Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana, stran 14924.

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 19. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana
1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06, 83/08, 43/09 in 78/10) se v 5. členu pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta, v avgustu 2011, pod številko projekta 071-11.«.
2. člen
V 8. členu pod naslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« se:
– v drugem odstavku beseda »načrtovani« pred dvopičjem nadomesti z besedilom »dopustni naslednji posegi« ter pred vejico na koncu prve alineje doda besedi »in zaklonišča«;
– peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prostorska enota P1 ima predvidenih okvirno 57.000 m2 nadzemnih bruto etažnih površin (BEP), v katerih so dopustne trgovsko gostinske dejavnosti, poslovne dejavnosti, hotel, rekreacijske, razvedrilne in kulturne dejavnosti in okvirno 49.600 m2 podzemnih BEP za garaže in ostale dejavnosti, dopustne v tej prostorski enoti.«;
– šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prostorska enota P2 ima predvidenih okvirno 62.500 m2 nadzemnih bruto etažnih površin (BEP), v katerih so dopustne trgovsko gostinske dejavnosti, poslovne dejavnosti, hotel, bivanjske dejavnosti (do 40  % nadzemnih BEP prostorske enote), rekreacijske, razvedrilne in kulturne dejavnosti in okvirno 59.800 m2 podzemnih BEP za garaže in ostale dejavnosti, dopustne v tej prostorski enoti. V pritličju objekta je dopustno urediti garažo z obveznim javnim programom na obodu proti Vilharjevi cesti.«;
– druga alineja sedmega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– gradnja servisnih prostorov z vertikalnimi komunikacijami za potrebe objekta B12A in podzemnih garaž v prostorski enoti P3b.«;
– pred vejico na koncu druge alineje dvanajstega odstavka doda besedilo »in strehi objekta«;
– trinajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V prostorski enoti P5 je predvidena ureditev avtobusne postaje. P5 ima predvidenih okvirno 12.100 m2 nadzemnih bruto etažnih površin (BEP) v objektu A5, od katerih sta zgornji dve etaži namenjeni za poslovne, trgovske in gostinske dejavnosti. Ostale nadzemne etaže objekta A5 ter okvirno 9.700 m2 nadzemnih BEP v objektu B5 so namenjeni za garaže. V pritlični etaži so predvidena parkirišča za avtobuse. V delu pritlične etaže objektov je predvidenih okvirno 700 m2 nadzemnih (pritličje in mezanin) BEP, namenjenih za avtobusno postajo – poslovni in spremljajoči program. V BEP niso upoštevane površine, ki niso z vseh strani zaprte (parkirišče v pritličju in na strehi objekta). V kletnih etažah je predvidenih okvirno 43.100 m2 podzemnih BEP za garaže. Pod predvidenimi vertikalnimi komunikacijami – A51 – je predvidenih okvirno 400 m2 nadzemnih BEP za avtobusno postajo in spremljajoče dejavnosti (trgovsko gostinske dejavnosti ter tehnični – servisni prostori).«;
– šestnajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prostorska enota P6 ima predvidenih okvirno 46.100 m2 nadzemnih bruto etažnih površin (BEP), v katerih so dopustne poslovno-upravne dejavnosti, trgovsko-gostinske dejavnosti in okvirno 35.000 m2 podzemnih BEP za garaže in ostale dejavnosti, dopustne v tej prostorski enoti. Trgovsko gostinske dejavnosti so dopustne le v kletnih etažah in pritličju. V sklopu poslovno upravnih programov se dopušča tudi enota vzgojno-varstvene dejavnosti.«;
– osemnajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prostorska enota P7 ima predvidenih okvirno 61.400 m2 nadzemnih bruto etažnih površin (BEP), v katerih so dopustne trgovsko-gostinske dejavnosti, poslovno-upravne dejavnosti, rekreacijske, razvedrilne in kulturne dejavnosti, bivanje (do 40  % nadzemnih BEP prostorske enote, za stanovanja naj se uporabijo predvsem površine v stolpnici A7) in okvirno 60.800 m2 podzemnih BEP za garaže in ostale dejavnosti, dopustne v tej prostorski enoti.«;
– dvaindvajseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prostorska enota P9 ima predvidenih okvirno 42.500 m2 nadzemnih bruto etažnih površin (BEP), v katerih so dopustne trgovsko gostinske dejavnosti, poslovno-upravne dejavnosti, bivanje (do 60  % nadzemnih BEP prostorske enote, za stanovanja naj se uporabijo predvsem površine v stolpnici A9), bencinska črpalka in okvirno 30.000 m2 podzemnih BEP za garaže in ostale dejavnosti, dopustne v tej prostorski enoti.«;
– štiriindvajseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prostorska enota P10 ima predvidenih okvirno 43.400 m2 nadzemnih bruto etažnih površin (BEP), v katerih so dopustne poslovno-upravne dejavnosti, hotel, bivanje (do 30  % nadzemnih BEP prostorske enote) in okvirno 42.900 m2 podzemnih BEP za garaže in ostale dejavnosti, dopustne v tej prostorski enoti.«;
– šestindvajseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prostorska enota P11 ima predvidenih okvirno 19.900 m2 nadzemnih bruto etažnih površin (BEP), v katerih so dopustne trgovsko-gostinske dejavnosti, poslovne dejavnosti, razstaviščne in sejemske dejavnosti (do 20  %), hotel in okvirno 33.800 m2 podzemnih BEP za garaže in ostale dejavnosti, dopustne v tej prostorski enoti.«;
– osemindvajseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prostorska enota P12a ima predvidenih okvirno 33.800 m2 nadzemnih bruto etažnih površin (BEP). V objektu A12a je okvirno 17.300 m2 nadzemnih BEP za trgovsko gostinske dejavnosti. Nadhod s postajno dvorano – objekt B12a ima predvidenih okvirno 16.600 m2 nadzemnih BEP za postajno dvorano in spremljajoče – trgovske, gostinske, rekreacijske, razvedrilne in kulturne – dejavnosti (do 40  % nadzemnih BEP prostorske enote).«.
