Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4860. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011, stran 14750.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB1, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 10. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2011 (Uradni list RS, št. 108/10, 28/11 in 78/11) se spremeni drugi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Podkonto    Proračun leta
                             2011
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    10.167.530,76
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           5.718.156,96
70  DAVČNI PRIHODKI               4.728.228,00
   700 Davki na dohodek in dobiček       3.796.128,00
   703 Davki na premoženje            463.000,00
   704 Domači davki na blago in storitve     449.100,00
   706 Drugi davki                20.000,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI               989.928,96
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                  238.036,70
   711 Takse in pristojbine            2.500,00
   712 Denarne kazni               12.500,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   389.660,00
   714 Drugi nedavčni prihodki          347.232,26
72  KAPITALSKI PRIHODKI             1.023.500,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   256.500,00
   721 Prihodki od prodaje zalog            0,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmet. dolgoročnih sredstev       767.000,00
73  PREJETE DONACIJE              1.370.000,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov    1.370.000,00
   731 Prejete donacije iz tujine           0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI             2.055.873,80
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           371.392,20
   741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz
   sred. proračuna EU             1.684.481,60
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      11.351.006,08
40  TEKOČI ODHODKI               2.692.502,06
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     489.126,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                    79.023,00
   402 Izdatki za blago in storitve      1.977.919,06
   403 Plačila domačih obresti          44.434,00
   409 Rezerve                  102.000,00
41  TEKOČI TRANSFERI              2.202.401,00
   410 Subvencije                134.760,00
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom               1.431.283,00
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                 211.588,00
   413 Drugi tekoči domači transferi       424.770,00
   414 Tekoči transferi v tujino            0,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            6.364.499,02
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   6.364.499,02
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            91.604,00
   431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
   osebam, ki niso proračunski porabniki     89.300,00
   432 Invest. transferi proračunskim
   uporabnikom                   2.304,00
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –1.183.475,32
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0,00
   750 Prejeta vračila danih posojil          0,00
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0,00
   752 Kupnine iz naslova privatizacije        0,00
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                       0,00
   440 Dana posojila                  0,00
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                       0,00
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                    0,00
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti      0,00
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)       0,00
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE                1.100.000,00
   500 Domače zadolževanje           1.100.000,00
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA                118.981,00
   550 Odplačila domačega dolga         118.981,00
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)      –202.456,32
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       981.019,00
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-
   IX.)                    1.183.475,32
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                202.456,32
   9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 99.000,00 EUR.
3. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2010-18
Zreče, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost