Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4713. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2012, stran 14400.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 12. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Braslovče za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
                            v eurih
-------------------------------------------------------------
Skupina/  Besedilo                 Proračun
Podskupina                     leta 2012
kontov
-------------------------------------------------------------
A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
      I. SKUPAJ PRIHODKI
      (70+71+72+73+74+78)           5.265.236
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)         4.126.374
70     DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    3.402.819
      700 Davki na dohodek in dobiček     3.035.749
      703 Davki na premoženje          194.220
      704 Domači davki na blago in storitve   172.850
      706 Drugi davki                 0
71     NEDAVČNI PRIHODKI
      (710+711+712+713+714)           723.555
      710 Udeležba na dobičku in dohodki od
      premoženja                140.805
      711 Takse in pristojbine          6.000
      712 Denarne kazni              8.250
      713 Prihodki od prodaje blaga in
      storitev                    0
      714 Drugi nedavčni prihodki        568.500
72     KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     153.790
      720 Prihodki od prodaje osnovnih
      sredstev                    0
      721 Prihodki od prodaje zalog          0
      722 Prihodki od prodaje zemljišč in
      neopredmetenih dolgoročnih sredstev    153.790
73     PREJETE DONACIJE (730+731)         48.650
      730 Prejete donacije iz domačih virov   40.650
      731 Prejete donacije iz tujine       8.000
74     TRANSFERNI PRIHODKI (740)         936.422
      740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij         535.968
      741 Prejeta sredstva iz državnega
      proračuna iz sredstev proračuna EU    400.454
      II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    5.405.302
40     TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  1.320.982
      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   280.982
      401 Prispevki delodajalcev za
      socialno varnost              46.205
      402 Izdatki za blago in storitve     896.295
      403 Plačila domačih obresti        36.000
      409 Rezerve                61.500
41     TEKOČI TRANSFERI
      (410+411+412+413+414)          1.400.530
      410 Subvencije               21.250
      411 Transferi posameznikom in
      gospodinjstvom              966.290
      412 Transferi neprofitnim org. in
      ustanovam                 147.540
      413 Drugi tekoči domači transferi     265.450
      414 Tekoči transferi v tujino          0
42     INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       2.585.690
      420 Nakup in gradnja osnovnih
      sredstev                2.585.690
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     98.100
      431 Investicijski transferi pravnim
      in fizičnim osebam, ki niso
      proračunski upor.             44.300
      432 Investicijski transferi
      proračunskim uporabnikom          53.800
      III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-
      II.)                   –140.066
-------------------------------------------------------------
B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
75     IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750+751+752)                 250
      750 Prejeta vračila danih posojil        0
      751 Prodaja kapitalskih deležev         0
      752 Kupnine iz naslova privatizacije     250
44     V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ
      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
      440 Dana posojila
      441 Povečanje kapitalskih deležev
      442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
      privatizacije
      443 Povečanje namenskega premoženja v
      javnih skladih in drugih osebah j. p.
      VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
      V.)                      250
-------------------------------------------------------------
C.     RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
50     VII. ZADOLŽEVANJE (500)             0
      500 Domače zadolževanje             0
55     VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)        124.020
      550 Odplačila domačega dolga       124.020
      IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
      NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)   –263.836
      X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    –124.020
      XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-
      VIII.-IX.)                140.066
-------------------------------------------------------------
      XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
      31. 12. PRETEKLEGA LETA
      9009 Splošni sklad za drugo (ocena)    270.000
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prispevek za priključitev na javni vodovodni sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov in izdatkov poveča obseg proračuna.
Pravice porabe sredstev, ki so izkazane na proračunskih postavkah za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 40 %.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in o njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegat 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZFJ.
V proračunsko rezervo občine se v letu 2012 izloči 50.000,00 EUR, oziroma največ do 1,5 % prejemkov proračuna. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 11.500,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 300,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2012 se Občina Braslovče ne bo zadolžila.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni Občine Braslovče (javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanoviteljica je občina), se v letu 2012 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Braslovče v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/04/2011
Braslovče, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti