Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

sv 641/07 Ob-18559/07 , Stran 4974
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 641/07 z dne 15. 6. 2007, so bile nepremičnine, ki obsegajo: – poslovne prostore za pisarniško dejavnost v izmeri 1072,95 m2 v celotnem desnem kareju (proti Dravi) V. nadstropja, brez skupnih prostorov in naprav, ki služijo objektu kot celoti (vertikalna jedra, stopnišča, dvigala itd.), v TPC City Maribor, zgrajenem na parc. št. 1771, k.o. Maribor – grad – in 10 parkirnih mest v 4. kleti podzemne garaže pod TPC City Maribor, in sicer od št. 135 do 140 in od št. 176 do 179, in katere je družba zastaviteljica Prevent Gradnje d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka 1637452, pridobila na podlagi prodajne pogodbe št. 135-042/263-96 – prod. z dne 3. 12. 1996, sklenjene med družbo prodajalko SKB – Investicijsko podjetje d.o.o. (sedaj Sava IP d.o.o., matična številka 5446341 – nasledstvo razvidno iz zgodovinskega izpiska iz sodnega registra za družbo Sava IP d.o.o.) in kupcem, družbo Protech d.d. (sedaj Prevent Gradnje d.o.o., matična številka 1637452 – nasledstvo razvidno iz zgodovinskega izpiska iz sodnega registra za družbo Prevent Gradnje d.o.o.), zastavljeni v korist banke – upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina Banke Celje, s sedežem na naslovu Vodnikova 2, 3000 Celje, matična številka 5026121, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve v višini 2.190.786,18 EUR, z obrestno mero, ki je fiksna in znaša 4,90% letno in ostalimi dogovorjenimi pripadki, z zapadlostjo kreditnega zneska v plačilo najkasneje na dan 31. 10. 2010, z obrestmi in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.