Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4801. Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 14669.

Na podlagi prvega odstavka 70. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 36/11) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij,
– Združenje delodajalcev Slovenije in
– Zadružna zveza Slovenije
ter
kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 36/11)
1. člen
(Časovna veljavnost)
V Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, Uradni list RS, št. 36/11, se 4. člen (časovna veljavnost) spremeni tako, da se glasi:
»Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije je sklenjena za določen čas in velja do 31. 12. 2012.
Po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, se določbe normativnega dela uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe vendar najdalj eno leto.
V primeru sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07) se stranki Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije zavezujeta, da bosta v roku treh mesecev po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih, sklenili aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, v katerem se bosta opredelili do teh sprememb in dopolnitev.
Če se stranki v roku iz prejšnjega odstavka do sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih ne bosta opredelili, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije preneha veljati tri mesece po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih.
Po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije iz razloga navedenega v prejšnjem odstavku, se določbe normativnega dela uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe vendar najdalj en mesec.
Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
2. člen
(Spremembe tarifne priloge)
Tarifna priloga Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, Uradni list RS, št. 36/11, se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
1. člen
(Najnižje osnovne plače)
(1) Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih znašajo:
+--------------------+----------------------+------------------+
|  Tarifni razred  | Mesečni znesek za 174| Urni znesek v € |
|          |    ur v €    |         |
+--------------------+----------------------+------------------+
|     I.     |    457,62    |    2,63    |
+--------------------+----------------------+------------------+
|     II.    |    499,38    |    2,87    |
+--------------------+----------------------+------------------+
|    III.    |    555,06    |    3,19    |
+--------------------+----------------------+------------------+
|     IV.    |    612,48    |    3,52    |
+--------------------+----------------------+------------------+
|     V.     |    683,82    |    3,93    |
+--------------------+----------------------+------------------+
|     VI.    |    807,36    |    4,64    |
+--------------------+----------------------+------------------+
|    VII.    |    910,02    |    5,23    |
+--------------------+----------------------+------------------+
|    VIII.    |    1.073,58    |    6,17    |
+--------------------+----------------------+------------------+
(2) Najnižje osnovne plače iz prejšnjega odstavka se januarja 2012 povečajo za 80 % razlike med 1,3 % in povprečno letno inflacijo v letu 2011 (januar–december 2011/januar–december 2010).
2. člen
(Povračilo stroškov v zvezi z delom)
2a) Prehrana med delom
(1) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 4,15 € na dan.
(2) Če je prehrana organizirana in delavec iz utemeljenih razlogov takega obroka ne more uživati, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 3,69 € na dan.
(3) V primeru, da delo traja več kot 10 ur pripada delavcu zgornji znesek, ki ga za ta primer določa uredba.
2b) Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 70 % cene javnega prevoza.
(2) Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,15 € za vsak polni kilometer med prebivališčem in mestom opravljanja dela.
2c) Službeno potovanje v Sloveniji
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službena potovanja v Sloveniji:
– če službeno potovanje traja nad 6–8 ur in se je
potovanje začelo 2 uri pred začetkom delovnega
časa ali končalo 2 uri po končanem delovnem času    6,12 €
– če službeno potovanje traja nad 8–12 ur v
višini                         9,00 €
– če službeno potovanje traja nad 12 ur v višini   18,00 €.
(2) Delavec je upravičen do povračila dejansko nastalih stroškov prevoza na službenem potovanju, ki so dokazani z računi. V primeru, da delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, je za vsak polni kilometer upravičen do povračila stroška v višini zgornjega zneska, določenega v uredbi.
2d) Službeno potovanje v tujini
Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno potovanje v tujini v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.
2e) Terenski dodatek
Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 €.
3. člen
(Drugi osebni prejemki)
3a) Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša:
– za 10 let: 460 €
– za 20 let: 689 €
– za 30 let: 919 €
– za 40 let: 919 €.
3b) Solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč znaša v primeru:
– smrti delavca: 2.500 €
– smrti vzdrževanega ožjega družinskega člana: 1.200 €.
3c) Odpravnina ob upokojitvi
Odpravnina ob upokojitvi se izplača skladno s 132. členom Zakona o delovnih razmerjih.
3č) Regres za letni dopust
Regres za letni dopust se izplača skladno s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih.«
3. člen
(Vsebina Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, Uradni list RS, št. 36/11)
Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, Uradni list RS, št. 36/11, v ostalem delu ostane nespremenjena.
Ljubljana, dne 15. decembra 2011
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Anka Miklavič Lipušček l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Zdravko Sančanin l.r.
 
Zadružna zveza Slovenije
Peter Vrisk l.r.
 
Sindikat kmetijstva iz živilske industrije Slovenije
Srečko Čater l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 20. 12. 2011 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005-22 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 2/7.

AAA Zlata odličnost