Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2010, stran 14498.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 6. redni seji dne 12. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2010
1. člen
Občinski svet Občine Velika Polana sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Velika Polana je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Velika Polana za leto 2010 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki predstavljajo splošni del. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Velika Polana za leto 2010.
3. člen
Proračun Občine Velika Polana za leto 2010 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v EUR):
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|A.   |   |BILANCA PRIHODKOV         |      |
|    |   |IN ODHODKOV            |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  3.612.598|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  1.377.169|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |   957.753|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |   879.529|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   47.338|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   30.886|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI            |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   419.416|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   57.823|
|    |   |PREMOŽENJA             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   25.826|
|    |   |STORITEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   335.767|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   42.613|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   23.986|
|    |   |SREDSTEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|721  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   18.627|
|    |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI        |  2.192.816|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   341.616|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  1.851.200|
|    |   |PRORAČUNA             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  3.481.581|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI           |   494.028|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   148.724|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   22.681|
|    |   |VARNOST              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |   316.532|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |    6.091|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |   382.530|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|410  |   |SUBVENCIJE             |   10.939|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |   60.275|
|    |   |GOSPODINJSTVOM           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN|   57.984|
|    |   |USTANOVAM             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   253.332|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  2.595.498|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  2.595.498|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |    9.525|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|430  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |    2.900|
|    |   |FIZIČNIM OSEBAM          |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    6.625|
|    |   |PORRAČUNSKIM UPORABNIKOM      |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ |   131.017|
|    |   |I- II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS   |      |
|    |   |SKUPAJ ODHODKI)          |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|B.   |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |   |(750+751)             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|440  |   |DANA POSOJILA           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      |
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |      |
|    |   |- V.)               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|C.   |   |RAČUN FINANCIRANJA         |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|50   | VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU|   131.017|
|    |   |(I.+IV.+ VII. - II. – V. – VIII.) |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE(VII.- VIII.)   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.) |   131.017|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU|   224.742|
|    |   |PRETEKLEGA LETA 31. 12. 2009    |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
3. člen
Ostanek sredstev na računu se vključi v proračun Občine Velika Polana za leto 2011 kot prenesena sredstva.
4. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-6/11 OS
Velika Polana, dne 12. decembra 2011
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti