Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4712. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2011, stran 14399.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 11. redni seji dne 15. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 13/11, dne 28. 2. 2011 in Uradni list RS, št. 55/11, dne 8. 7. 2011) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
   A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
-------------------------------------------------------------
                           Proračun
                          leta 2011
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    6.446.158,71
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          4.467.825,77
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     3.247.041,07
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        2.657.337,00
703  DAVKI NA PREMOŽENJE             305.600,00
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE      284.104,07
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  1.220.784,70
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
   PREMOŽENJA                  949.442,70
711  TAKSE IN PRISTOJBINE              1.610,00
712  DENARNE KAZNI                 7.420,00
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV    195.400,00
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            66.912,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      249.093,00
720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    172.703,00
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR.
   DOLG. SREDSTEV                76.390,00
73  PREJETE DONACIJE (730+731)             8070
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV         8070
74  TRANSFERNI PRIHODKI            1.718.669,94
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         1.240.862,94
741  PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED.
   PRORAČ. EU                  477.807,00
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       2.500,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        7.058.901,19
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    1.811.188,48
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM      444.938,74
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
   VARNOST                    73.986,40
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        1.273.347,50
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            12.415,84
409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE          6.500,00
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     2.309.040,36
410  SUBVENCIJE                  622.919,33
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   599.526,00
412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN
   USTANOVAM                  241.546,04
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        845.048,99
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        2.754.976,34
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     2.754.976,34
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)      183.696,01
431  INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI
   NISO PR. POR.                 54.700,00
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
   UPORABNIKOM                 128.996,01
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
   II.) (prih.-odhod.)             –612.742,48
-------------------------------------------------------------
   B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)         7.244,00
750  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         7.244,00
752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE           0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441)               1.345,20
441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV             0
442  PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
   PRIVATIZACIJE                 1.345,20
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM.
   KAPITAL. DELEŽEV (IV. – V.)          5.898,80
-------------------------------------------------------------
   C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              487.694,52
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE             487.694,52
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             95.292,52
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA           95.292,52
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
   RAČUNIH)                  –214.441,68
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)       392.402,00
XI.  NETO FINANCIRANJE              –612.742,48
-------------------------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET.
   LETA                     214.441,68
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Bovec za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 487.694,52 EUR za investicije, ki so predvidene v proračunu.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 410-06/2010-21
Bovec, dne 15. decembra 2011
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti