Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4847. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2012, stran 14733.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 12. seji dne 22. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                            v eurih
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   Proračun
                          leta 2012
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.257.574
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.629.582
70   DAVČNI PRIHODKI               1.581.932
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.416.426
    703 Davki na premoženje             87.559
    704 Domači davki na blago in storitve      77.947
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI                47.650
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   29.050
    711 Takse in pristojbine             1.300
    712 Globe in druge denarne kazni          300
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    5.000
    714 Drugi nedavčni prihodki           12.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI               50.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      0
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev       50.000
73   PREJETE DONACIJE                   0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
    731 Prejete donacije iz tujine            0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              577.992
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           577.992
    741 Prejeta sred. iz državnega proračuna
    iz sredstev proračuna EU               0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.128.692
40   TEKOČI ODHODKI                 577.138
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     137.616
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                     22.884
    402 Izdatki za blago in storitve        333.628
    403 Plačila domačih obresti           14.880
    409 Rezerve                   68.130
41   TEKOČI TRANSFERI                767.997
    410 Subvencije                 17.046
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                 488.420
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                    77.252
    413 Drugi tekoči domači transferi       185.279
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.766.257
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.766.257
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI             17.300
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                    7.700
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                   9.600
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ)                 –871.118
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)              0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                       0
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    finančnih naložb                   0
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE                  800.000
    500 Domače zadolževanje            800.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA                 5.800
    550 Odplačila domačega dolga           5.800
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           –76.918
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         794.200
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     871.118
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo           76.918
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo, turistična taksa.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v meseca septembru in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in o njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z načrtom razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe na proračunski postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunska rezerva občine se v letu 2012 oblikuje v višini 14.500 eurov.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 2.000 eurov. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži največ 800.000 EUR oziroma, do dopustne višine v skladu z Zakonom o financiranju občin in sicer za naslednje investicije:
– Most čez Savinjo na Trnovec in
– Povezovalna cesta most čez Savinjo na Trnovec.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, se v letu 2012 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Rečica ob Savinji v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011-14
Rečica ob Savinji, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost