Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4735. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornja Draga« v Občini Ivančna Gorica, stran 14432.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 22. seji dne 22. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornja Draga« v Občini Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Vodovod Zgornja Draga« v Ivančni Gorici (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja vodovodnega omrežja na območju opremljanja, določijo roki gradnje komunalne opreme ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture
– terminski plan izgradnje
– podlage za odmero komunalnega prispevka
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč z vodovodnim omrežjem
– podlaga za odmero komunalnega prispevka zavezancem za predvideno investicijo v komunalno opremo.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje opremljanja obsega vas Zgornja Draga, ki leži jugozahodno od vasi Malo Hudo, na južni strani avtoceste Ljubljana–Brežice, zahodno od železniške postaje Polževo. En del vasi je raztegnjen po dolini do najvišjega objekta v zaselku Laze, drugi del vasi pa je skoncentriran na Lavrikovem hribu.
Območje opremljanja je opredeljeno v grafični prilogi programa opremljanja. To je hkrati tudi obračunsko območje investicije v komunalno opremo.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura)
Področje vasi Zgornja Draga je trenutno brez vodovodnega sistema. Za oskrbovanje tega področja s sanitarno in požarno vodo je potrebno zgraditi vodovod Zgornja Draga, s priključkom na obstoječ javni vodovodni sistem – vodovod Trstenik, z akumulacijo iz vodohrana Malo Hudo. Tehnične podrobnosti so navedene v programu opremljanja in v projektu PGD »Vodovod Zgornja Draga«, ki ga je izdelalo podjetje PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana pod št. H – 1111 / V, julija 2008.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje opremljanja znašajo 344.707 EUR po cenah julij 2009 in obsegajo vse z izgradnjo vodovodnega sistema povezane stroške.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča z novo infrastrukturo so skupni stroški investicije, znižani za sredstva pridobljena s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in za sredstva proračuna Občine Ivančna Gorica ter znašajo 31.200 EUR po cenah julij 2009.
7. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo vodovodne infrastrukture na območju opremljanja zagotavljata Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Občina Ivančna Gorica iz svojega proračuna, od tega 31.200 EUR na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja.
8. člen
(način plačila komunalnega prispevka)
Občina bo zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za obstoječe objekte odmerila komunalni prispevek pred priključitvijo objekta na vodovodno omrežje.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka novih objektov bo občina odmerila komunalni prispevek za vodovod po tem programu opremljanja z odločbo pred izdajo gradbenega dovoljenja, in sicer na podlagi podatkov o površini parcele in neto tlorisni površini objekta iz projektne dokumentacije. Poleg tega prispevka pa jim bo odmerila komunalni prispevek tudi za ostalo komunalno opremo po občinskem odloku o komunalnem prispevku.
V primeru, da parcela objekta ni določena oziroma ni znana, se pri odmeri kot velikost parcele upošteva stavbišče x 1,5.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki imajo na svojem posestvu poleg stanovanjskega objekta tudi objekte za kmetijsko rabo, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva samo parcela in neto tlorisna površina stanovanjskega objekta.
9. člen
(terminski plan)
Okvirni terminski plan je sledeč:
– pridobitev lastninske pravice na
zemljiških parcelah                leto 2008,
– izdelava projektne in tehnične
dokumentacije                   leto 2008,
– gradnja vodovoda            leto 2008–leto 2009,
– tehnični pregled in izdaja
uporabnega dovoljenja               leto 2009.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa:
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7,
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
11. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 6. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino tistih objektov, za katere je v tem trenutku znano, da se bodo priklopili na novo komunalno opremo, znašajo 0,77 EUR/m2 parcele (C(p)) in 6,30 EUR/m2 neto tlorisne površine objekta (C(t)).
Isti pogoji bodo veljali tudi za lastnike tistih objektov, ki šele bodo zgrajeni oziroma se bodo priključevali naknadno v prihodnosti in v tem trenutku še niso zavezanci za komunalni prispevek, bodo pa to postali kasneje.
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na dan 1. 7. 2009.
13. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
V primeru, da je kdo od zavezancev za plačilo komunalnega prispevka sam prispeval k izgradnji v programu opremljanja opredeljene javne komunalne infrastrukture se mu ob predložitvi ustreznega dokazila znesek prizna kot plačilo komunalnega prispevka do višine vložka. V primeru, da ta presega obračunan komunalni prispevek se razlike ne vrača, lahko pa investitor preostanek vložka uveljavlja pri drugih investicijah v Občini Ivančna Gorica, kjer bi sicer moral plačati komunalni prispevek.
V. KONČNE DOLOČBE
14. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Ivančna Gorica.
15. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2011
Ivančna Gorica, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti