Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 52 Ob-18329/07 , Stran 4958
Mladinski center Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 105, na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Uradni list RS, št. 96/00, 91/01 in 96/05), 16. in 17. člena Statuta javnega zavoda Mladinski center Krško in Sklepa Sveta zavoda o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško z dne 11. 6. 2007 objavlja javni razpis za položaj direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00) izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj, – poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti, – aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: 1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – dokazila iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delu na področju mladinskih dejavnosti itd.), – certifikat Državnega izpitnega centra o višjem znanju enega tujega jezika, ali potrdilo ustrezne domače ali tuje ustanove o aktivnem znanju enega svetovnega jezika ali univerzitetna diploma iz enega svetovnega jezika. 2. Ostala dokazila in priloge: – življenjepis, – fotokopija potrdila o državljanstvu, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o nekaznovanosti oziroma da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – program razvoja centra v obdobju 2008-2012, najmanj 3 strani formata A4. Mandat direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško traja štiri leta. Kot svetovni jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za javni razpis: direktor Mladinskega centra Krško« priporočeno na naslov: Mladinski center Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 105, p.p. 246, 8270 Krško, v roku 8 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS. Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna če vsebuje vsa zahtevana dokazila navedena pod točko 1. in 2. tega javnega razpisa. Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v 30 dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.