Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4962. Pravilnik za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold, stran 14935.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02, 4/11, 20/11) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 13. seji dne 22. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Prebold določa pogoje in merila za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom, skupinam in posameznikom na območju Občine Prebold skladno s sprejetim proračunom.
2. člen
Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičenci nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Prebold,
– da opravljajo dejavnost s področja kulture in da imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov,
– da je dejavnost strokovno primerjana.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
3. člen
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniškovarstvene akcije.
4. člen
Za stimulacijo vrhunskih dosežkov ljubiteljskih skupin (udeležba in dosežki na območnih in državnih srečanjih ter državnih in mednarodnih tekmovanjih) se praviloma rezervira 10 odstotkov sredstev, namenjenih za dejavnost kulturnih društev.
5. člen
Sredstva za financiranje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov se oblikujejo v skladu s sprejetimi merili na podlagi javnega razpisa oziroma poziva, ki se objavi v lokalnem ali drugem uradnem glasilu.
Za pripravo predloga razpisa, meril in predlog programov je po pooblastilu župana pristojen odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Razpis se izvede v mesecu oktobru za naslednje proračunsko leto.
Sredstva se nakažejo nosilcem in izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v skladu s podpisano pogodbo med županom in nosilcem programa.
Odobrena sredstva se nakažejo kot akontacija štirikrat letno. Poročilo in dokazilo o izvedbi programa mora biti predloženo najkasneje do sredine meseca novembra v tekočem letu.
6. člen
Izvajalci in nosilci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe in predložiti dokazilo o izpolnitvi obveznosti.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
7. člen
Merila so priloga tega pravilnika in se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko v primeru, ko je na razpis prijavljenih več programov, kot je na razpolago proračunskih sredstev, določi prioriteto za vrednotenje programov ljubiteljske kulture.
Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev za dotacije kulturnih društvom in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
8. člen
Konkretno višino točk oziroma sredstev za posameznega upravičenca predlaga za vsako leto Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki ob tem poleg meril upošteva tudi predvideni dejanski obseg dejavnosti (na podlagi obsega in kakovosti dejavnosti v preteklem letu in na podlagi predloženih programov), najkasneje ob zaključku leta pa ugotavlja morebitna odstopanja.
V primeru, da upravičenec ne izpolni kriterija zahtevanih nastopov iz meril, se mu pri poračunu akontacij število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti, večji obseg pa se upošteva pri razdelitvi morebitnega ostanka sredstev.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI
9. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo društva, določajo vrste dejavnosti in način njihovega financiranja iz sredstev proračuna Občine Prebold.
10. člen
S sredstvi proračuna se na osnovi tega pravilnika sofinancirajo naslednje ljubiteljske dejavnosti:
– glasba in zborovsko petje,
– gledališče in lutke,
– folklora in ples,
– slikarstvo, kiparstvo in film,
– ohranjanje kulturne dediščine,
– posebni dosežki skupin,
– organizacija in izvedba prireditev ali projektov občinskega pomena.
11. člen
Glasba in zborovsko petje
Skupine, ki izvajajo glasbo in zborovsko petje, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– se mora udeležiti območne revije pevskih zborov in biti predlagana na državno revijo pevskih zborov,
– mora imeti vsako sezono tri samostojne koncerte in dva sokoncerta in pet nastopov,
– pripravljen program za koncert na nivoju občine,
– se mora vsako sezono naučiti 10 novih pesmi oziroma 40 minut nove glasbe.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– se mora udeležiti območne revije pevskih zborov in biti predlagana na medobčinsko oziroma regijsko revijo pevskih zborov,
– mora imeti vsako sezono en samostojni koncert, dva sokoncerta in pet nastopov,
– mora imeti pripravljen program za koncert na nivoju lokalne skupnosti,
– se mora vsako sezono naučiti sedem novih pesmi.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– se mora udeležiti območne revije,
– mora imeti vsako sezono dva sokoncerta in pet nastopov,
– mora imeti pripravljen program za sokoncert na nivoju lokalne skupnosti,
– se mora vsako sezono naučiti pet novih pesmi.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti en sokoncert in pet nastopov,
– imeti pripravljenih vsaj tri pesmi za potrebe takojšnje izvedbe na nivoju lokalne skupnosti,
– se naučiti tri nove pesmi.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
12. člen
Vokalni skupini se na sezono prizna največ 55 vaj, ki se ovrednotijo s 40 točkami.
Za malo vokalno skupino (tj. skupino z manj kot 16 člani) se upošteva korekcijski faktor 0,75, kar velja tudi za otroške vokalne skupine, ne glede na število članov.
Skupini, ki šteje najmanj 32 članov, se na sezono priznajo materialni stroški v višini 1.930 točk.
Skupini z manj kot 16 člani se na sezono priznajo materialni stroški v višini 480 točk.
13. člen
Vse vokalne skupine se morajo vsako leto udeležiti območne revije pevskih zborov, na kateri jih strokovno ocenijo. Skupino, ki se zaradi objektivnih okoliščin ne udeleži revije, naknadno oceni isti ocenjevalec, za kar poskrbijo člani sami.
Razvrstitev vokalnih skupin v kategorije se opravi na območnih pevskih revijah.
14. člen
Instrumentalno glasbena dejavnost
Skupine, ki izvajajo instrumentalno glasbeno dejavnost, se razporedijo v tri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije mora imeti:
– vsako sezono tri samostojne koncerte (pet novih skladb domačih in tujih glasbenih del) in gostovati na vsaj treh koncertih,
– pripravljen program za takojšnjo izvedbo celovečernega koncerta v širšem slovenskem prostoru,
– se mora udeležiti državnega tekmovanja godb vsaka tri leta in doseči vsaj srebrno plaketo ali se udeležiti mednarodnega tekmovanja.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije mora imeti:
– vsako sezono dva samostojna koncerta (tri nove skladbe domačih in tujih glasbenih del) in gostovati na dveh koncertih,
– pripravljen program za takojšnjo izvedbo celovečernega koncerta na nivoju lokalne skupnosti ali v širšem slovenskem kulturnem prostoru,
– se mora udeležiti državnega tekmovanja godb vsaka štiri leta in doseči vsaj bronasto plaketo ali se udeležiti mednarodnega tekmovanja.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije mora:
– vsako sezono imeti vsaj en samostojni koncert (vsaj ena nova skladba) in gostovati na enem skupnem koncertu,
– pripravljen program za nastop v kraju delovanja ali na področju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
15. člen
Instrumentalni skupini se na sezono prizna največ 80 vaj, ki se ovrednotijo s 50 točkami. Skupini se priznajo pavšalni programski stroški v višini 1.930 točk.
Za instrumentalno skupino s 40 do 18 članov se upošteva korekcijski faktor 0,8, za instrumentalno skupino z 18 do 8 članov se upošteva korekcijski faktor 0,5, kar velja tudi za otroške instrumentalne skupine, ne glede na število članov in za malo instrumentalno skupino z manj kot 8 člani se upošteva korekcijski faktor 0,25.
16. člen
Razvrstitev instrumentalnih skupin v kategorije se opravi na državnem tekmovanju.
17. člen
Gledališka dejavnost
Skupine, ki izvajajo gledališko dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– se mora udeležiti območne revije gledaliških skupin in biti predlagana za medobmočno revijo ter si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo,
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 80 minut,
– s predstavo izvesti 6 gostovanj na območju lokalne skupnosti in najmanj 5 gostovanj izven lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– se mora udeležiti območne revije gledaliških skupin ter si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo,
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 60 minut,
– s predstavo izvesti 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti in najmanj 2 gostovanji izven lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– se mora udeležiti območne revije gledaliških skupin ter si pridobiti strokovno oceno za III. kategorijo,
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 60 minut,
– s predstavo izvesti najmanj 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti vsaj tri nastope (gledališki prizor, recital in podobno) v sezoni v kraju delovanja ali na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
18. člen
Gledališki skupini se na sezono prizna največ 50 vaj, ki se ovrednotijo s 74 točkami.
Gledališki skupini se na sezono priznajo materialni stroški v višini 970 točk.
Skupinam, ki pripravljajo krajše gledališke prizore, recitale in podobno, se na sezono prizna največ 20 vaj, ki se ovrednotijo s 30 točkami in priznajo materialni stroški v višini 200 točk.
19. člen
Razvrstitev gledaliških skupin v kategorije se opravi na območnih revijah.
20. člen
Lutkovna dejavnost
Skupine, ki izvajajo gledališko dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– se mora udeležiti medobmočne revije lutkovnih skupin, si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo in biti predlagana za državno tekmovanje lutkovnih skupin,
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 40 minut,
– s predstavo izvesti 6 gostovanj na območju lokalne skupnosti in najmanj 5 gostovanj izven lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– se mora udeležiti medobmočne revije lutkovnih skupin, si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo,
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 30 minut,
– s predstavo izvesti 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti in najmanj 2 gostovanji izven lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije mora imeti:
– na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 30 minut,
– s predstavo izvesti najmanj 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti vsaj tri nastope v sezoni v kraju delovanja.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
21. člen
Lutkovni skupini se na sezono prizna največ 20 vaj, ki se ovrednotijo s 50 točkami.
Lutkovni skupini se na sezono priznajo materialni stroški v višini 680 točk.
Skupinam, ki pripravljajo krajše lutkovne prizore, recitale in podobno, se na sezono prizna največ 10 vaj, ki se ovrednotijo s 30 točkami in priznajo materialni stroški v višini 200 točk.
22. člen
Razvrstitev lutkovnih skupin v kategorije se opravi na območnih in medobmočnih revijah.
23. člen
Folklora in ples
Skupine, ki izvajajo folkloro in ples se razporedijo v tri kategorije:
I. kategorije
Skupina iz I. kategorije:
– se mora udeležiti medobmočnega srečanja plesnih skupin, si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo ter biti predlagana za državno srečanje plesnih skupin Slovenije,
– mora pripraviti vsaj štiri plesne koreografije za takojšnjo izvedbo,
– vsako sezono samostojno plesno prireditev,
– vsako sezono izvesti 6 gostovanj na območju lokalne skupnosti in najmanj 5 gostovanj izven lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– se mora udeležiti medobmočnega srečanja plesnih skupin in si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo,
– mora imeti vsaj dve plesni koreografiji za takojšnjo izvedbo,
– na vsaki dve sezoni pripraviti samostojno plesno predstavo,
– vsako sezono izvesti 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti in najmanj 2 gostovanji izven lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora opraviti vsaj tri nastope v sezoni v kraju delovanja ali na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
24. člen
Folklornim in plesnim skupinam se na sezono prizna največ 45 vaj, ki se ovrednotijo s 34 točkami.
Folklornim in plesnim skupinam, ki šteje nad 16 članov, se na sezono priznajo materialni stroški v višini 1930 točk.
Folklornim in plesnim skupinam z manj kot 16 člani se priznajo materialni stroški v višini 1158 točk.
Skupinam, ki pripravljajo krajše plesne koreografije, se na sezono prizna največ 10 vaj, ki se ovrednotijo z 20 točkami in priznajo materialni stroški v višini 200 točk.
25. člen
Razvrstitev folklornih in plesnih skupin v kategorije se opravi na območnih revijah.
26. člen
Likovna in kiparska dejavnost
Skupine, ki izvajajo likovno in kiparsko dejavnost, se razdelijo v dve kategoriji:
I. kategorija
Skupina za I. kategorijo:
– se mora udeležiti medobmočne likovne kolonije, na kateri mora biti vsaj en član skupine izbran za selektivno razstavo,
– se mora vsako sezono udeležiti vsaj 5 kreativnih delavnic,
– mora imeti vsako sezono 5 skupinskih razstav.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 1.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije mora:
– sodelovati pri pripravi scene 5 prireditev na nivoju občine.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 0,5.
27. člen
Likovni skupini se na sezono prizna največ 25 delavnic, vsaka se ovrednoti s 40 točkami. Skupini se priznajo pavšalni materialni stroški v višini 1930 točk.
28. člen
Razvrstitev likovnih skupin se opravi na medobmočni likovni koloniji.
29. člen
Za organizacijo in izvedbo etnoloških prireditev (ohranjanje kulturne dediščine in krajevnih običajev) se priznajo pavšalna sredstva za materialne stroške v višini 300 točk.
30. člen
Jubileji društev in skupin
Jubileji kulturnih društev in skupin v okviru društva se ovrednotijo od 10 let naprej in vsakih naslednjih 10 in 25 let s 500 točkami.
31. člen
Organizacija in izvedba prireditev ali projektov občinskega pomena
Za kulturne projekte in prireditve posebnega pomena za občino se letno zagotovijo sredstva za organizacijo in izvedbo prireditev, in sicer za projekte in kulturne prireditve, ki imajo promocijski pomen za občino (prireditve, posvečene državnemu in občinskemu prazniku) ter druge prireditve, projekte, abonmaje, cikluse prireditev, gostovanja, udeležbe na tekmovanjih, nastope v tujini, revije itd.
Izbor teh projektov in prireditev ter višina sofinanciranja je določena v proračunu občine na posebni postavki. Prireditve morajo biti načrtovane v programih dela društev za tekoče leto.
Sredstva se dodelijo na osnovi razpisa in meril, ki so priloga tega pravilnika.
Izvajalcu, ki je v tekočem letu pridobil sredstva iz naslova pod to točko, za isto prireditev ne pripadajo sredstva iz razpisa.
32. člen
Izbor kulturnih projektov in prireditev ter njihovo ocenjevanje izvede 3. članska komisija imenovana izmed članov Odbora za negospodarstvo.
33. člen
Komisija se pri ocenjevanju in rangiranju ravna po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROJEKTOV IN PRIREDITEV
1. samostojna organizacija prireditve v kraju    1–5 točk
– občinskega pomena
– krajevnega pomena
2. nastop:                     1–5 točk
– krajevni nivo
– občinski nivo
– medobčinski in regionalni nivo
3. sodelovanje z ostalimi društvi in org. v občini 1–5 točk
4. vrsta programa oziroma projekta         1–5 točk
– redni program, ki se izvaja preko
celega leta (vsaj 7 mesecev)
– program oziroma projekt se izvaja že
daljše obdobje (vsaj tretjo leto zapored)
– enkraten projekt
5. ciljne skupine izvedenega programa
oziroma projekta                  1–5 točk
– izvedba programa oziroma projekta za
vse občane (vključuje širšo javnost)
– izvedba programa oziroma projekta samo
za člane (društven interes)
6. ocena kvalitete, izvedljivosti in pomembnosti
programa oziroma projekta              1–5 točk
– kvaliteta programa oziroma projekta
– izvedljivost programa oziroma projekta
– pomembnost programa oziroma projekta.
7. rangiranje projektov se izvede po
naslednji tabeli
6–10 točk
11–15 točk
16–20 točk
21–25 točk
26–30 točk.
Vrednost točke se določi za vsako leto posebej.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (Uradni list RS, št. 26/06).
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
35. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2011
Prebold, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost