Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4739. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«, stran 14438.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 8/00, 107/05, 58/06, 58/07 in 121/08) se v nazivu in celotnem besedilu odloka besedna zveza »Agencija za razvoj turizma in podjetništva« nadomesti z besedno zvezo »Zavod za turizem in šport«, beseda »podjetništva« nadomesti z besedo »športa« in beseda »agencija« nadomesti z besedo »zavod« v ustreznem sklonu.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se črta.
3. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
32.300  Proizvodnja športne opreme
33.190  Popravila drugih naprav
47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
     prodajalnah
47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
     drugim blagom
47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
     in tržnic
52.100  Skladiščenje
52.210  Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
     prometu
56.100  Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
56.104  Začasni gostinski obrati
56.300  Strežba pijač
58.110  Izdajanje knjig
58.130  Izdajanje časopisov
58.140  Izdajanje revij in druge periodike
58.190  Drugo založništvo
59.130  Distribucija filmov in video filmov
63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120  Obratovanje spletnih portalov
63.990  Drugo informiranje
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
     dejavnosti, davčno svetovanje
70.210  Dejavnost stikov z javnostjo
72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
     družboslovja in humanistike
73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200  Fotografska dejavnost
74.300  Prevajanje in tolmačenje
74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
     dejavnosti
77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
     v najem in zakup
77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
79.110  Dejavnost potovalnih agencij
79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane
     dejavnosti
81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210  Splošno čiščenje stavb
81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
     poslovanje
85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
     področju športa in rekreacije
85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
     in usposabljanje
85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.030  Varstvo kulturne dediščine
93. 190  Druge športne dejavnosti
93.110  Obratovanje športnih objektov
93.120  Dejavnost športnih klubov
93.130  Obratovanje fitnes objektov
93.299  Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«
4. člen
V 7. členu se črta prvi odstavek.
5. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru dejavnosti iz 6. člena tega odloka opravlja zavod zlasti:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe Občine Kamnik,
– informiranje v okviru turistično informacijskega centra,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinških in promocijskih dejavnosti (sejmi, borze, prireditve),
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi subjekti s področja turizma,
– priprave razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske skupnosti,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društva, ki deluje v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju Občine Kamnik,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju razvoja in raziskav,
– pomoč in svetovanje pri trženju proizvodov in storitev,
– sodelovanje pri prostorskem planiranju,
– upravlja z objekti, ki jih s sklepom določi župan občine,
– skrbi za celovit razvoj športa v občini,
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanja,
– zadovoljuje potrebe po izvajanju nacionalnega programa športa in Letnega programa športa Občine Kamnik,
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, naprav, igrišč in tehnične ter športne opreme, ki je v upravljanju zavoda,
– zagotavlja normalno delovanje objektov in opreme, ki jo ima v upravljanju,
– oddaja v najem prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju športnih objektov v občini,
– daje pobude in predloge ustanoviteljici,
– pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanoviteljico s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem programov športa v občini,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, starejše občane ter pri kulturno športnih in rekreativnih prireditvah,
– spremlja in analizira razmere na področju športa,
– načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu,
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu,
– organizira predavanja, strokovna in znanstvena srečanja ter seminarje,
– koordinira prireditve po programu ustanoviteljice,
– organizira in izvaja športne prireditve,
– vključuje se v kulturno in turistično ponudbo občine, regije in širše slovenske skupnosti,
– opravlja gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev in obiskovalcev.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.«
6. člen
V 11. členu se tretja in četrta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– en predstavnik zainteresirane športne javnosti
– en predstavnik zainteresirane turistične javnosti.«
7. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnika zainteresirane športne javnosti izberejo športna društva s sedežem in pretežnim članstvom v Občini Kamnik, po postopku in na način, ki je določen v statutu zavoda.«
V četrtem odstavku 12. člena se pred besedo »javnosti« doda še beseda »turistične«.
8. člen
V 13. členu se v osmi alineji besedna zveza »programska sveta« nadomesti z besedno zvezo »strokovni svet«.
Dodata se novi, deseta in enajsta alineja, ki se glasita:
»– razpisuje volitve v svet zavoda, oziroma imenuje v skladu z določbami statuta druge organe zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem sprejema sistemizacijo delovnih mest zavoda.«
9. člen
15.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem položaju,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– obvlada dva tuja jezika,
– predloži program dela za mandatno obdobje ter vizijo razvoja turizma in športa v Občini Kamnik.
Statut zavoda lahko določi tudi druge in podrobnejše pogoje za imenovanje.
Direktor zavoda mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi, ki veljajo za delavce v javni upravi.«
10. člen
Za 16. členom se doda nov naslov: »Strokovni vodja« ter nov 16.a člen, ki se glasi:
»Strokovno delo zavoda na področju turizma opravlja vodja področja turizma, na področju športa pa vodja področja športa.«
11. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima strokovni svet:
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda. Strokovni svet šteje štiri člane. Člane strokovnega sveta imenuje Svet zavoda, na predlog direktorja izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda, in sicer: dva za področje turizma in dva za področje športa.
Članstvo v strokovnem svetu ni združljivo s članstvom v svetu zavoda ter funkcijo direktorja zavoda.
Način imenovanja, trajanja mandata in podrobnejše naloge članov strokovnega sveta se določi v statutu zavoda.«
12. člen
V 21. členu se znesek 1,000.000 SIT nadomesti s 4.172,92 EUR.
13. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za izvajanje dejavnosti zavod pridobiva iz:
– proračuna ustanovitelja,
– sredstev iz naslova sofinanciranja ali financiranja projektov iz domačih in tujih virov,
– z vstopninami in najemninami,
– s plačili za storitve ter prodajo proizvodov in blaga na trgu,
– s sponzorstvi, z donacijami in darili,
– iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi.«
14. člen
V 23. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz javnih virov, iz tržne dejavnosti in drugih nejavnih virov.«
15. člen
Drugi odstavek 24. člena se črta.
16. člen
25.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za opravljanje registrirane dejavnosti daje s tem odlokom ustanovitelj v upravljanje zavodu poslovni prostor na naslovu Glavni trg 2, Kamnik. Za izvajanje dejavnosti športa, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje nepremičnine z opremo, kar je del javne infrastrukture na področju športa. Zavod upravlja z nepremičninami in pripadajočo opremo. Prenos nepremičnin v upravljanje ali najem se uredi s posebno pogodbo. Nepremično premoženje, ki se s pogodbo prenaša v upravljanje, je lastnina ustanovitelja. Zavod ga je dolžen uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen. Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljice. V soglasju z ustanoviteljem ali na podlagi njegovih odločitev lahko zavod upravlja tudi z drugimi nepremičninami.«
17. člen
V drugi alineji prvega odstavka 27. člena se beseda »enkrat« nadomesti z besedo »dvakrat«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka predstavniku Območne obrtne zbornice Kamnik v svetu zavoda preneha mandat.
Nadomestni član sveta zavoda, predstavnik zainteresirane športne javnosti, bo imenovan po sprejemu statuta zavoda.
19. člen
Direktor zavoda predlaga v sprejem spremembo statuta najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2011
Kamnik, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti