Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2924. Sklep o imenovanju guvernerja Banke Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2976. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2007, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela

Sklepi

2925. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu

Drugi akti

2926. Odločba o imenovanju Damjane Draksler Zupanc na mesto pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2927. Odločba o imenovanju Milana Birse na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
2928. Odločba o imenovanju Tanje Frank Eler na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

MINISTRSTVA

2929. Pravilnik o določitvi meril za ugotavljanje pretežnega opravljanja dejavnosti pridobivanja kapitalskih deležev ali pretežnega opravljanja vzajemno priznanih finančnih storitev iz 2. do 12. in 15. točke 10. člena Zakona o bančništvu
2930. Pravilnik o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo
2931. Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
2932. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za dijake, ki se bodo vpisali v začetni letnik v šolskem letu 2007/2008
2933. Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod
2934. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze
2935. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
2936. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

2937. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2938. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru
2939. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

2940. Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
2941. Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2942. Sklep o dopolnitvi Sklepa o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja
2943. Sklep o dopolnitvi Sklepa o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb (Sklep o registrih – 1)
2944. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2945. Sklep o ugotovitvi prenehanja Kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja

OBČINE

Bled

2946. Sklep o nadaljevanju postopka priprave Odloka o lokacijskem načrtu »BL-S26 Dindol«
2947. Sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do Čistilne naprave Bled

Brežice

2948. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2006
2949. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Bizeljsko
2950. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice

Dol pri Ljubljani

2951. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri Ljubljani
2952. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
2953. Odlok o programu opremljanja za območje urejanja BP 9/1 – JUB Dol
2954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij

Gorenja vas-Poljane

2955. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane
2956. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane

Ivančna Gorica

2957. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta S3/a – Kojina

Jesenice

2958. Odlok o občinskih taksah v Občini Jesenice
2959. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov
2960. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice

Kamnik

2961. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 11 Titan-Svit

Kostanjevica na Krki

2962. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki

Kranjska Gora

2963. Statut Občine Kranjska Gora
2964. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kranjska Gora

Log-Dragomer

2965. Poslovnik Občinskega Sveta Občine Log - Dragomer
2966. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2007
2967. Pravilnik o plačilih občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
2968. Program prodaje občinskega premoženja za leto 2007

Puconci

2969. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci

Škofljica

2970. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Škofljica
2971. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica

Trebnje

2972. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje«
2973. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna

Zreče

2974. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem priprave občinskih prostorskih aktov (Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče) po določbah novega Zakona o prostorskem načrtovanju

Žirovnica

2975. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost