Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 9000-7/2011 Ob-5948/11 , Stran 3065
Št. 9000-7/2011 Ob-5948/11
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), Sheme državnih pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.«, št. priglasitve BE01-5854067-2011/I, ter programa Eko sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2012 in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09) s strani Vlade Republike Slovenije dne 13. 12. 2011, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 16SUB-EVPO12
Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva so nepovratne finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nove naložbe nakupa novih okolju prijaznejših baterijskih električnih vozil, ki vključujejo nova baterijska električna vozila in nova priključna (plug-in) hibridna vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo) za cestni promet. Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne pomoči za nove naložbe predelave obstoječih vozil za cestni promet, predelanih na način, da se serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomesti z elektro pogonskim agregatom, ali prvega nakupa na ta način predelanega vozila. 2. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu Predmet nepovratne finančne pomoči so lahko vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej: – nova baterijska električna vozila, kategorije M1, z nič emisijami CO2 na izpustu; – nova baterijska električna vozila, kategorije L7e, z nič emisijami CO2 na izpustu; – nova baterijska električna vozila, kategorije L6e, z nič emisijami CO2 na izpustu; – nova baterijska električna vozila, kategorije N1, z nič emisijami CO2 na izpustu; – nova plug-in hibridna baterijska vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo), kategorije M1; – predelana obstoječa vozila, kategorije M1, N1, L7e ali L6e, na način, da se serijsko vgrajeni motor na notranje izgorevanje nadomesti z elektro pogonskim agregatom. Vozilo, ki bo predmet pomoči, v času vložitve vloge na Eko sklad še ne sme biti kupljeno oziroma predelano. Nepovratna finančna pomoč bo lahko dodeljena samo za nove naložbe. Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju-prosilcu pomoči, ki financira naložbo, izdal ustrezen predračun za nakup novega vozila ali predelavo vozila ali prvi nakup predelanega vozila, ki je predmet pomoči, kar bo izvedeno po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne pomoči po tem javnem pozivu. Kategorije M1, L7e, L6e in N1 so določene s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/20, 78/09 in 106/10) ter Pravilnikom o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 75/05, 82/07, 96/09 in 106/10). Nepovratna finančna pomoč za novo naložbo nakupa novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo prosilec pomoči (v nadaljevanju: vlagatelj) po izvedbi naložbe prvi lastnik vozila, ki je predmet pomoči, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem leasingu, prvi zakupnik vozila, ki je predmet pomoči. V primeru novih vozil bo nepovratna finančna pomoč lahko dodeljena samo za vozila, za katera bo preverjena skladnost vozila s predpisi (homologacija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti in registracija. Nepovratna finančna pomoč za novo naložbo v predelavo obstoječega vozila se lahko dodeli bodisi za ustrezno predelavo bodisi prvi nakup (ali finančni zakup) ustrezno predelanega vozila, po izvedbi katere bo vlagatelj prvi lastnik ustrezno predelanega vozila, ki je predmet pomoči ali v primeru finančnega zakupa (leasinga) vozila, prvi zakupnik ustrezno predelanega vozila, ki je predmet pomoči. V primeru predelanih vozil bo nepovratna finančna pomoč lahko dodeljena samo za vozila, za katera bo po predelavi preverjena skladnost vozila s predpisi (homologacija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti in registracija. Pomoč se lahko dodeli tudi za vozilo, kupljeno, predelano ali zakupljeno v tujini, pod pogojem, da zanj ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč države ali EU za iste upravičene stroške. Tranzitna registracija ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji. Pri pogodbi o finančnem zakupu (leasingu) mora iz pogodbe izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti vlagatelj kot zakupnik in prejemnik pomoči postane lastnik vozila, oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Vozila, pridobljena z operativnim leasingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do dodelitve pomoči. Vlagatelj je za nakup ali predelavo vozila, ki je lahko predmet pomoči, upravičen pridobiti nepovratno finančno pomoč in hkrati tudi kredit Eko sklada, vendar le v primeru, ko maloprodajna cena vozila oziroma predelave ne presega 50.000 € (z DDV). V nobenem primeru pa višina nepovratne finančne pomoči in kredita skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov nakupa vozila. Vozilo mora najmanj 3 leta po izdaji odločbe o dodelitvi pomoči ostati v lasti prejemnika pomoči. Če se ugotovi, da je prejemnik pomoči vozilo odtujil prej kot v treh letih, mora prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v naslednjih desetih letih od dneva kršitve ne more zaprositi za državno pomoč. Dopustna je odpoved finančnega zakupa (leasinga) zaradi odkupa vozila s strani prejemnika nepovratne finančne pomoči. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dne ponovne prijave v promet se ne všteva v triletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik oziroma, v primeru finančnega zakupa, prvi zakupnik vozila. Z eno vlogo vlagatelj lahko kandidira za nepovratno finančno pomoč za nakup več vozil ali za predelavo več vozil. Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne pomoči za naložbo, s katero bo, skladno z vsemi zgoraj navedenimi določili, izveden nakup, finančni zakup ali predelava ustreznega vozila. Vlagatelj, ki kandidira na javnem pozivu, pridobi pravico do nepovratne finančne pomoči po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine pomoči po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je pravočasna in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da je naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva. Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne pomoči z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči je prejemnik pravice do pomoči dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 3. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za namen, ki je predmet javnega poziva, znaša 300.000,00 EUR. 4. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu Na javnem pozivu lahko kandidirajo: – Republika Slovenija in lokalne skupnosti; – javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb; – gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost; – podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji; – samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: zasebniki). 5. Posebni pogoji dodeljevanja državnih pomoči Nepovratna finančna pomoč za nakup novih baterijskih električnih vozil, ki se dodeljujejo s tem pozivom, se šteje kot državna pomoč podjetju, prejemniku pomoči. Do pomoči so upravičena podjetja v vseh gospodarskih panogah, razen iz: – dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1); – dejavnosti v sektorju premogovništva. Državno pomoč je podjetju mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo pred začetkom izvajanja naložbe. Pri dodelitvi pomoči, ki se upoštevajo kot državna pomoč, veljajo zgornje meje sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru posamezne naložbe, ne glede na to, iz katerih javnih sredstev (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali virov EU) je pomoč dodeljena, in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Pomoči za ta namen ni mogoče kumulirati z nobeno drugo pomočjo v okviru kakršnekoli lokalne, regionalne in nacionalne sheme ali sheme Skupnosti, ob upoštevanju istih upravičenih stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila s tako kumulacijo presežena dovoljena višina dodeljene državne pomoči, kot jo določa 19. člen Uredbe komisije ES št. 800/2008. Vlagatelj mora pred dodelitvijo pomoči priložiti pisno izjavo o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške. V primeru, da je upravičeno podjetje že prejelo sredstva v zvezi s tveganim kapitalom, ter v prvih treh letih po prvi naložbi v okviru ukrepa tveganega kapitala zaprosi za pomoč v okviru uporabe splošnih skupinskih izjem, se najvišji pragovi pomoči ali najvišji zneski pomoči zmanjšajo za 20%, in zmanjšanje ne sme presegati skupnega zneska, prejetega na podlagi ukrepa tveganega kapitala. Pomoč sklada ni dovoljena: – za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU; – za podjetja v težavah (stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave), v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Državno pomoč velikemu podjetju je mogoče dodeliti samo, če je poleg tega vlagatelj analiziral možnost izvedbe projekta s prejeto državno pomočjo in brez nje. Analiza prosilca mora potrditi, da bo upravičenec zaradi prejete državne pomoči izpolnil enega od naslednjih meril: – dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal ali – dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki ali – skrajšal dejanski čas, ki ga bo vlagatelj porabil za dokončanje projekta ali – dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal. Velikost podjetja se ugotavlja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, Priloga I), in sicer: – malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR; – srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR; – veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več kot 250 zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano za konsolidacijo. 6. Višina pomoči Višina nepovratne finančne pomoči znaša največ: – 5.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije M1, z nič emisijami CO2 na izpustu; – 4.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije M1, na električni pogon; – 4.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno baterijsko vozilo (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo), kategorije M1; – 3.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije N1, z nič emisijami CO2 na izpustu; – 3.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije L7e, z nič emisijami CO2 na izpustu; – 2.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije N1 ali L7e, na električni pogon; – 2.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije L6e, z nič emisijami CO2 na izpustu; – 1.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije L6e, na električni pogon. Višine nepovratnih finančnih pomoči so omejene z določbami Sheme državnih pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.«, št. priglasitve BE01-5854067-2011/I, na podlagi Uredbe komisije ES št. 800/2008. 7. Pridobitev dokumentacije za prijavo in vsebina vloge Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu 01/241-48-75, vsak dan med 8. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na zgoraj navedeni telefonski številki, s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si ali po faksu št. 01/241-48-60, do zaključka poziva. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa obvezna naslednja dokazila in priloge: – v primeru nakupa vozila, kopijo veljavnega predračuna za nakup vozila, ki je predmet vloge ali v primeru predelave vozila, kopijo veljavnega predračuna za predelavo vozila, ki je predmet vloge; – v primeru nakupa vozila, podatke proizvajalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih je jasno razviden tip vozila ali v primeru predelave vozila, podatke predelovalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih je jasno razviden tip vozila pred predelavo ter tip vozila po predelavi; – izjava, da bo vozilo ostalo v lasti oziroma bo predmet finančnega zakupa prejemnika najmanj tri leta po prejemu pomoči; – izjava o statusu podjetja in v primeru velikega podjetja tudi analiza izvedbe naložbe s prejeto državno pomočjo in brez, – kopija zadnjih računovodskih izkazov vlagatelja, oddanih na AJPES, potrjenih s strani odgovornih oseb vlagatelja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani AJPES-a ali pooblastilo za pridobitev teh podatkov, – izjava o višini oziroma intenzivnosti prejete državne pomoči; – izjava vlagatelja, da nima neporavnanih dolgov zaradi nezdružljivih pomoči; – izjava o prejemu sredstev ukrepov tveganega kapitala; – v primeru finančnega zakupa (leasinga) podpisana in potrjena izjava vlagatelja, da je prvi zakupnik in dejanski uporabnik vozila, ki je predmet vloge; – izjava, da zoper vlagatelja ni uveden postopek stečaja ali prisilne poravnave. V primeru predelave vozila je dodatno potrebno predložiti še: – čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za obstoječe vozilo, ki je predmet nepovratne finančne pomoči, izdanega na ime vlagatelja (ni potrebno v primeru, ko vlagatelj kupi vozilo po predelavi in postane prvi lastnik predelanega vozila); – čitljivo kopijo potrdila o ustreznosti vozila za vozila, izdelana pred letom 2004, ali potrdila o skladnosti homologiranega tipa obstoječega vozila, za vozila, izdelana po letu 2004, ki so predmet vloge (ni potrebno v primeru, ko vlagatelj kupi vozilo po predelavi in postane prvi lastnik predelanega vozila). Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod. 8. Rok in način prijave Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 9. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače. Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne pomoči je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne pomoči odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor. Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči ter v skladu z 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne pomoči sklenjena pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne finančne pomoči moral v 15 dneh vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, sicer se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev pravice do nepovratne finančne pomoči. Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) ne plačuje. 10. Izplačilo nepovratne finančne pomoči Pomoč bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči, skladno z izdano odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči. Izplačilo bo izvedeno v roku 30 dni od prejema pravočasno sklenjene pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči in po predložitvi vseh dokazil o izvedbi naložbe, za katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne pomoči, ki vključujejo: – v primeru nakupa vozila, kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet vloge ali v primeru predelave vozila, kopijo računa za predelavo vozila, ki je predmet vloge; – analitično (konto) kartico kupca, iz katere bo razvidno plačilo računa za nakup vozila ali predelave, ki je predmet vloge; – čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne pomoči, izdanega na ime prejemnika pomoči; – čitljivo kopijo potrdila o skladnosti homologiranega tipa vozila, ki je predmet vloge. Izplačilo nepovratne pomoči se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe, praviloma na bančni račun, naveden v vlogi prejemnika. Rok za nakup vozila je 12 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči, sicer pravica preneha.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti