Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 476-21/2006 Ob-18403/07 , Stran 4961
1. Predmet prodaje je celoten paket delnic v posamezni delniški družbi oziroma celotni poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki so v lasti Republike Slovenije in sicer: a) Družbe z omejeno odgovornostjo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Delniške družbe: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) Ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v evrih. b) Način in rok plačila: nakazilo v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Kolikor kupnina ni pravočasno plačana, Ministrstvo za finance odstopi od pogodbe in sklene pogodbo z drugim najboljšim ponudnikom. c) Rok veljavnosti ponudbe: ne sme biti krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe. 3. Prenos imetništva: – V primeru prodaje paketa delnic bo prodajalec v roku 3 delovni dni po prejemu dokazila, da je kupec v celoti poravnal svoje zapadle obveznosti, izdal nalog za preknjižbo delnic. – Pridobitelj poslovnih deležev postane njihov imetnik z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti, o čemer je dolžan odsvojitelju predložiti ustrezna dokazila o plačilu. V razmerju do družbe se pridobitelj šteje za pridobitelja poslovnega deleža od dne, ko poslovodji družbe prijavi pridobitev in predloži dokazilo o plačani celotni kupnini. Na podlagi prijave in ustreznih dokazilih se izvede vpis sprememb v sodni register. 4. Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo k ponudbi predložiti izpis iz sodnega (ali iz drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 5. Komisija bo ponudbe pregledala in ocenila na podlagi kriterijev, ki so navedeni kot elementi ponudbe v 2. točki tega razpisa. O izboru najboljšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku. 6. Za pravočasno se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Republike Slovenije Ministrstva za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Ponudba za javno zbiranje ponudb za nakup delnic oziroma poslovnih deležev (navesti firmo družbe) – ne odpiraj!« najpozneje do 20. 7. 2007 do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo glede na 2. točko tega razpisa nepopolne. 7. Na podlagi tega razpisa Republika Slovenija Ministrstvo za finance ni zavezano k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 8. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 13. do 15. ure pri Bronislavi Zlatkovič, tel. 01/369-68-79.