Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4840. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2012, stran 14725.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 29. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je župan Občine Odranci dne 22. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Odranci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Odranci za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto       Proračun
                         januar–marec
                             2012
-------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     310.905,76
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           276.379,00
70   DAVČNI PRIHODKI               230.720,39
    700 Davki na dohodek in dobiček       227.305,00
    703 Davki na premoženje            1.776,87
    704 Domači davki na blago in storitev     1.638,52
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              45.658,61
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                  4.099,86
    711 Takse in pristojbine            128,81
    712 Denarne kazni                  0
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                       0
    714 Drugi nedavčni prihodki         41.429,94
72   KAPITALSKI PRIHODKI              6.568,70
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                   6.568,70
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč           0
73   PREJETE DONACIJE                   0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
    731 Prejete donacije iz tujine            0
74   TRANSFERNI PRIHODKI             27.958,06
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           2.073,56
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna in sredstev proračuna EU      25.884,50
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      485.045,87
40   TEKOČI ODHODKI                79.927,80
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    21.539,69
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    3.785,86
    402 Izdatki za blago in storitve       54.334,75
    403 Plačila domačih obresti           267,50
    409 Rezerve                     0
41   TEKOČI TRANSFERI               93.970,06
    410 Subvencije                2.987,71
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                61.413,92
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                 5.900,00
    413 Drugi tekoči domači transferi      23.668,43
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            311.148,01
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   311.148,01
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI               0
    430 Investicijski transferi
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –174.140,00
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                    0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)        0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                       0
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb                        0
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                    0
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti       0
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)        0
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)           100.000,00
50   ZADOLŽEVANJE                100.000,00
    500 Domače zadolževanje           100.000,00
    VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)             0
55   ODPLAČILO DOLGA                   0
    550 Odplačilo domačega dolga             0
    IX. POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) ali 0
    ali +                    –74.140,11
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)      100.000,00
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–
    IX.)                    174.140,11
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12.
    2010                    116.506,90
-------------------------------------------------------------
    9009 Splošni sklad za drugo         116.506,90
-------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. Ž-408/2011
Odranci, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost