Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 331-23/2007/8 Ob-5940/11 , Stran 2991
Št. 331-23/2007/8 Ob-5940/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi in v skladu z: – Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, z dne 15. 4. 2011, 37/11 – popr. in103/11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Programom razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011, – Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (ES) št. 679/2011 z dne 14. julij 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbo Komisije (ES) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES) objavlja
IV. javni razpis
za Ukrep 133 – podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore (1) Skladno s prvim odstavkom 50. člena Uredbe PRP je predmet podpore v okviru tega javnega razpisa delno pokritje stroškov za izvajanje aktivnosti skupinam proizvajalcev za: 1. informiranje potrošnikov, 2. oglaševanje in 3. pospeševanje prodaje na notranjem trgu za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti Evropske unije oziroma Republike Slovenije. (2) Skladno z drugim odstavkom 50. člena Uredbe PRP so upravičene sheme kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije pri tem ukrepu: – ekološka pridelava in predelava, – zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost), – vina z označbo porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP), – integrirana pridelava in – višja kakovost. (3) Namen podpore je doseči boljše poznavanje proizvodov, označenih z nacionalnimi oziroma evropskimi simboli kakovosti oziroma zaščitnimi znaki pri potrošnikih ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani proizvajalcev, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za proizvajalce ter posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem na konkurenčnost agroživilskega sektorja. III. Vlagatelji (1) Vlagatelji so skladno s prvim odstavkom 52. člena Uredbe PRP skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in združujejo proizvajalce, ki sodelujejo v eni od upravičenih shem kakovosti za kmetijske proizvode ali živila ter uporabljajo pripadajoče simbole kakovosti oziroma zaščitne znake in: – so zaščitile svoje proizvode na ravni EU oziroma so njihovi proizvodi že zaščiteni na nacionalni ravni in so v postopku pridobivanja evropske zaščite za zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo ter zajamčeno tradicionalno posebnost oziroma, – združujejo proizvajalce ekološko pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z oznako ekološke pridelave oziroma, – združujejo proizvajalce integrirano pridelanih pridelkov oziroma živil z oznako integrirane pridelave oziroma, – so zaščitile svoje proizvode na nacionalni ravni z oznako višja kakovost oziroma, – združujejo proizvajalce vin ali pridelovalce grozdja za pridelavo vina z označbo porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP). (2) Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe 1974/2006/ES poklicnih in/ali panožnih organizacij, ki zastopajo enega ali več sektorjev, ni mogoče označiti kot skupino proizvajalcev, znotraj tega ukrepa. IV. Pogoji in obveznosti IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis 1. Splošni pogoji: Vlagatelj: (1) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni. (2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (3) Skladno s prvim odstavkom 52. člena in prvim odstavkom 53. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ob oddaji vloge na javni razpis, izpolnjevati naslednje pogoje: – skupina proizvajalcev je pravna oseba, ki združuje proizvajalce, ki sodelujejo v eni od upravičenih shem kakovosti in je ustanovljena tudi za ta namen; – skupina proizvajalcev oziroma člani skupine proizvajalcev morajo uporabljati simbol kakovosti oziroma zaščitni znak pripadajoče sheme kakovosti; – proizvodi iz shem kakovosti morajo biti prisotni na trgu, kar pomeni, da morajo svoje proizvode prodajati oziroma tržiti kot proizvode iz shem kakovosti; (4) Skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerikoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti). (5) Skladno s četrtim, petim, desetim in dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP: – vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države, – vlagatelj ne sme biti v stečajnem postopki, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije, – vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji; – vlagatelj, ki je pravna oseba, mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije. Projekt: Skladno s 3. točko prvega odstavka 53. člena Uredbe o PRP mora biti izdelan program pospeševanja prodaje skupine proizvajalcev, ki vsebuje dva dela, in sicer: – vizijo razvoja pospeševanja prodaje, oglaševanja in informiranja za petletno obdobje, razdeljeno po letih in s pričakovanimi učinki (začetek vizije je leto vlaganja programa), ter – natančen načrt aktivnosti oziroma projekt informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje, za katerega se skupina proizvajalcev prijavi na razpis. IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta (1) Skladno z drugim odstavkom druge točke 23. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 mora upravičenec zagotoviti, da vse oblike informiranja in pospeševanja prodaje opozarjajo na posebne lastnosti in prednosti proizvodov iz upravičenih shem kakovosti, z določenim zaščitnim znakom oziroma simbolom kakovosti še zlasti opozarjati na kakovost, posebne načine pridelave in predelave, specifične načine proizvodnje in na vpliv geografskega območja na kakovost proizvoda. Te vsebine morajo temeljiti na znanstvenih, tehničnih, tradicionalnih, zgodovinskih, proizvodnih ali drugih enakovrednih izsledkih. (2) Pri izvajanju aktivnosti je skladno z drugim odstavkom 53. člena Uredbe o PRP obvezujoče, da se na gradivu, namenjenem za informiranje, oglaševanje in pospeševanje prodaje, pojavi kot glavno sporočilo izključno ime proizvodov iz shem kakovosti, naziv sheme kakovosti in zaščitni znak oziroma simbol kakovosti proizvoda, in sicer: – za ekološke proizvode: navedba imen ekoloških proizvodov oziroma vrste ekoloških proizvodov, naziv sheme kakovosti, pripadajoči zaščitni znak oziroma simbol kakovosti EU in nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti; – za proizvode, ki so zaščiteni po evropski zakonodaji kot zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost): navedba zaščitenega imena, naziv sheme kakovosti ter pripadajoči zaščitni znak oziroma simbol kakovosti EU in nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti; – za proizvode, ki so zaščiteni po nacionalni zakonodaji kot zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost) in so v postopku pridobivanja evropske zaščite: navedba zaščitenega imena, naziv sheme kakovosti in pripadajoči nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti; – za proizvode, ki so integrirani, in za proizvode, zaščitene kot višja kakovost: navedba imena oziroma vrsta proizvodov, naziv sheme kakovosti in pripadajoči nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti; – za kakovostna vina ZGP, vrhunska vina ZGP in vino PTP pravilna celotna navedba kategorije kakovosti vina in pravilna navedba vinorodnega območja oziroma okoliša in imena. (3) Skladno s tretjim odstavkom 23. člena Uredbe 1974/2006/ES so do podpore upravičene le informacijske, promocijske in oglaševalske dejavnosti na notranjem trgu. (4) Na podlagi četrtega odstavka 53. člena Uredbe PRP in 6. točke 23. člena Uredbe 1974/2006/ES skladnost osnutkov informacijskih, promocijskih in oglaševalskih gradiv s predpisi Evropske unije pred izvedbo aktivnosti potrdi ARSKTRP, po predhodnem mnenju MKGP. Zahtevek za odobritev promocijskega gradiva mora biti na ARSKTRP vložen vsaj 10 dni pred izvedbo aktivnosti oziroma pred oddajo v tisk oziroma produkcijo. (5) Skladno z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, po predpisih, ki urejajo javno naročanje, ki se ne šteje za naročnika, za stroške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 eurov (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. (6) Kolikor skupina proizvajalcev združuje proizvajalce različnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, kateri niso vsi vključeni v sheme kakovosti mora iz veljavnega statuta, pravil delovanja ali ustreznega dokumenta biti razvidno: – da je za namen zagotavljanja določb iz 52. člena Uredbe PRP, ustanovljena ločena administrativna enota znotraj skupine proizvajalcev, ki združuje proizvajalce iz upravičenih shem kakovosti, – ta ločena administrativna enota mora imeti tudi ločen transakcijski račun in voditi ločeno knjigovodstvo za to administrativno enoto. (7) Upravičenec mora v celoti izvesti vse aktivnosti, za katere je bila podpora odobrena. IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka (1) Skladno z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo sredstev biti naložba/aktivnost, na katero se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi računi plačani. Projekt mora biti v celoti končan pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Vlagatelj lahko za vsako leto izvajanja programa vloži največ en zahtevek. Kadar program traja več let in vlagatelj vlaga več zahtevkov, mora posamezni zahtevek zajemati posamezno aktivnost v celoti in mora predložiti ustrezna dokazila, ki se zahtevajo glede zaključka tega dela projekta. Skladno z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi oziroma sklepu 30. 6. 2015. (2) Vse aktivnosti v priloženem projektu po tem javnem razpisu morajo biti zaključene najkasneje v roku 3 let od izdaje odločbe o pravici do sredstev. (3) Skladno z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP upravičenec, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi. (4) Kot dokazilo za zaključek projekta se šteje: – končno poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, ki ga je treba priložiti zadnjemu zahtevku ter – druga dokazila, glede na posamične upravičene stroške, kot so navedena v naslednji tabeli: (5) Skladno z 55. členom in drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, zahtevku priložiti naslednja dokazila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * kopije ponudb, ki morajo biti vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Kopije sklenjenih pogodb z izvajalci morajo biti priložene, ko gre za izvajanje del po pogodbi; ** k morebitnim vmesnim zahtevkom je treba predložiti vmesna poročila o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, zadnjemu zahtevku, pa se priloži končno poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov. (6) Skladno z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. (7) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo, skladno s šestim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, popolne zahtevke za izplačilo sredstev, ki morajo ustrezati predpisanim pogojem, na ARSKTRP kateri sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. (8) Skladno s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci vlagati zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Za izplačila sredstev v tekočem letu, morajo upravičenci zahtevek za izplačilo sredstev poslati ARSKTRP od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (9) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega tri odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska glede na 30. člen Uredbe 65/20011/EU, skladno s sedmim odstavkom 127. člena Uredbe PRP. (10) Skladno s štirinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev (1) Skladno s petim odstavkom 53. člena Uredbe PRP mora biti prejemnik sredstev vključen v shemo kakovosti in zagotoviti uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti na proizvodih iz sheme kakovosti, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. V. Omejitev sredstev: (1) Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: – upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP; – sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. (2) Skladno s 23. členom Uredbe 1974/2006/ES se podpore ne dodelijo za: – dejavnosti v zvezi s promocijo blagovnih znamk, – informacijske in promocijske dejavnosti, ki so podprte z Uredbo Sveta (ES) št. 2826/2000, – aktivnosti, ki jih vložijo poklicne ali panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev na področju sadja, zelenjave, poljedelstva, oljčnega olja in medu, ter se po poglavju XI. Uredbe PRP ne priznajo kot skupine proizvajalcev; (3) Skladno z 51. členom Uredbe PRP se podpore ne dodelijo za: – iste aktivnosti, ki so podprte z Uredbo Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 153/2009 z dne 19. februarja 2009 (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2009, str. 1); – projekte, ki prejmejo za isti namen podporo z ukrepi I. stebra kmetijske politike, navedenimi v Uredbi 1974/2006/ES; – iste aktivnosti, ki se podpirajo znotraj ukrepa podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev – ukrep 142; – za iste upravičene stroške, za katere so bili vloženi zahtevki za podpore na podlagi predpisa, ki ureja trg z vinom. VI. Upravičeni stroški (1) Skladno z 51. členom Uredbe PRP so upravičeni stroški stroški, nastali pri informiranju in pospeševanju prodaje za proizvode, ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti hrane ter morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo projekta in temeljijo na opredelitvah stroškov iz 51. člena Uredbe PRP.: (2) Skladno s tretjim odstavkom 51. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev. (3) Skladno z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 30. junij 2015. (4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek. (5) Do podpore pa niso upravičeni tudi ostali stroški iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES ter naslednji stroški: – stroški tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.), – bančni stroški, – splošni upravni stroški. VII. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog (1) Do sofinanciranja so upravičeni izbrani projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 54. člena Uredbe PRP skladno s podrobnejšimi merili za izbor vlog, določenimi v razpisni dokumentaciji in v tem javnem razpisu. Vloge se ocenijo na podlagi podrobnejših meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Skladno z drugim odstavkom 54. člena Uredbe PRP in četrtim odstavkom 115. člena se izberejo vloge, ki so na podlagi ocene dosegle postavljeni prag minimalnega števila točk, določenega v tem javnem razpisu. Med vlogami, ki presežejo minimalni prag se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za posamezen javni razpis. Postavljeni prag minimalnega števila točk za ta javni razpis znaša 61 točk. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. VIII. Finančne določbe 1. Splošni finančni pogoji (1) Skladno s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. (2) Stopnja intenzivnosti podpore: skladno s 55. členom Uredbe PRP znaša najvišja stopnja pomoči do vključno 70% celotnih upravičenih stroškov projekta. (3) Skladno s 55. členom Uredbe PRP znaša za sheme kakovosti Evropske unije (ekološka pridelava in predelava, zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila in kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju) in nacionalne sheme kakovosti (integrirana pridelava in višja kakovost) najvišji znesek podpore na projekt do vključno 200.000,00 EUR. (4) Skladno s 127. členom Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje: (a) Povabilo k oddaji vloge, navodila za izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih pojmov, seznam proizvodov, ki upravičeni do podpore, merila za ocenjevanje; (b) Prijavni obrazec; (c) Zahtevek za izplačilo sredstev (obrazec PRP_09); (d) Poročilo o opravljenjem delu (obrazec PRP_10) (e) Zahtevek za odobritev informacijskega, promocijskega in oglaševalskega gradiva. (2) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. (3) V skladu s 30. členom Zkme-1 se vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže. (4) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 14.30 ali na informacijskih točkah KGZS, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. X. Rok in način prijave (1) Skladno s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa, ki je 15. 2. 2012. (2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP: »Ne odpiraj – vloga na četrti javni razpis za ukrep 133 – Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane«. (3) Prepozne vloge se s sklepom zavrže. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem (1) Skladno z drugim odstavkom 55. člena Uredbe PRP se ukrep izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu s postopkom iz XXII. Poglavja Uredbe PRP. XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP. (2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno. (3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno. (4) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe PRP je rok za dopolnitev vloge na javni razpis 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas njenega prejema se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. (6) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se popolne vloge, ki so vsebinsko nerazumljive, v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge pozove na razjasnitev. Rok za razjasnitev je 15 dni od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum in čas njenega prejema se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga ponovno pregleda. (7) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se popolne vloge oceni na podlagi podrobnejših meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, ki je 61 in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za ta JR. (8) Skladno s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način iz prvega odstavka 114. člena te uredbe, kot je določen za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. (3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 65/20011/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 30. členom Uredbe 65/2011/EU. (4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in 122. členu Uredbe PRP. (5) V skladu s prvim odstavkom 123. člena Uredbe PRP se z globo 200 EUR kaznuje končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP. XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem (1) Namerna vložitev napačne prijave se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu s 57. členom Zkme-1. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. (3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja: a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev; c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. (4) Končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. (5) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. (6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraju samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost