroške notarskega zapisa plača najemnik. VII. Drugi pogoji javnega razpisa Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina), – kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega, – po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb. VIII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, po tel. 05/66-00-202 (Tamara Grbavac).
Občina Izola

AAA Zlata odličnost