3. člen
V 10. členu pod naslovom »Tlorisni obseg objektov« se:
– pod podnaslovom »– Prostorska enota P2« tretja alineja spremeni tako, da se glasi: »– objekt B21: 97m x 30 m«,
– pod podnaslovom »– Prostorska enota P4« v prvem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Pri posegih v prostor morajo glavna in stranski fasadi objekta železniške postaje ostati v celoti vidne.«,
– pod podnaslovom »– Prostorska enota P5« za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– objekt A51: 26 m x 18 m (objekt pod vertikalnimi komunikacijami)«; dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta.
Pod naslovom »Etažnost in višine objektov« se:
– pod podnaslovom »– Prostorska enota P4« druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– objekt A41: K+P
– objekt A42: K+P«,
– pod podnaslovom »– Prostorska enota P5« doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– objekt A51: K+P«; dosedanja druga alineja postane tretja alineja,
– pod podnaslovom – Prostorska enota P12a« v prvi in drugi alineji številka »6,50« nadomesti s številko »7« in v drugi alineji številka »14« nadomesti s številko »28«,
– v odstavku za zadnjo alinejo pri podnaslovu »- Prostorska enota P12a« se besedilo pred dvopičjem dopolni tako, da se glasi: »Bruto etažne višine posameznih etaž, razen v postajni dvorani, so lahko največ«,
– v naslednjem odstavku za besedilom »Maksimalna višina je maksimalni višinski gabarit objekta nad terenom, ki je določen z najvišjo točko venca objekta, nad to koto je dovoljena le izvedba strešne konstrukcije,« dodata beseda »svetlobnikov« in vejica,
– zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V prostorski enoti P12a je za objekt B12a dopustna višina zgornje točke južnega zaključnega venca največ višina slemena obstoječega objekta železniške postaje – A4, ostali del objekta je lahko višji, največ 28 m. Širino južnega roba objekta določi v postopku priprave PGD pristojna služba za varstvo kulturne dediščine. Načrt arhitekture projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadhod s postajno dvorano – objekt B12a je treba pripraviti na podlagi prvonagrajene natečajne rešitve Internega vabljenega natečaja Potniška postaja v Ljubljani in v skladu z določbami zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana.«.
Pod naslovom »Elementi določitve umeščanja načrtovanih ureditev v prostor« se:
– v zadnji alineji besedi »zaključnega venca« nadomestita z besedo »svetlobnikov«,
– za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Gradbena meja in gradbena linija sta lahko preseženi v delu fasad od +2 m do -4 m zaradi arhitekturnega oblikovanja fasade – BEP objektov se zaradi tega ne smejo povečati. Izven gradbenih linij in mej ter nad maksimalno višino objektov je dopustna izvedba arhitekturnih poudarkov glavnih vhodov ter vogalov objektov, pod pogojem, da so izvedeni najmanj 4m nad koto zunanje ureditve in segajo največ 3 m od gradbene linije / meje / višine objekta.
V pritličju se v območju izven gradbenih mej pritlične etaže lahko izvede podpore (stebre) nadstropnih etaž objektov, a le do gradbenih mej nadstropnih etaž, v območju železnice pa le do regulacijskih linij območja železniških tirov in naprav.«.
4. člen
V 13. členu pod naslovom »Mirujoči promet« se v sedmem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V prostorski enoti P2 je v pritličju objekta dopustno urediti garažo z obveznim javnim programom ob Vilharjevi cesti.«. Dosedanji drugi do četrti stavek postanejo tretji do peti stavek.
5. člen
V 19. členu se v šesti alineji prvega odstavka za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Gradnja centralne hladilne strojnice lokalnega sistema daljinskega hlajenja območja PCL – sever je predvidena v podzemni ali nadzemni izvedbi v prostorski enoti P5, območja PCL – jug pa v podzemni ali nadzemni izvedbi v prostorski enoti P7.«. Dosedanji tretji do šesti stavek postanejo četrti do sedmi stavek.
6. člen
V 21. členu se:
– tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Priklop posameznih območij oziroma objektov se na telekomunikacijska omrežja predvidi preko navezave na komunalni kolektor. Razvod telekomunikacijskih kablov se izvede po posameznem podkletenem delu po kabelskih policah garaže.«
– druga in tretja alineja četrtega odstavka spremenita tako, da se glasita:
»– Prostorske enote P6, P7, P8 in P9 se priklopijo na obstoječo telefonsko centralo na Metelkovi ulici. Povezave posameznih sklopov zazidave na obstoječa telekomunikacijska omrežja se izvede preko projektiranega komunalnega kolektorja ter povezav obstoječe telekomunikacijske kabelske kanalizacije, ki poteka po Masarykovi cesti.
– Prostorski enoti P5 in P10 se priklopita na obstoječo telefonsko centralo Zupančičeva jama. Objekti se priklopijo na obstoječa telekomunikacijska omrežja preko obstoječe kabelske kanalizacije in komunalnega kolektorja na Vilharjevi cesti.«.
7. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V območju zazidalnega načrta se nahajajo območja in objekti, varovani na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine, pri katerih so dopustni le posegi, katerih cilj je vzdrževanje in prenova objektov, oziroma vzpostavitev originalnega stanja:
1. Ljubljana – Gospodarsko razstavišče (EŠD 337)
Na področju Gospodarskega razstavišča morajo biti vsi posegi skladni z njegovo kulturnozgodovinsko, urbanistični in arhitekturno vrednostjo.
2. Ljubljana – Pokopališče Navje (EŠD 383) z vplivnim območjem, ki je razglašeno za kulturni spomenik
Ureditveno območje PCL-ja ne posega v območje Navja. Pokopališče ostaja v današnji obliki in velikosti.
3. Ljubljana-Glavna železniška postaja (EŠD 9432)
4. Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana (EŠD 329), ki je razglašeno za arheološki spomenik.
Na obravnavanem območju so že potekale arheološke raziskave. Da se pri gradbenih posegih izključi možnost morebitnega uničenja neugotovljenih arheoloških ostalin, se mora ob posegih na celotnem območju urejanja izvajati arheološko dokumentiranje ob gradnji.
5. Ljubljana – Neubergerjeva vila (EŠD 5735), ki je razglašena za kulturni spomenik
Zaradi razširitve Vilharjeve se dovoljuje odvzem dela pripadajoče parcele v ta namen.
6. Ljubljana – Mestno jedro (EŠD 328)
Za posamezne objekte in območja kulturne dediščine veljajo varstveni režimi, opredeljeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
Za poseg v območje ali objekt, varovan po predpisih s področja varstva kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege.
Ukrepe za varstvo kulturne dediščine zagotovi investitor.«.
8. člen
V 25. členu se na koncu dodata nova zadnja podnaslov in odstavek, ki se glasita:
»6. Zaklonišča
V vseh novih objektih je obvezna ojačitev prve plošče, obveznost gradnje zaklonišč je določena s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter graditve zaklonišč. Zaklonišče je obvezno za potrebe potniškega centra.«.
9. člen
Četrti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stolpnice v prostorski enoti P1 (objekt A1) se ne sme izvesti pred ostalimi objekti v prostorski enoti.«.
V petem odstavku se za drugim stavkom dodata nova tretji in četrti stavek, ki se glasita: »Prvo etapo je dopustno realizirati postopoma – po posameznih objektih oziroma njihovih delih, predvidenih v tej etapi. Objekt B21 je dopustno zgraditi do višine najmanj 23 m.«. Dosedanja tretji in četrti stavek postaneta peti in šesti stavek.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»V prostorski enoti P5 se del objekta A5 nad Avtobusno postajo – etaže, namenjene za poslovne, trgovske in gostinske dejavnosti – lahko realizira v drugi etapi.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
10. člen
Sestavni deli zazidalnega načrta z naslovi: »3.3 Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin – nivo streh M 1:1000«, »3.4 Značilni prerezi in pogledi M 1:1000« in »3.9 Prikaz etapnosti na območju Vilharjeve – zazidalna situacija M 1:1000« se nadomestijo z novimi sestavnimi deli z enakimi naslovi in so sestavni deli tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-39/2009-66
Ljubljana, dne 19. decembra 2011
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost