Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4826. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2012, stran 14698.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 9. seji dne 20. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2012 (Uradni list RS, št. 41/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2012 določa v naslednjih zneskih:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun
                          leta 2012
-------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        13.639.174
TEKOČI PRIHODKI (70+71)              12.511.604
70 DAVČNI PRIHODKI                 10.365.010
700 Davki na dohodek in dobiček           8.343.010
703 Davki na premoženje               1.663.000
704 Domači davki na blago in storitve         359.000
706 Drugi davki                       0
71 NEDAVČNI PRIHODKI                2.146.594
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja                      746.315
711 Takse in pristojbine                5.000
712 Globe in druge denarne kazni            20.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       47.415
714 Drugi nedavčni prihodki             1.327.864
72 KAPITALSKI PRIHODKI                400.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          0
721 Prihodki od prodaje zalog                0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev          400.000
73 PREJETE DONACIJE                     0
730 Prejete donacije iz domačih virov            0
731 Prejete donacije iz tujine               0
74 TRANSFERNI PRIHODKI                727.570
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih instutucij               727.570
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          16.752.074
40 TEKOČI ODHODKI                  3.424.945
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         683.857
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    122.191
402 Izdatki za blago in storitve          2.472.658
403 Plačila domačih obresti              99.739
409 Rezerve                      46.500
41 TEKOČI TRANSFERI                 5.359.143
410 Subvencije                    485.307
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    2.748.703
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam                       689.220
413 Drugi tekoči domači transferi          1.435.913
414 Tekoči transferi v tujino                0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI              7.456.351
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       7.456.351
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI              511.635
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki        303.610
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom                      208.025
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             –3.112.900
-------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            0
-------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)                0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev               0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
(440+441+442)                        0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV        0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
skladih in drugih osebah javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)                   0
-------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               1.700.000
50 ZADOLŽEVANJE                   1.700.000
500 Domače zadolževanje               1.700.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              429.100
55 ODPLAČILA DOLGA                  429.100
550 Odplačila domačega dolga             429.100
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)                 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)          1.270.900
XI. NETO FINACIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX)      3.112.900
-------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA                   1.842.000
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2012.
Št. 410-486/2011
Medvode, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost