Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18525/07 , Stran 4933
I. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2007 v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem za: a) Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe od sedanje), b) Usposabljanje zaposlenih (ki se nanaša na pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti), in sicer za: b1) splošna usposabljanja zaposlenih: Splošno usposabljanje je namenjeno pridobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo samo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja ali področja dela in torej znatno izboljšujejo možnost zaposlitve delavca. b2) posebna usposabljanja zaposlenih: Posebno usposabljanje je namenjeno pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, porabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči. 2. Višina razpisanih sredstev: višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago v letu 2007, znaša 158.600 EUR. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166 – Razvojna pomoč Posočju. 3. Višina pomoči, ki jo prejmejo upravičenci: – za izobraževanja in splošna usposabljanja ne bo mogla preseči 60% upravičenih stroškov usposabljanja in izobraževanja delavcev za velika podjetja in 80% za mala in srednja podjetja; – za posebna usposabljanja zaposlenih ne bo mogla preseči 35% upravičenih stroškov usposabljanj v velikih podjetjih in 45% v malih in srednjih podjetjih. Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, praviloma ne bo mogla preseči 8.400 EUR. II. Pogoji dodeljevanja 1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev k izobraževanju in usposabljanju zaposlenih s ciljem dviga izobrazbene ravni zaposlenih in pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti zaposlenih in s tem večanja konkurenčnosti podjetij v Posočju. 2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št 15/05 – uradno prečiščeno besedilo) in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, 110/02), – niso v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00 – odl. US: UI 264/99-40, 50/02 – skl. US: U-I-135/00-60, 93/02 – odl. US: U-I-135/00-77, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B, 38/07 – skl. US: U-I-117/07-7), – morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju, – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije, – katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji. 3. Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki bodo v letu 2007, in sicer v času od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 30. 10. 2007, vključevali zaposlene v programe izobraževanj in usposabljanj. 4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji. 5. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so: – stroški izobraževanj in usposabljanj, – potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposabljajo na odobrenih izobraževanjih in usposabljanjih, s tem, da potni stroški ne smejo presegati 10% upravičenih stroškov izobraževanj oziroma usposabljanj. Stroški lastnega dela vlagatelja niso upravičeni do sofinanciranja. III. Splošni in finančni pogoji 1. Upravičenec mora do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem morajo biti predložene zahteve in dokazila, ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko od upravičenca ter so navedene v poglavju IV. tega razpisa. 2. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2007. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do najkasneje 30. 10. 2007. 3. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisalo pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. 4. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev. 5. S pogodbo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev. 6. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Zadnji rok za izstavitev zahtevka za porabo sredstev proračunskega leta 2007 je 30. 10. 2007. 7. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in celotno vrednostjo odobrenega projekta izobraževanj in usposabljanj zaposlenih. IV. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu: 1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1). 2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2). 3. Podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3) in zahtevana priloga: – bilance stanja in izkazi poslovnega izida za leti (2005, 2006), potrjene s strani AJPES-a. 4. Predstavitev projekta izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v letu 2007 (razpisni obrazec št. 4) in zahtevane priloge: – za vsako vrsto izobraževanja in usposabljanja izpolnjen in priložen obrazec Podatki o prijavljenem izobraževanja in usposabljanju (razpisni obrazec št. 4.1). 5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5). Podjetjem, ustanovljenim v letu 2007, ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi. V. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila bodo podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Sredstva bodo dodeljena vlagateljem, katerih vloge bodo dosegle najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev bodo imele vloge, glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do porabe sredstev. VI. Način prijave in razpisni roki 1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica Padlih borcev 1b, Tolmin vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internetnih naslovih www.svlr.gov.si/ in www.pososki-rc.si. 2. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe: – Vinko Žagar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si), – Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, e-mail: Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem razvojnem centru. 3. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna. 4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je: – oddaja po pošti, 27. 7. 2007, – oziroma oddaja v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), najkasneje do 27. 7. 2007 do 12. ure. 5. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis izobraževanje in usposabljanje v Posočju 2007« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji – točka št. 16 Oprema ovojnice). 6. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. 7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). 8. Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani, žigosani, kjer je to zahtevano in zvezani v skupen dokument. Dokumentacija mora biti razvrščena po vrstnem redu in označena z zaporednimi številkami (glej točko št. 14 v razpisni dokumentaciji: Seznam izpolnjenih prilog). VII. Obravnava vlog 1. Datum odpiranja: 2. 8. 2007. Odpiranje vlog je javno, razen če se strokovna komisija pred odpiranjem zaradi večjega števila vlog odloči, da ne bo javno in za to pridobi soglasje ministra. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh SVLR najmanj 3 dni pred predvidenim dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo vloge odpirala enkrat. 2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Komisijo sestavljajo trije predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga, so uradna tajnost. 3. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. 4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno. 5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Vloga je neutemeljena zlasti, če: – vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2007; – so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen; – vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma niso podatki verodostojni in/ali resnični; – vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2007; – vloga upravičenca ne doseže najmanj 51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot je razpoložljivih sredstev. 6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji vlog s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. 7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis izobraževanje in usposabljanje v Posočju 2007« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.