Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4734. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2013, stran 14429.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 12. seji dne 20. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ivančna Gorica za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                               v EUR
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|Skupina, |                   | Proračun 2013|
|podsk.  |                   |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)| 13.348.166,06|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 11.167.930,06|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI            | 9.842.673,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček    | 9.180.522,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |703 Davki na premoženje        |  311.731,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve |  350.420,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI           | 1.325.257,06|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |  908.143,53|
|     |premoženja              |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |711 Takse in pristojbine       |   5.000,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |712 Globe in denarne kazni      |   3.460,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in   |   15.700,00|
|     |storitev               |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki      |  392.953,53|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI          |  200.000,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |     0,00|
|     |sredstev               |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog     |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |  200.000,00|
|     |neopredmetenih dolgoročnih sred.   |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|73    |PREJETE DONACIJE           |    150,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov |    150,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI          | 1.980.086,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih   |  513.522,00|
|     |javnofinančnih institucij       |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega   | 1.466.564,00|
|     |proračuna iz sredstev proračuna EU  |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  | 15.349.464,79|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI            | 3.923.216,26|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |  623.400,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno|   96.310,00|
|     |varstvo                |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve   | 2.973.406,26|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |403 Plačila domačih obresti      |    100,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |409 Rezerve              |  230.000,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI           | 4.787.450,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |410 Subvencije            |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |411 Transferi posameznikom in     | 3.145.400,00|
|     |gospodinjstvom            |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |412 Transferi neprofitnim       |  641.750,00|
|     |organizacijam in ustanovam      |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi   | 1.000.300,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI         | 6.253.098,53|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev| 6.253.098,53|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  385.700,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |431 Invest. transferi pravnim in   |  352.700,00|
|     |fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|     |uporabniki              |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |432 Investicijski transferi      |   33.000,00|
|     |proračunskim uporabnikom       |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |III. PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - | –2.001.298,73|
|     |II.)                 |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+---------+--------------------------------------+--------------+
| IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |   2.300,00|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|     |(750+751+752)             |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |   2.300,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil   |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev    |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije |   2.300,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
| V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|     0,00|
|     |DELEŽEV (440+441)           |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |440 Dana posojila           |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in |     0,00|
|     |naložb                |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
| VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |   2.300,00|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - |       |
|     |V.)                  |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)     |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE             |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |500 Domače zadolževanje        |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
| VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   11.700,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA            |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga     |   11.700,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
| IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  | –2.010.698,73|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
| X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |  –11.700,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
| XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)| 2.001.298,73|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12.  | 2.010.698,73|
|     |PRETEKLEGA LETA            |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ivančna Gorica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke v bilanci prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 3/07);
– najemnina za uporabo javne komunalne infrastrukture;
– sredstva krajevnih skupnosti, kot so prispevki in doplačila občanov in pravnih oseb za izvajanje določenih programov investicijskega značaja;
– okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, opredeljene v posebnem delu občinskega proračuna.
Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot lastna sredstva na računih prenesejo v naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto.
Proračunski uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih izdatkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj proračunske postavke v okviru iste skupine kontov.
Župan na predlog proračunskega uporabnika odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Prerazporeditev pravice porabe župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Krajevne skupnosti lahko na predlog predsednika sveta prerazporejajo sredstva v okviru svojega celotnega finančnega načrta.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov konto se lahko odpre v okviru obstoječe proračunske postavke z prerazporeditvijo v okviru že načrtovanih sredstev na proračunski postavki. O tem odloča župan oziroma predstojnik Krajevne skupnosti s pisnim sklepom.
Župan o izvršenih prerazporeditvah iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena dvakrat letno poroča občinskemu svetu (s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom).
6. člen
(pravni posli krajevnih skupnosti)
Pravni posli, ki jih sklene Svet Krajevne skupnosti, katerih vrednost presega 3.000,00 evrov, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta, vrednega nad 500.000 eurov, presega 20 % prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, mora spremembo predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti, v okviru istega glavnega programa, se uvrstijo v načrt razvojnih programov na predlog predstojnika v primeru, ko se planirani projekti ne morejo izvesti zaradi objektivnih razlogov.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 80 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF).
Proračunska rezerva se v letu 2013 ne oblikuje.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča, o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 evrov, župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Na podlagi sklepa župana se sredstva razporedijo na ustrezno proračunsko postavko neposrednega uporabnika občinskega proračuna.
11. člen
(poraba sredstev)
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
12. člen
(odgovornost za izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
13. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.500,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
14. člen
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine)
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Župan lahko sprejme sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, zaradi nujnosti izvrševanja proračunskih nalog, za nepremičnine v posamični vrednosti do 20.000,00 EUR.
Župan lahko sprejme sklep o razpolaganju s finančnim premoženjem občine v posamični vrednosti do 10.000,00 EUR iz naslova finančnih kapitalskih naložb.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se za izvrševanje proračuna leta 2013 ne bo zadolževala.
Občina v letu 2013 ne bo izdajala poroštev.
16. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2013 zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ivančna Gorica v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2013.
Št. 410-0068/2011
Ivančna Gorica, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti