Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 4806 Ob-18352/07 , Stran 4948
ki bo v sredo, 27. 6. 2007, ob 13. uri v prostorih GGP d.d., Vojkova ulica 9, 6230 Postojna. Na dražbi se prodaja naslednje blago: – Hlodi smreke/jelke v lubju, klase I – E, skupna količina 396,68 m3 na skladiščih Mašun, Okroglina, Otoška Dolina, Kalvarija. – Hlodi bukve, klase F – III, skupna količina 233,71 m3 na skladiščih Mašun, Okroglina, Otoška Dolina, Kalvarija. – Celulozni les iglavcev, skupna količina 233,47 m3 na skladiščih Ždink, Otoška cesta, Kalvarija. – Celulozni les bukve, skupna količina 546,14 ton na skladišču Sviščaki. 1. Hlodovina je razvrščena v klase na osnovi JUS 1979 standarda za hlode iglavcev in bukve. 2. Vsak kos hlodovine je označen s signirno ploščico, katere številka je s pripadajočim premerom, dolžino, volumnom in kvaliteto vpisana v ustrezno dokumentacijo. Dražitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo proti plačilu stroškov v višini 50,00 EUR (z DDV) na sedežu družbe do 26. 6. 2007 (do 12. ure). Podrobne informacije interesenti lahko dobijo na tel. št. 05/721-11-00 (Jože Smrdelj). 3. Izklicna cena je 82.910,42 EUR. Blago se prodaja kot celota (DDV je vštet v ceno). 4. Na dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je zavezanec za DDV. Pravne in fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila, da so zavezanci za DDV v svoji državi. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno dostaviti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba« prodajalcu na naslov: Gozdno gospodarstvo Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do srede, 27. 6. 2007 do 12. ure. V ponudbi dražitelji navedejo ponujeno ceno, potrdilo, kolikor so zavezanci za DDV ter originalno potrdilo o plačilu kavcije v višini 20% od izklicne cene na tekoči račun prodajalca št. SI56 1010 0000 0051 308 pri Banki Koper. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra (tuje pravne osebe overjen prevod), ki ne sme biti starejši od 30 dni. V primeru, da se prijavi fizična oseba predloži potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list. 5. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo pred dražbo predložiti pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike ponudnikov oziroma njihove pooblaščence identificira na osnovi veljavnega osebnega dokumenta. 6. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so prispele. Kolikor ponudnik ni pravočasno poravnal kavcije in predložil potrdila o plačilu, njegova ponudba ne bo upoštevana. Ponudbe, ki so prišle prepozno, niso v pravilno opremljeni kuverti in ne vsebujejo vseh zahtevanih prilog, bo komisija izločila. Izključni kriterij za najugodnejšo ponudbo je najvišja cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi enako ceno, bo komisija izvedla dodatno ustno dražbo, pri kateri bo znesek višanja 5% od izklicne cene. 7. Prodaja blaga se izvede po principu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom se brez obresti vrne v roku 10 dni po končani dražbi. 8. S kupcem, ki bo uspel na dražbi, bo prodajalec v roku 5 dni podpisal pogodbo o nakupu. Kupec je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za znesek kavcije, plačati do podpisa pogodbe. V kolikor kupec ne poravna v določenem roku celotne kupnine ali ne podpiše pogodbe o nakupu, se smatra, da je odstopil od nakupa in prodajalec zadrži varščino. Kupec lahko blago prevzame šele po plačilu celotne kupnine. 9. Direktor prodajalca lahko postopek javne dražbe kadarkoli ustavi.