Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4854. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentrupert, stran 14739.

Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07, ZZZiv-UPB2), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 10. redni seji dne 5. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentrupert
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Oskrbo zapuščenih živali na območju Občine Šentrupert se zagotavlja kot obvezno gospodarsko javno službo s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Šentrupert izbrala v skladu z določili tega odloka.
(2) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Šentrupert kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa: predmet in območje izvajanje javne službe, način opravljanja varstva zapuščenih živali, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, viri in način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, končne določbe in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje Občine Šentrupert.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH ŽIVALI
4. člen
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(2) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
(3) Koncesija se podeli za obdobje petih let.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA
5. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
6. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
– ostale pogoje, ki jih določa zakon o javnih naročilih.
(2) V javnem razpisu se lahko podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v roku tridesetih dni od pričetka veljavnosti tega odloka.
(2) Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna prijava.
(3) Če javni razpis ne uspe, se ponovi, in sicer najkasneje v 60 dneh dneva zaključka neuspelega razpisa.
8. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali,
– dosedanje izkušnje prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
9. člen
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelji, katerih prijave na razpis niso popolne, se pozovejo naj prijave v določenem roku dopolnijo.
10. člen
(1) Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo direktor občinske uprave (v nadaljevanju: pristojni organ). Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prepozne prijave na razpis pristojni organ s sklepom zavrže.
(2) Zoper odločbo in sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od vročitve, pritožba na župana Občine Šentrupert.
11. člen
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
12. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
13. člen
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
14. člen
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
15. člen
(1) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
(2) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.
16. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati skladno zakonom o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
17. člen
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.
VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
18. člen
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
19. člen
(1) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je cenik storitev oskrbe zapuščenih živali. Cene v ceniku se lahko valorizirajo enkrat letno z indeksom rasti življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. O spremembi cenika koncedent seznani Občinski svet Občine Šentrupert.
(2) Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
(3) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o gospodarskih družbah.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
20. člen
Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča, določa višino prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki v zvezi z zapuščenimi živalmi in opravlja druge naloge določene s predpisi.
21. člen
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba koncedenta ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli med delovni časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
22. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno;
– s sporazumom občine in koncesionarja;
– z odpovedjo;
– z odvzemom.
23. člen
Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
24. člen
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
25. člen
(1) Pristojni organ lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar v dogovorjenem roku ni podpisal koncesijske pogodbe,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od njene vročitve, pritožba na župana Občine Šentrupert.
X. KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-0002/2011-4
Šentrupert, dne 5. decembra 2011
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost