Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 478-3/07-121 Ob-18342/07 , Stran 4941
1. Predmet prodaje Predmet prodaje so naslednja stanovanja v stanovanjsko – poslovnem objektu na Ljubljanski c. 5a v Kočevju s pripadajočimi shrambami v pritličju kot posameznimi deli etažne lastnine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupaj s posameznim stanovanjem na parceli št. 1152/2 je predmet prodaje tudi idealni solastniški delež na sosednji parceli št. 1152/1 – parkirišče, dvorišče (v novi izmeri – po odparcelaciji dovozne poti) v višini, ki je sorazmerna uporabni vrednosti posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne uporabne vrednosti nepremičnin (poslovno – stanovanjskih kompleksov) na Ljubljanski c. 5 in Ljubljanski c. 3. Vsak kupec posameznega dela bo pridobil tudi solastninsko pravico na skupnih in posebnih skupnih delih stavbe na Ljubljanski c. 5 v skladu z določbami Stvarnopravnega zakonika in Stanovanjskega zakona, in sicer v sorazmerju z velikostjo svojega posameznega dela. 2. Splošni pogoji prodaje Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe, sprejeti v obliki notarskega razpisa, sestavljajo nedeljivo pravno celoto s tem javnim razpisom. Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe, sprejeti v obliki notarskega razpisa, so tudi sestavni del prodajnih pogodb, ki bodo sklenjene z izbranimi kupci. Kopijo splošnih pogojev prodaje in vzorec prodajne pogodbe lahko dobi vsaka zainteresirana oseba na naslovu, navedenem v točki 9. Notar, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev prodaje, mora kupcu na njegovo zahtevo pojasniti njihovo vsebino. 3. Cena stanovanj Izhodiščna cena stanovanj znaša: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Občina Kočevje si kot investitor – prodajalec pridržuje pravico do spremembe izhodiščne cene, v kolikor bi se tekom javnega razpisa spremenila davčna stopnja. 4. Kdo je lahko kupec Ker občina pri prodaji teh stanovanj zasleduje cilje javnega interesa na področju stanovanjske politike, je krog potencialnih kupcev omejen. Na javni razpis se lahko prijavi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – gre za fizično osebo, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Občini Kočevje ali je zaposlena pri pravni ali fizični osebi, ki ima sedež ali podružnico na področju Občine Kočevje, – gre za pravno osebo, ki ima sedež ali podružnico na območju Občine Kočevje, – je državljan Republike Slovenije, druge države članice EU ali katere druge države, katere državljani lahko v skladu s predpisi RS kupujejo nepremičnine v naši državi. Oseba, ki izpolnjuje gornje pogoje, lahko na podlagi tega javnega razpisa kupi samo eno stanovanje. 5. Način izbora Vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 4. točke tega razpisa, lahko kandidira za nakup enega ali več stanovanj (kupi pa lahko le enega). Interesent mora v ponudbi za nakup označiti, za katero (katera) stanovanje (stanovanja) kandidira ter za vsako stanovanje ponuditi konkretno ceno, ki jo je pripravljen plačati: izhodiščno ceno ali višjo ceno – prva višja cena mora biti višja vsaj za 1000 EUR od izhodiščne, vse naslednje pa za najmanj nadaljnjih 500 EUR (npr. 1500, 2000, 2500 itd.). Če interesent odda ponudbo za več stanovanj, mora stanovanja razvrstiti po prioritetah – na prvo mesto postavi stanovanje, za katerega se najbolj zanima. Investitor – prodajalec ima pravico, da z namenom doseganja čim boljših pogojev razpolaganja pozove ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali z njimi opravi dodatna pogajanja, lahko tudi po principu javne dražbe. Izbrana oseba bo tista, ki bo za posamezno stanovanje ponudila najvišjo ceno. Če bi ista oseba po zgornjih kriterijih pridobila možnost za sklenitev prodajne pogodbe za več stanovanj, ji bo prodano tisto stanovanje, ki ga je na prioritetni listi postavila na višje mesto. 6. Varščina Interesenti morajo do izteka roka za prijavo na javni razpis vplačati varščino kot dokazilo za resnost ponudbe in sicer v višini 1500 EUR na transakcijski račun Občine Kočevje št. 01248 – 0100005213. Vplačati je potrebno zgolj enkraten znesek varščine, četudi interesent odda ponudbe za več stanovanj. Prijave, katerim ne bo priloženo potrdilo o vplačilu varščine, ne bodo upoštevane kot veljavne. Znesek vplačane varščine se bo izbranim kupcem vštel v aro, ostalim pa bo vrnjen brezobrestno najkasneje v 10 dneh po izboru vseh kandidatov in najkasneje v 45 dneh od dneva izteka roka za prijavo na razpis. 7. Vsebina prijave Interesent mora v prijavi na javni razpis navesti oziroma priložiti naslednje: – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe) ali izpisek iz sodnega registra (pravne osebe), – izjavo, da izpolnjuje vse pogoje iz 4. točke tega razpisa, – potrdilo o vplačani varščini, – navedbo, za katero konkretno stanovanje kandidira (v primeru kandidature za več stanovanja tudi prioritetno listo – gl. 5. točko tega razpisa) ter določitev ponujene cene za vsako od teh stanovanj, – kontaktne podatke (telefon ali/in elektronska pošta). Izbrani ponudnik, ki bo upravičen do sklenitve prodajne pogodbe, bo moral v določenem roku po izboru predložiti ustrezne listine, s katerimi bo dokazal svoj status oziroma okoliščine iz 4. točke tega razpisa (potrdilo o državljanstvu, prebivališču, zaposlitvi, izpisek iz sodnega registra ipd.) Vse informacije o tem, katera dokazila mora predložiti, bo izbrani ponudnik dobil od prodajalca v najkrajšem roku po končanem izboru. Vsi interesenti so dolžni v prijavi navesti resnične in aktualne podatke, za kar so tudi kazensko in odškodninsko odgovorni. Prodajalec bo v primeru, da ugotovi, da so bili podatki, ki jih je oseba navedla v prijavi, neresnični, odstopil od izbora kupca oziroma od že sklenjene prodajne pogodbe ter zadržal vplačano varščino ali aro. 8. Roki Interesenti morajo prijave na javni razpis oddati najkasneje v roku 21 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, in sicer osebno na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah od 8. do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse prijave, ki bodo na pošto oddane najkasneje zadnji dan javnega razpisa. Pravilnost in popolnost prijav bo pregledala ter izbor najboljšega ponudnika opravila posebna komisija v roku 7 dni po zaključku javnega razpisa, morebitna dodatna pogajanja oziroma druga dejanja, ki bodo opravljena z namenom doseganja čim boljših pogojev razpolaganja za investitorja – prodajalca, pa bodo opravljena v nadaljnjih 14 dneh. 9. Informacije Vsi interesenti lahko dvignejo izvod javnega razpisa na vložišču Občine Kočevje. Dodatne informacije o razpisu je mogoče pridobiti po telefonu (01/893-82-45, mobitel: 041/406-182) ali osebno na Oddelku za proračun, finance in upravljanje premoženja in sicer v času uradnih ur: – ponedeljek od 8. do 13. ure, – sreda od 8. do 16.30, – petek od 8. do 13. ure. Vsi, ki se bodo prijavili na razpis, bodo v najkrajšem roku po izboru kupca obveščeni o tem, kdo je bil izbran in pod kakšnimi pogoji (cena) za posamezno stanovanje. Vsi, ki bodo oddali prijavo, bodo imeli tudi pravico vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika in v drugo dokumentacijo, povezano z izborom kupca. 10. Drugo Stranka prodajne pogodbe in s tem pridobitelj solastninske oziroma skupne pravice na stanovanju, ki bo sklenjena z Občino Kočevje kot investitorjem – prodajalcem, je skupaj z izbranim kupcem lahko tudi oseba, ki je zakonec oziroma izvenzakonski partner izbranega kupca ali pa je z njim v sorodstvu v ravni vrsti (oče – mati, sin – hči). V primeru, da po dokončanju izbirnega postopka ostane kakšno stanovanje neprodano, ga lahko občina ponudi drugim osebam, ki so sodelovale na tem razpisu, vendar se niso potegovale za nakup tega stanovanja, podaljša ta javni razpis in ponudi možnost prijave tudi osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 4. točke tega razpisa ali pa objavi popolnoma nov javni razpis.