Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

SV 470/07 Ob-18566/07 , Stran 4975
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 470/07, je stanovanje št. 20, v skupni izmeri 59,23 m2, v 3. nadstropju, stavbe na naslovu Begunje 161, Begunje na Gorenjskem, ki stoji na parc. št. 107/18, vpisani pri vložku št. 1307, k.o. Begunje, pri Okrajnem sodišču v Radovljici, last Željka Lazarevića, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 99.050,00 CHF v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,80% letno, kar znaša na dan 31. 5. 2007 skupaj 4,66% letno, efektivno obrestno mero za najeti kredit po tej pogodbi v višini 4,75% letno, po pogojih veljavnih na dan 31. 5. 2007 ter ob predpostavki enkratnega črpanja kredita, z zapadlostjo 30. 6. 2027 ter možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v 19. točki pogodbe o dolgoročnem evro kreditu z valutno klavzulo z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljenjem vračila terjatve, z možnostjo predčasne zapadlosti terjatve skladno z 19. točko kreditne pogodbe, z rokom vračila v 240 mesečnih anuitetah v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan plačila.