Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2947. Sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do Čistilne naprave Bled, stran 7497.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) je župan Občine Bled sprejel
S K L E P
o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do Čistilne naprave Bled (Uradni list RS, št. 79/04)
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
Za tangirano območje je bila sprejeta 1. faza občinskega lokacijskega načrta Čistilna naprava Bled, ki je obsegala površine čistilne naprave, zbirnega centra, dostopne ceste in povezovalnega „M“ kanala (Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom „M“ do čistilne naprave Bled, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/04; v nadaljevanju: OLN CČN Bled).
Na pobudo lastnika MHE Jezernica, ki je locirana v neposredni bližini območja Čistilne naprave Bled, je bil podan predlog za spremembo občinskega lokacijskega načrta.
Z izgradnjo povezovalnega »M«kanala v skladu z veljavnim OLN CČN Bled se bo namreč količina vode, ki poganja MHE Jezernica, zmanjšala. Za zagotovitev vsaj tolikšnih količin vode za pogon elektrarne, kot pred izgradnjo povezovalnega kanal »M« in zaradi želje po povečanju kapacitet, pobudnik namerava zgraditi povratni gravitacijski vod, ki bi pripeljal očiščene vode z območja CČN Bled na MHE Jezernica, od koder je predviden iztok v Savo Bohinjko. Sprememba OLN CČN Bled bi torej omogočila, da se očiščene vode iz CČN Bled vodi bodisi na obstoječi VS kanal, bodisi do MHE Jezernica.
Izhodišče in pravno podlago za pričetek postopka sprememb in dopolnitev Odloka o OLN Čistilna naprava Bled predstavlja torej Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02) in Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom „M“ do čistilne naprave Bled (Uradni list RS, št. 79/04).
2. člen
(Območje sprememb OLN)
Predmet spremembe občinskega lokacijskega načrta je določitev pogojev za gradnjo:
– Cevovoda od CČN do VS kanala.
3. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora iz dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02), podatkov o naravnih lastnostih prostora, podatkov o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah ter projektne naloge podane s strani investitorja.
Variantne rešitve zaradi narave posega niso predvidene, kolikor pa bodo smernice nosilcev urejanja predvidevale variantne rešitve, se le te zagotovi pred pripravo dopolnjenega osnutka. Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
(Meja območja OLN)
Meja območja sprememb in dopolnitev OLN je določena v kartografskem delu Odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom „M“ do čistilne naprave Bled (Uradni list RS, št. 79/04), predstavlja pa zemljišča na območju CČN Bled vključno z dostopno cesto in odvodnim kanalom.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
(1) Postopek priprave in sprejemanja OLN vodi Oddelek za okolje in prostor pri Občini Bled.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Radovljica, Gorenjska cesta 15, Radovljica;
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj;
3. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Kranj, Tomšičeva 9, Kranj;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj;
5. Telekom Slovenije, področna enota Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj;
6. Elektro Gorenjska, Mirka Vadnova 3, 4000, Kranj;
7. Infrastruktura d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled;
8. Telemach d.o.o., Podružnica Gorenjske, Kidričeva 41, 4270 Jesenice;
9. Adriaplin, podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o., Dunajska c. 7, Ljubljana;
10. Občina Bled, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta Svobode 13, 4260 Bled;
11. Krajevna skupnost Bled;
12. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled;
13. MOP, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 58. členom ZPN v roku 30 dni podati smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta. MOP v roku za izdajo smernic občini sporoči, ali je za spremembo OLN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
5. člen
(Roki za postopek sprejemanja sprememb OLN)
+---------------------------------+----------------------------+
|priprava osnutka         |junij 2007         |
+---------------------------------+----------------------------+
|pridobitev smernic na osnutek  |30 dni – julij 2007     |
+---------------------------------+----------------------------+
|priprava dopolnjenega      |avgust 2007         |
|osnutka in eventualno      |              |
|okoljskega poročila       |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|preveritev okoljskega poročila  |15 dni – avgust 2007    |
|na MOP              |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|sklep župana o pričetku javne  |september 2007       |
|razgrnitve            |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|javna razgrnitev in javna    |30 dni – september, oktober |
|obravnava            |2007            |
+---------------------------------+----------------------------+
|obravnava dopolnjenega osnutka  |september 2007       |
|na občinskem svetu        |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|priprava strokovnih stališč   |oktober 2007        |
|do pripomb in predlogov     |              |
|iz razgrnitve in obravnave    |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|izdelava predloga        |november 2007        |
+---------------------------------+----------------------------+
|pridobitev mnenj k predlogu   |30 dni – december 2007   |
|in sprejemljivost CPVO      |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|obravnava usklajenega      |januar 2008         |
|predloga in sprejem odloka, ter |              |
|objava v uradnem glasilu     |              |
+---------------------------------+----------------------------+
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Investitor spremembe OLN je pobudnik, podjetje Aljanko d.o.o., Cvetlična 3, 4202 Naklo.
7. člen
(Končna določba)
Ta Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, posreduje MOP, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, začne pa veljati takoj.
Št. 3505-14/2006
Bled, dne 8. junija 2007
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.