Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Ob-5927/11 , Stran 3042
Ob-5927/11
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10); Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2011, objavlja
javni razpis
za prodajo prostih stanovanj
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. II. Predmet prodaje: stanovanje v Senožečah in stanovanje v Famljah Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb: 1. Prodaja se izvede po načelu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi z nepremičnino. 2. Stanovanje je prazno. 3. Izhodiščna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin. Izhodiščna cena predmeta prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih stroškov. Predpisane davčne dajatve, stroki ocenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi stroški ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca. 4. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti ki ponudi najvišjo ceno. 5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% izhodiščne cene na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052, sklic 00 4780056, voden pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki je vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene. 7. Pisna ponudba mora vsebovati: – navedbo nepremičnin za katero daje ponudbo; – ponujena cena; – fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe); – matično in davčno številko ponudnika; – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravna oseba); – priglasitveni list pristojnega davčnega organa (samostojni podjetniki); – dokazila o finančnem stanju ponudnika (pravna oseba in samostojni podjetniki); – potrdilo o plačanih davkih (velja za fizične osebe – tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru da se ponudba da po pooblaščencu; – dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo; – ponudniki ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, izločeni iz postopka. 8. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 9. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela do vključno srede, 9. 1. 2011, do 12 ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – ponudba za nakup stanovanja«. 10. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem roku se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade v korist Občine Divača. V takem primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 11. Najugodnejši ponudnik mora plačati kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052, voden pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 12. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupnine. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi. Dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. V. Informacije: podrobnejše informacije o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, tel. 05/731-09-30, pri direktorju občinske uprave, po predhodnem dogovoru, v času uradnih ur.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost