Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4754. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, stran 14452.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10 in 49/11) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 19. decembra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
1. člen
V Odloku o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, št. 55/09) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec opravlja javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja javne službe (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga izdela vsako leto do konca junija za naslednje leto. Program potrdi organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe in promet (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).«.
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Linije so določene v programu. Seznam linij mora izvajalec objaviti na svoji spletni strani.«.
Črtata se drugi in tretji odstavek.
V četrtem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo »iz tabele iz drugega odstavka tega člena«.
Peti odstavek postane tretji odstavek.
V šestem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »Priloga 2« v oklepaju pred piko nadomesti z besedilom »Priloga 1«.
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Potek linij javne službe z avtobusnimi postajališči je razviden iz sheme linij, ki je sestavni del programa. Shemo linij mora izvajalec objaviti na svoji spletni strani in na avtobusnih postajališčih.
Linije iz tega člena se lahko skladno s programom podaljša tudi na območja drugih občin.«.
3. člen
V 11. členu se črtajo četrta, peta, šesta in deseta alineja.
4. člen
V 17. členu se v drugi in tretji alineji prvega odstavka beseda »karto« nadomesti z besedo »shemo«.
5. člen
V 21. členu se v prvi in četrti alineji v ustreznem sklonu črta besedilo »petletni in enoletni«.
6. člen
V 22. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo vožnje z mobilnim telefonom ugotavlja kontrolor izvajalca ali občinski redar ali inšpektor tako, da mu potnik na njegovo zahtevo omogoči pogled s posebno strojno in programsko opremo v mobilni telefon, s katerim je plačal vožnjo. Potnik v vozilu, ki ni plačal vožnje ali ne omogoči pogleda v mobilni telefon, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca ali občinskega redarja ali inšpektorja.«.
7. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
Linijo iz zadnjega odstavka 5. člena tega odloka, katere potek se podaljša na območje druge občine, morata financirati občina na območju katere linija poteka, in država, kar uredita s pogodbo o financiranju podaljšane linije, ki jo skleneta z izvajalcem.«.
8. člen
V 24. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni in doda nova 4. točka tako, da se glasita:
»3. terminske,
4. po vrstah uporabnikov.«.
Črta se zadnji odstavek.
9. člen
V 25. členu se v četrti alineji prvega odstavka za besedilom »duševno prizadetih oseb,« doda besedilo »ne glede na to, kdaj je prizadetost nastala,«.
V drugem odstavku se črta drugi stavek.
Črta se tretji odstavek.
10. člen
28. člen se črta.
11. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Lastna cena je osnova za izračun prodajne cene posamezne vrste vozovnice.
Višina prodajne cene posamezne vrste vozovnice je odvisna od višine subvencije iz proračuna MOL. Prodajne cene posameznih vrst vozovnic se oblikuje tako, da se vzpodbuja večja uporaba storitev javne službe in večji nakup terminskih vozovnic. Prodajne cene vozovnic določi Mestni svet MOL. Izvajalec in MOL skleneta pogodbo o subvencioniranju posameznih vrst vozovnic.
Ekonomska cena splošne mesečne terminske vozovnice je osnova za izračun subvencije storitev javne službe za uporabnike šolskih mesečnih terminskih vozovnic iz drugih občin, ki jih financira občina in/ali država. Ekonomska cena splošne terminske mesečne vozovnice se izračuna tako, da se število pričakovanih potovanj na mesec pomnoži z lastno ceno. Če občina in/ali država ne subvencionira šolskih terminskih mesečnih vozovnic, se prodajna cena poviša do največ ekonomske cene.
Občine in/ali država in izvajalec sklenejo pogodbe o subvencioniranju storitev javne službe, ki jo izvajalec opravlja na njihovem območju.«.
12. člen
V 35. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ne omogoči vpogleda v mobilni telefon, kot to določa tretji odstavek 22. člena.«.
13. člen
Črta se priloga 1.
Priloga 2 z naslovom »Obratovalni čas linij z minimalnim standardom intervalov« postane Priloga 1.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2011-7
Ljubljana, dne 19. decembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti