Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18524/07 , Stran 4931
I. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov plač podjetjem in samostojnim podjetnikom za novozaposlene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) oziroma sofinanciranje prispevkov za socialno varnost za zasebnike in se dodelijo za obdobje dveh let (24 mesecev). Zaposlitev mora biti povezana z naložbo v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: – vzpostavitvi novega obrata, – širitvi obstoječega obrata, – diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, – bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu, in mora biti realizirana najkasneje v roku treh let po končani naložbi. 2. Višina razpisanih sredstev: višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago, znaša v letu 2007 okvirno 18.170 EUR, v letu 2008 okvirno 80.000 EUR, v letu 2009 pa okvirno 11.000 EUR. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju. II. Pogoji dodeljevanja 1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev za zaposlitev kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) iz Posočja, pridobitev perspektivnih mladih kadrov iz drugih delov Slovenije in tujine. Namen instrumenta je tudi ustvarjanje možnosti za samozaposlitev kadrov. 2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št 15/05 – uradno prečiščeno besedilo) in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah, (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, 110/02), – niso v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00 – odl. US: UI 264/99-40, 50/02 – skl. US: U-I-135/00-60, 93/02 – odl. US: U-I-135/00-77, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B, 38/07 – skl. US: U-I-117/07-7), – morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju, – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije, – podjetja morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin, – fizične osebe morajo imeti registrirano dejavnost na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin, – katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar je prejemnik sredstev lahko le podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji. 3. Na razpis se lahko prijavijo: a) delodajalci, ki bodo v času od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 31. 8. 2007 na novo za nedoločen čas zaposlili kadre deficitarnih ali drugih poklicev, in sicer z najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja). Zaposlitev mora biti povezana z naložbo v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: – vzpostavitvi novega obrata, – širitvi obstoječega obrata, – diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, – bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu in mora biti reealizirana najkasneje v roku treh let po končani naložbi. Iz predstavitve projekta vlagatelja mora biti razvidno, da bo delovno mesto pri majhnih in srednjih podjetjih ohranjeno vsaj tri leta, pri velikem podjetju pa vsaj pet let od podpisa pogodbe; b) samozaposlene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja), ki se bodo samozaposlile v času od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 31. 8. 2007. Iz predstavitve projekta vlagatelja mora biti razvidno, da bo delovno mesto ohranjeno vsaj 3 leta od podpisa pogodbe. Do sofinanciranja niso upravičeni kadri, ki so bili kadarkoli doslej pri vlagatelju že zaposleni za nedoločen čas. Do nepovratnih sredstev niso upravičena podjetja: – ki so za svojo dejavnost pridobila igralniško koncesijo; – ki imajo kot glavno dejavnost registrirano: – ribištvo, – premogovništvo, – ladjedelništvo, – jeklarstvo, – sintetična vlakna, – pridelavo kmetijskih proizvodov. 4. Upravičeni stroški za novozaposlene osebe v podjetjih in pri samostojnih podjetnikih so: – za novozaposlene s srednješolsko izobrazbo (V. stopnja): 60% minimalne plače mesečno; – za novozaposlene z višješolsko izobrazbo: 80% minimalne plače mesečno; – za novozaposlene z visokošolsko, univerzitetno ali podiplomsko izobrazbo: eno minimalno plačo mesečno. Upošteva se višina minimalne plače, ki velja v času objave javnega razpisa. Upravičeni stroški za samozaposlene znašajo polovico mesečno odvedenih prispevkov za socialno varnost. Nepovratna sredstva, ki predstavljajo sofinanciranje upravičenih stroškov plač za novozaposlene v podjetjih oziroma sofinanciranje prispevkov za socialno varnost za zasebnike, se dodelijo za obdobje 2 let (24 mesecev). Sredstva se dodeljujejo za vsako leto posebej, in sicer enkrat letno za nazaj, največ za obdobje zaposlitve v tekočem letu. Upošteva se zadnja objava višine minimalne bruto plače v Uradnem listu RS pred zaključkom razpisa. Višina priznane minimalne bruto plače se v času trajanja pogodbe ne spreminja. 5. Cilj javnega razpisa je znižanje stroškov: – delodajalcem, ki bodo v času od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 31. 8. 2007 v Posočju na novo zaposlili kadre deficitarnih in drugih poklicev, in sicer z najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) za nedoločen čas in da bo delovno mesto pri malih in srednjih podjetjih ohranjeno vsaj tri leta, pri velikih podjetjih pa vsaj pet let in – samozaposlenim, ki se bodo v času od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 31. 8. 2007 v Posočju zaposlili za nedoločen čas, in imajo najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) in bo njihovo delovno mesto ohranjeno vsaj tri leta. III. Splošni in finančni pogoji 1. Upravičenec mora do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem morajo biti predložene zahteve in dokazila, ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko od upravičenca ter so navedene v poglavju IV. tega razpisa. 2. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva, so proračunska leta 2007, 2008 in 2009. 3. Kolikor proračunska sredstva za izvajanje pogodbenih obveznosti v letu 2008 in/ali 2009 ne bodo zagotovljena, pogodbene obveznosti Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko prenehajo, pogodbene obveznosti prejemnika glede trajanja zaposlitev pa se proporcionalno zmanjšajo. 4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisalo pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. 5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih in posojilnih sredstev. 6. S pogodbo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev. 7. Osnova za izplačilo sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Prejemnik bo enkrat letno izstavil zahtevek za dodelitev nepovratnih sredstev: – do 15. 11. 2007 za leto 2007, – do 15. 11. 2008 za leto 2008 in – do 15. 11. 2009 za leto 2009 oziroma v roku 8 dni po izteku dvoletnega obdobja od nastopa delovnega razmerja. Zahtevek mora biti izpolnjen (obvezna oblika zahtevka je priloga k pogodbi Priloga pog. št. 1), podpisan in žigosan. Zahtevku morajo biti priložene kopije posameznih plačilnih list (za delodajalce) oziroma kopije potrdil o plačilih prispevkov (za samozaposlene) z dokazili o opravljenih izplačilih za obdobje, na katerega se nanaša zahtevek. 8. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije. IV. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu: 1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1). 2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2); 3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3) in zahtevana priloga: – bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2005, 2006) potrjene s strani AJPES-a; 4. predstavitev projekta novih zaposlitev (razpisni obrazec št. 4); 5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5). Podjetjem, ustanovljenim v letu 2007 ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi. V. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Mala in srednja podjetja v tej uredbi so podjetja, kot jih določa priloga I k Uredbi Komisije št. 364/2004 o spremembi Uredbe št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj (UL L št. 63, z dne 28. 2. 2004, str. 22.) ** iz Analize deficitarnih poklicev v Posočju (območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin), september, oktober 2006 Merila bodo podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo dodeljena vlagateljem katerih vloge bodo dosegle najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev bodo imele vloge, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril do porabe sredstev. VI. Način prijave in razpisni roki 1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica Padlih borcev 1b, Tolmin vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovih www.svlr.gov.si/ in www.pososki-rc.si. 2. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe: – Vinko Žagar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si), – Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, e-mail: Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem razvojnem centru. 3. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna. 4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je: – oddaja po pošti, pošiljke s poštnim žigom do vključno 31. 8. 2007, – oziroma oddaja v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), najkasneje do 31. 8. 2007 do 12. ure. 5. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis zaposlovanje v Posočju 2007«, in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. 6. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji – točka št. 13: Oprema ovojnice). 7. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. 8. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). 9. Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani, žigosani, kjer je to zahtevano in zvezani v skupen dokument. Dokumentacija mora biti razvrščena po vrstnem redu in označena z zaporednimi številkami, kot je določeno v točki št. 10: Seznam izpolnjenih obrazcev in prilog. VII. Obravnava vlog 1. Datum odpiranja: 6. 9. 2007. Odpiranje vlog je javno, razen če se strokovna komisija pred odpiranjem zaradi večjega števila vlog odloči, da ne bo javno in za to pridobi soglasje ministra. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh SVLR najmanj 3 dni pred predvidenim dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo vloge odpirala enkrat. 2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Komisijo sestavljajo trije predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga, so uradna tajnost. 3. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. 4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno. 5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Vloga je neutemeljena zlasti, če: – vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju zaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin; – so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen; – vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma niso podatki verodostojni in/ali resnični; – vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2007, – vloga upravičenca ne doseže najmanj 51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot je razpoložljivih sredstev. 6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji vlog s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v roku 45 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. 7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis zaposlovanje v Posočju 2007« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.