Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

SV 419/07 Ob-18561/07 , Stran 4974
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 419/07 z dne 13. 6. 2007, je nepremičnina, dvosobno stanovanje v izmeri 72,61 m2, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske hiše v Mariboru, Žolgerjeva ulica 9, ležeče na parc. št. 1094, vpisani pri vl. št. 1305, k.o. Tabor, ki je do celote last Slavka Glavice, stan. Žolgarjeva ulica 9, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7. 1998, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Slavka Glavice, stan. Žolgarjeva ulica 9, Maribor, v višini 30.000,00 EUR s pripadki.