Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4762. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna, stran 14470.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 7. seji dne 19. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Postojna (v nadaljevanju: program opremljanja), izdelanem septembra 2011, ki je na vpogled na sedežu občine.
(3) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z občinskim prostorskim načrtom in ki se bodo prvič opremljali bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem, z objekti zbiranja komunalnih odpadkov ali z odprtimi javnimi površinami oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino objekta ali spreminjali njegovo namembnost.
3. člen
(pojmi)
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
Parcela,    (v programu opremljanja: gradbena parcela) je
namenjena   zemljišče, sestavljeno iz ene ali več
gradnji    zemljiških parcel ali njihovih delov, na
        katerem stoji oziroma na katerem je predviden
        objekt in na katerem so urejene površine, ki
        služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena
        ureditev površin, ki bodo služile takšnemu
        objektu;
NTP      neto tlorisna površina objekta, izračunana po
        SIST ISO 9836:2000;
Aparcela    gradbena parcela;
Atlorisna   NTP;
Kdejavnost   faktor dejavnosti, določen za različne vrste
        objektov;
Dp       delež gradbene parcele pri izračunu
        komunalnega prispevka;
Dt       delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka;
Cpij      obračunski strošek opremljanja kvadratnega
        metra gradbene parcele z določeno vrsto
        komunalne opreme na posameznem obračunskem
        območju;
Ctij      obračunski strošek opremljanja kvadratnega
        metra neto tlorisne površine objekta z
        določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
        obračunskem območju;
Cpij1     indeksirani obračunski strošek opremljanja
        kvadratnega metra gradbene parcele z določeno
        vrsto komunalne opreme na posameznem
        obračunskem območju;
Ctij1     indeksirani obračunski strošek opremljanja
        kvadratnega metra neto tlorisne površine
        objekta z določeno vrsto komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju;
I       faktor indeksacije, ki se ob odmeri
        komunalnega prispevka indeksira od dneva
        uveljavitve odloka;
S       skupni stroški obstoječe komunalne opreme;
OS       obračunski stroški obstoječe komunalne opreme;
KPij      komunalni prispevek za določeno vrsto
        komunalne opreme naposameznem obračunskem
        območju;
KP       celotni izračunani komunalni prispevek;
Vsota Aj    vsota površin vseh gradbenih parcel, ki ležijo
        na obračunskem območju in so predmet obračuna
        komunalnega prispevka;
Vsota Tj    vsota površin vseh neto tlorisnih površin
        obstoječih in predvidenih objektov, ki ležijo
        oziroma so predvideni na obračunskem območju
        in so predmet obračuna komunalnega prispevka;
primarno    predstavljajo lokalne ceste, katerih namen je
prometno    povezovanje mest in naselij znotraj občine in
omrežje    izven njenih meja. Ceste, določene z navedeno
        kategorijo, v naravi predstavljajo pomembnejše
        občinske prometne povezave, po navadi izvedene
        v boljši tehnični izvedbi od občinskih cest
        ostalih kategorij;
sekundarno   predstavljajo javne poti in podkategorije
prometno    lokalnih cest, katere se lahko kategorizirajo
omrežje    v naseljih z uvedenim uličnim sistemom. V
        Občini Postojna sta to kategoriji zbirnih
        mestnih cest oziroma zbirnih krajevnih cest –
        LZ in mestnih cest oziroma krajevnih cest –
        LK;
primarno    so kanali ter z njimi povezani tehnološki
kanalizacijsko sklopi (npr. črpališča in druge naprave za
omrežje    prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih
        oziroma vodih), ki so namenjeni odvajanju
        komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh
        ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na
        posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za
        odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali
        več naprav, ki so na območju takšnega naselja
        in ki se zaključijo v komunalni ali skupni
        čistilni napravi;
sekundarno   je sistem kanalov in jarkov ter z njimi
kanalizacijsko povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi,
omrežje    lovilci olj in maščob, črpališča za
        prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so
        namenjeni odvajanju komunalne odpadne in
        padavinske vode v naselju ali njegovem delu.
        Sekundarno omrežje se zaključi v mali
        komunalni čistilni napravi ali z navezavo na
        primarno kanalizacijsko omrežje. Priključki
        stavb na kanalizacijo niso objekti oziroma
        oprema javne infrastrukture;
transportno  je del vodovodnega omrežja, na katerem ni
vodovodno   priključkov neposrednih porabnikov pitne vode
omrežje    in je namenjen za transport vode na večje
        razdalje od vodnih virov do primarnega
        vodovoda. Za potrebe izdelave programa
        opremljanja se transportni vodovod obravnava
        kot primarno vodovodno omrežje;
primarno    je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih
vodovodno   tehnoloških objektov, kot so objekti za
omrežje    obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so
        namenjeni transportu pitne vode od enega ali
        več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
        Gradbeni inženirski objekti in oprema
        primarnega vodovoda so občinska gospodarska
        javna infrastruktura;
sekundarno   je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih
vodovodno   tehnoloških objektov, kot so objekti za
omrežje    dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in
        za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki
        je namenjeno za neposredno priključevanje
        stavb na posameznem poselitvenem območju. V
        sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno
        omrežje, vključno z zunanjimi hidranti, in
        vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih
        površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema
        sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska
        javna infrastruktura. Priključki stavb na
        vodovod niso objekti oziroma oprema javne
        infrastrukture.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno vrsto komunalne opreme, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja na naslednjih kartah:
– obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Prometno omrežje – Pregledna karta obračunskih območij;
– obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacijsko omrežje – Pregledna karta obračunskih območij;
– obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovodno omrežje – Pregledna karta obračunskih območij;
– obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih odpadkov je prikazano na karti 5: Omrežje objektov ravnanja z odpadki – Pregledna karta obračunskih območij;
– obračunsko območje odprtih javnih površin je prikazano na karti 6: Omrežje odprtih javnih površin – Pregledna karta obračunskih območij.
(2) Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah v merilu 1:5.000.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti objekta s posamezno vrsto komunalne opreme, tako kot določa program opremljanja.
5. člen
(opremljenost naselij s posamezno vrsto komunalne opreme)
Če iz dejanskega stanja v naravi ni razvidno drugače, velja:
– s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem, omrežjem objektov ravnanja z odpadki in območjem odprtih javnih površin so opremljena naslednja naselja: Postojna, Veliki Otok in Hruševje;
– s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki sta opremljeni naslednji naselji: Stara vas in Slavinje;
– s prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem, omrežjem objektov ravnanja z odpadki in območjem odprtih javnih površin so opremljena naslednja naselja: Goriče, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Landol, Orehek, Planina, Prestranek, Sajevče, Slavina, Strane, Strmca, Studenec, Studeno, Šmihel pod Nanosom, Zagon, Dilce, Bukovje, Gorenje, Razdrto in Veliko Ubeljsko;
– s prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Grobišče, Koče, Liplje, Mala Brda, Mali Otok, Predjama, Rakulik, Slavinje, Velika Brda, Žeje, Lohača, Belsko, Brezje pod Nanosom, Matenja vas, Rakitnik in Malo Ubeljsko;
6. člen
(razmerje med merilom gradbene parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom gradbene parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
7. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka predvidi za vso komunalno opremo, katero predstavlja predmetni odlok, in se določi po naslednjih kriterijih:
+-------------------------------------------------+------------+
|         Vrsta objekta         |  Faktor  |
|                         | dejavnosti |
+-------------------------------------------------+------------+
|enostanovanjske stavbe – CC-SI: 111       |  0,70  |
+-------------------------------------------------+      |
|dvostanovanjske stavbe – CC-SI: 1121       |      |
+-------------------------------------------------+      |
|stanovanjske stavbe za posebne namene – CC-SI:  |      |
|113                       |      |
+-------------------------------------------------+      |
|stavbe splošnega družbenega pomena – CC-SI: 126, |      |
|razen stavbe za kulturo in razvedrilo – CC-SI:  |      |
|12610 (igralnice, cirkusi, diskoteke in plesne  |      |
|dvorane)                     |      |
+-------------------------------------------------+      |
|nestanovanjske kmetijske stavbe – CC-SI: 1271  |      |
+-------------------------------------------------+      |
|stavbe za opravljanje verskih obredov,      |      |
|pokopališke stavbe – CC-SI: 1272         |      |
+-------------------------------------------------+      |
|kulturni spomeniki – CC-SI: 1273         |      |
+-------------------------------------------------+      |
|drugi gradbeni inženirski objekti – CC-SI: 24,  |      |
|razen vojaški objekti – CC-SI: 24201       |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|druge gostinske stavbe za kratkotrajno      |  0,80  |
|nastanitev – CC-SI: 1212             |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|garažne stavbe – CC-SI: 1242           |  0,90  |
+-------------------------------------------------+------------+
|ostale vrste stavb, ki niso navedene drugje   |  1,00  |
+-------------------------------------------------+------------+
|stavbe javne uprave – CC-SI: 12201        |  1,10  |
+-------------------------------------------------+------------+
|tri in večstanovanjske stavbe – CC-SI: 1122   |  1,30  |
+-------------------------------------------------+      |
|hotelske in podobne gostinske stavbe – CC-SI:  |      |
|1211                       |      |
+-------------------------------------------------+      |
|upravne in pisarniške stavbe – CC-SI: 122, razen |      |
|stavb javne uprave – CC-SI: 12201        |      |
+-------------------------------------------------+      |
|trgovske in druge stavbe za storitvene      |      |
|dejavnosti – CC-SI: 123             |      |
+-------------------------------------------------+      |
|postaje, terminali, stavbe za izvajanje     |      |
|elektronskih komunikacij ter z njimi povezane  |      |
|stavbe – CC-SI: 1241               |      |
+-------------------------------------------------+      |
|industrijske stavbe in skladišča – CC-SI: 125  |      |
+-------------------------------------------------+      |
|stavbe za kulturo in razvedrilo – CC-SI: 12610  |      |
|(igralnice, cirkusi, diskoteke in plesne     |      |
|dvorane)                     |      |
+-------------------------------------------------+      |
|druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene  |      |
|drugje – CC-SI: 1274               |      |
+-------------------------------------------------+      |
|kompleksni industrijski objekti – CC-SI: 23   |      |
+-------------------------------------------------+      |
|vojaški objekti – CC-SI: 24201          |      |
+-------------------------------------------------+------------+
8. člen
(skupni in obračunski stroški)
Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS] posamezne vrste obstoječe komunalne opreme prikazuje naslednja preglednica:
+--------------+--------------------+--------------+------------+
| Komunalna  |  Vrsta komunalne |  S [€]   |  OS [€]  |
|  oprema  |    opreme    |       |      |
+--------------+--------------------+--------------+------------+
|prometno   |primarno prometno  |  28.921.325| 28.921.325|
|omrežje    |omrežje       |       |      |
|       +--------------------+--------------+------------+
|       |sekundarno prometno |  19.540.719| 19.540.719|
|       |omrežje – naselja  |       |      |
|       |Postojna, Veliki  |       |      |
|       |Otok, Stara vas in |       |      |
|       |Prestranek     |       |      |
|       +--------------------+--------------+------------+
|       |sekundarno prometno |  16.942.917|  7.624.313|
|       |omrežje – ostala  |       |      |
|       |naselja       |       |      |
+--------------+--------------------+--------------+------------+
|kanalizacijsko|primarno      |   4.401.472|  4.401.472|
|omrežje    |kanalizacijsko   |       |      |
|       |omrežje       |       |      |
|       +--------------------+--------------+------------+
|       |sekundarno     |   4.838.869|  4.838.869|
|       |kanalizacijsko   |       |      |
|       |omrežje       |       |      |
+--------------+--------------------+--------------+------------+
|vodovodno   |primarno vodovodno |  11.984.060| 11.984.060|
|omrežje    |omrežje       |       |      |
|       +--------------------+--------------+------------+
|       |sekundarno vodovodno|   6.599.557|  6.599.557|
|       |omrežje       |       |      |
+--------------+--------------------+--------------+------------+
|omrežje    |omrežje objektov  |   1.076.500|  1.076.500|
|objektov   |ravnanja z odpadki |       |      |
|ravnanja   |          |       |      |
|z odpadki   |          |       |      |
+--------------+--------------------+--------------+------------+
|omrežje    |omrežje odprtih   |   5.939.664|  5.939.664|
|odprtih    |javnih površin   |       |      |
|javnih    |          |       |      |
|površin    |          |       |      |
+--------------+--------------------+--------------+------------+
9. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cpij] in neto tlorisne površine objekta [Ctij] s posamezno vrsto komunalne opreme)
Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno vrsto komunalne opreme smiselno upoštevajo določila 4. in 5. člena predmetnega odloka.
+--------------+--------------------+--------------+------------+
| Komunalna  | Obračunsko območje | Cp(ij) [€/m2]|  Ct(ij)  |
|  oprema  |          |       |  [€/m2]  |
+--------------+--------------------+--------------+------------+
|prometno   |C1 – omrežje cest – |     4,79|    12,40|
|omrežje    |delno opremljeno  |       |      |
|       |območje       |       |      |
|       +--------------------+--------------+------------+
|       |C2 – omrežje cest – |     13,40|    29,69|
|       |opremljeno območje |       |      |
|       |naselij Postojna,  |       |      |
|       |Veliki Otok, Stara |       |      |
|       |vas         |       |      |
|       |in Prestranek    |       |      |
|       +--------------------+--------------+------------+
|       |C3 – omrežje cest – |     7,24|    20,51|
|       |opremljeno območje |       |      |
|       |ostalih naselij   |       |      |
+--------------+--------------------+--------------+------------+
|kanalizacijsko|K1 – omrežje    |     2,14|    5,57|
|omrežje    |kanalizacije – delno|       |      |
|       |opremljeno območje |       |      |
|       +--------------------+--------------+------------+
|       |K2 – omrežje    |     5,19|    13,73|
|       |kanalizacije –   |       |      |
|       |opremljeno območje |       |      |
+--------------+--------------------+--------------+------------+
|vodovodno   |V1 – omrežje    |     2,08|    6,98|
|omrežje    |vodovoda – delno  |       |      |
|       |opremljeno območje |       |      |
|       +--------------------+--------------+------------+
|       |V2 – omrežje    |     3,32|    11,24|
|       |vodovoda –     |       |      |
|       |opremljeno območje |       |      |
+--------------+--------------------+--------------+------------+
|omrežje    |KOM – ravnanje z  |     0,18|    0,46|
|objektov   |odpadki – opremljeno|       |      |
|ravnanja   |območje       |       |      |
|z odpadki   |          |       |      |
+--------------+--------------------+--------------+------------+
|omrežje    |JP – odprte javne  |     1,23|    3,00|
|odprtih    |površine –     |       |      |
|javnih    |opremljeno območje |       |      |
|površin    |          |       |      |
+--------------+--------------------+--------------+------------+
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen [I] za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(ij1)= Cp(ij) • I
Ct(ij1)= Ct(ij) • I.
11. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela • Cpij1 • Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Ctij1 • Dt)
              KP = Vsota KPij.
(2) Površina gradbene parcele in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz dokumentacije, katero predloži investitor.
(3) Vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se določi na podlagi dokumentacije, katero predloži investitor ter na podlagi določb programa opremljanja.
(4) V primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti se smiselno upoštevajo določbe veljavne zakonodaje in programa opremljanja.
12. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta, gradnje novega objekta na parceli prej odstranjenega obstoječega objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek zaračuna za njeno vrednost. V nasprotnem primeru se komunalni prispevek ne zaračuna in ne vrača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi gradbeni parceli ali njenemu delu se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo gradbeno parcelo ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(3) Ob legalizaciji obstoječega objekta se zanj odmeri komunalni prispevek.
(4) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na obravnavanem območju se bodo obračunali na podlagi prvega odstavka 11. člena tega odloka, ob upoštevanju določil 4. člena odloka. To pomeni:
   Cpij skupni =    Cpij obstoječi + Cpij investicija
   Ctij skupni =    Ctij obstoječi + C tij investicija
kjer je:
Cpij skupni      Cpij, ki se odmeri na posameznem
            območju investicije;
Ctij skupni      Ctij, ki se odmeri na posameznem
            območju investicije;
Cpij obstoječi     Cpij, ki je predmet obstoječih
            obračunskih stroškov;
Ctij obstoječi     Ctij, ki je predmet obstoječih
            obračunskih stroškov;
Cpij investicija    Cpij, ki je predmet investicije;
Ctij investicija    Ctij, ki je predmet investicije.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,
– po uradni dolžnosti.
(2) Ob vložitvi zahteve za odmero komunalnega prispevka mora zavezanec predložiti tisti del vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega pristojni organ pridobi vse podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.
(3) Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
(4) O izvedenem plačilu komunalnega prispevka občina obvesti Upravno enoto.
15. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor na podlagi sprejetega programa opremljanja sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju mora investitor poravnati še sorazmerni del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
(3) Občina in investitor skleneta pogodbo o priključitvi, če občina investitorju obračuna komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, ki še ni zgrajena, je pa vseeno mogoče zanjo obračunati komunalni prispevek.
16. člen
(stroški priključevanja)
Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka, poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
17. člen
(oprostitve)
(1) Komunalni prispevek na območju Občine Postojna se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in vseh vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor je Občina Postojna ali njeni neposredni proračunski uporabniki, oproščena sredstva pa se v enaki višini nadomestijo iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
V. KONČNI DOLOČBI
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku (Uradni list RS, št. 107/07).
19. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2011
Postojna, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti