Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2974. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem priprave občinskih prostorskih aktov (Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče) po določbah novega Zakona o prostorskem načrtovanju, stran 7581.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) župan Občine Zreče sprejema
U G O T O V I T V E N I S K L E P
v zvezi z nadaljevanjem priprave občinskih prostorskih aktov (Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče) po določbah novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskih prostorskih aktov ter vrsta in območje prostorskih aktov
1.1 UVODNE UGOTOVITVE
Dne 28. 4. 2005 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), s katerim se razveljavlja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) v delu, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje, to je na vrsto prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem, na opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek ter na vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema.
Nov ZPNačrt vpliva na postopek priprave in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče, za katera je bil Program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/06 z datumom 18. 8. 2006 (Program priprave SPRO in PRO po ZureP-1).
S tem sklepom se, ob upoštevanju 46. člena ZPNačrt-a ter ugotovljenega stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov na osnovi prej navedenega Programa priprave SPRO in PRO po ZureP-1, ugotavlja in določa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta in določitev vrste in območja prostorskega načrta;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
– roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz.
1.2 UGOTOVITVE STANJA PRI PRIPRAVI OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV NA OSNOVI PROGRAMA PRIPRAVE SPRO IN PRO PO ZureP-1
1.2.1 Do sprejetja tega ugotovitvenega sklepa so bile pri pripravi Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče po ZureP-1 opravljene naslednje aktivnosti:
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|Zap. št.  |Aktivnost     |Datum   |Objavljeno / obveščeni |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|1.a    |Obvestilo o    |23. 8. 2006|RS, Ministrstvo za   |
|      |nameri priprave  |      |okolje in prostor   |
|      |Strategije    |      |            |
|      |prostorskega   |      |            |
|      |razvoja in    |      |            |
|      |prostorskega reda |      |            |
|      |občine (CPVO)   |      |            |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|1.b    |Odločba št.    |5. 10. 2006|Občina Zreče      |
|      |35409-242/2006 z |      |            |
|      |datumom 26. 9.  |      |            |
|      |2006 (CPVO je   |      |            |
|      |potrebno izvesti) |      |            |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|2.     |Obvestilo o    |8. 6. 2006 |– Novice št. 786, 8.  |
|      |pričetku priprave |      |7. 2006        |
|      |Strategije    |      |            |
|      |prostorskega   |      |            |
|      |razvoja občine  |      |            |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|3.     |Poziv k oddaji  |8. 6. 2006 |– Novice št. 786, 8.  |
|      |razvojnih pobud k |      |6. 2006        |
|      |strategiji    |      |            |
|      |prostorskega   |      |            |
|      |razvoja Občine  |      |            |
|      |Zreče       |      |            |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|4.     |Obvestilo     |23. 8. 2006|Občine:        |
|      |(sosednjim    |      |– Vitanje       |
|      |občinam) o    |      |– Mislinja       |
|      |pripravi     |      |– Lovrenc na Pohorju  |
|      |Strategije    |      |– Slov. Bistrica    |
|      |prostorskega   |      |– Oplotnica      |
|      |razvoja občine in |      |– Slovenske Konjice  |
|      |prostorskega reda |      |– Vojnik        |
|      |Občine Zreče   |      |            |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|5.     |Prva prostorska  |27. 7. 2006|– Novice št. 792, 20. |
|      |konferenca za   |      |7. 2006        |
|      |Strategijo    |      |            |
|      |prostorskega   |      |            |
|      |razvoja občine in |      |            |
|      |prostorski red  |      |            |
|      |Občine Zreče   |      |            |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|6.     |Program priprave |18. 8. 2006|Uradni list RS, št.  |
|      |Strategije    |      |88/06         |
|      |prostorskega   |      |            |
|      |razvoja in    |      |            |
|      |Prostorskega reda |      |            |
|      |Občine Zreče   |      |            |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|7.     |Razgovor v zvezi |11. 9. 2006|Občine:        |
|      |s Krajinsko    |      |– Vitanje       |
|      |zasnovo za    |      |– Mislinja       |
|      |Pohorje      |      |– Lovrenc na Pohorju  |
|      |         |      |– Slov. Bistrica    |
|      |         |      |– Oplotnica      |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|8.     |Pridobitev    |vloge:   |– 24 nosilcev urejanja |
|      |smernic in    |14. 9. 2006|prostora        |
|      |strokovnih podlag |      |– 8 drugih sodelujočih |
|      |nosilcev za    |      |            |
|      |Strategijo in Red |      |            |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|      |         |podane   |– 20 nosilcev urejanja |
|      |         |smernice  |prostora        |
|      |         |do 14. 11. |– 7 drugih sodelujočih |
|      |         |2006    |            |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|9.     |Odločitev Občine |17. 11.  |26 pobudnikov     |
|      |Zreče, da iz   |2006    |            |
|      |nadaljnje     |      |            |
|      |obravnave izloči |      |            |
|      |vse pobude, ki se |      |            |
|      |nanašajo na    |      |            |
|      |gradnjo      |      |            |
|      |počitniških in  |      |            |
|      |turistično    |      |            |
|      |nastanitvenih   |      |            |
|      |objektov, iz   |      |            |
|      |razloga, ker v  |      |            |
|      |tej fazi ne    |      |            |
|      |razpolaga s    |      |            |
|      |strokovnimi    |      |            |
|      |podlagami, na   |      |            |
|      |osnovi katerih bi |      |            |
|      |bilo mogoče    |      |            |
|      |celovito     |      |            |
|      |obravnavati    |      |            |
|      |tovrstne pobude. |      |            |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
|10.    |Obravnavanje   |11. 1. 2007|            |
|      |pobud na občinski |21. 03.2007|            |
|      |Komisiji za    |      |            |
|      |urejanje prostora |      |            |
|      |in stanovanjske  |      |            |
|      |zadeve      |      |            |
+-----------+------------------+-----------+-----------------------+
1.2.2 Do sprejetja tega ugotovitvenega sklepa so bile pri pripravi Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče po ZureP-1 izdelane naslednje strokovne podlage (SP) ter opravljeno delo:
– SP Analiza stanja in teženj v prostoru Občine Zreče (v pripravi).
– SP izhodišča in cilji prostorskega razvoja Občine Zreče.
– Izdelava kriterijev za odločanje o pobudah za spremembo rabe (poselitev z možnostmi osnovne komunalne opreme, varovanja in omejitve v prostoru).
– Izdelava popisnih listov za 164 pobud za spremembo rabe z oceno možnosti nadaljnje obravnave pobud glede na izbrane kriterije; opravljeno je bilo svetovanje 90 pobudnikom za nadaljevanje obravnave njihovih pobud.
– Posamezni pobudniki za spremembo rabe so predložili 19 SP kot utemeljitev svojih pobud, v izdelavi pa je še 9 SP za spremembo rabe (predvsem občinske pobude).
– Oblikovanje in utemeljitev posameznih pobud za spremembo rabe v sklopu izdelave Elaborata (SP) za poselitev (v pripravi).
1.3 UGOTOVITVE STANJA IN USKLADITVE PRI PRIPRAVI OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV GLEDE NA DOLOČILA NOVEGA ZPNačrt.
1.3.1 Glede na to, da še ni bila izvedena javna razgrnitev Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče po ZureP-1, se skladno z določili prvega in drugega odstavka 89. člena ZPNačrt-a, postopki za sprejem obeh prostorskih aktov nadaljujejo in končajo po določbah ZPNačrt-a kot Občinski prostorski načrt Občine Zreče (OPN Občine Zreče).
1.3.2 OPN Občine Zreče, ki bo pripravljen za celotno območje Občine Zreče, bo skladno z 39. členom ZPNačrt-a vseboval:
Strateški del OPN:
– izhodišča in cilji ter zasnova prostorskega razvoja občine;
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo javne infrastrukture lokalnega pomena;
– območja naselij vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
– območja razpršene poselitve.
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora, ki bo določal:
– območja namenske rabe prostora;
– prostorske izvedbene pogoje;
– območja, za katera se pripravijo občinski podrobni načrti (OPPN).
1.3.3 Občina Zreče bo pri vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pri pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, upoštevala podzakonske predpise iz 39. in 112. člena ZPNačrta-a.
1.3.4 Na osnovi odločbe št. 35409-242/2006 z datumom 26. 9. 2006, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter ob upoštevanju določil 16. in 47. člena ZPNačrt-a, bo postopek celovite presoje vplivov OPN Občine Zreče vključen v postopek priprave in sprejemanja OPN Občine Zreče. Občina Zreče bo zagotovila izdelavo Okoljskega poročila skladno za zahtevami ZPNačrt-a in zakona, ki ureja varstvo okolja.
1.3.5 Predmet in programska izhodišča za pripravo OPN Občine Zreče ostajajo enaka kot so opredeljena v tč. 2.1 »Predmet strategije in prostorskega reda Občine Zreče« ter v prvem odstavku tč. 2.2 »Programska izhodišča« iz Programa priprave SPRO in PRO po ZureP-1.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z ZPNačrt-om ter podzakonskimi predpisi do tiste stopnje natančnosti, ki omogočajo odločitve na strateškem in izvedbenem nivoju.
Za pripravo OPN Občine Zreče se smiselno uporabijo že izdelane študije in analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja. Pripravljavec OPN Občine Zreče v sodelovanju z izdelovalcem poskrbi za pripravo oziroma pridobitev strokovnih podlag, ki morajo vsebovati analize stanja in možnosti ter podati strokovne rešitve prostorskega razvoja glede na:
– analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru;
– poselitev (omrežje naselij, poselitvena območja, usmeritve in kriterije za razvoj ter urejanje naselij);
– zasnovo komunalne infrastrukture s pogoji za komunalno opremljanje;
– izhodišča za organizacijo družbene javne infrastrukture.
Kot podlaga za vsebino strateškega in izvedbenega dela OPN Občine Zreče se pripravi Urbanistični načrt za območje mesta Zreče.
Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave OPN Občine Zreče ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
Geodetske podlage (M 1:50000 in M 1:25000 ter M 1:5000) za potrebe izdelave OPN Občine Zreče zagotovi pripravljavec in jih posreduje izdelovalcu.
3. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki so že podali smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so bili določeni v tč. 3.2 »Nosilci urejanja prostora« iz Programa priprave SPRO in PRO po ZureP-1 in se smiselno upoštevajo pri nadaljevanju priprave OPN Občine Zreče.
Določila iz tč. 3. »Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče« (pripravljavec, projektni svet, nosilci urejanja prostora, izdelovalec) iz Programa priprave SPRO in PRO po ZureP-1, se smiselno upoštevajo pri pripravi OPN Občine Zreče.
4. Roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
Priprava OPN Občine Zreče (OPN) se bo po sprejetju tega ugotovitvenega sklepa nadaljevala in zaključila po naslednjem terminskem planu:
– izdelava strokovnih podlag za OPN: junij–oktober 2007;
– priprava delovnega dopolnjenega osnutka OPN: oktober 2007:
– usklajevanje delovnega dopolnjenega osnutka OPN z najpomembnejšimi nosilci urejanja prostora: november–december 2007;
– potrditev delovnega dopolnjenega osnutka OPN: začetek januarja 2008;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPN: konec januarja 2007;
– priprava okoljskega poročila (OP): avgust–december 2007;
– pridobitev mnenja MOP o ustreznosti OP in dopolnjenega osnutka OPN: februar–marec 2008;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN: april 2008;
– stališča do pripomb in predlogov: sredina maja 2008;
– priprava predloga OPN: konec maja 2008;
– predložitev predloga OPN na MOP: začetek junija 2008;
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPN (v pristojnosti MOP): junij–julij 2008;
– izdaja sklepa o potrditvi OPN ter izdaja potrdila, da so vplivi izvedbe OPN na okolje sprejemljivi (v pristojnosti MOP): začetek avgusta 2008;
– prva obravnava predloga OPN na Občinskem svetu: september 2008;
– druga obravnava predloga OPN na Občinskem svetu: oktober 2008;
– objava odloka o OPN: začetek novembra 2008.
Št. 35050-0002-010/2006-1
Zreče, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.