Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 47801-72/2007 Ob-18344/07 , Stran 4942
I. Predmet prodaje: A. Zemljišče v območju, ki se ureja z Občinskim lokacijskim načrtom Veliki Otok (Ur. l. RS, št. 89/04): par. št. 1449/53 dvorišče v izmeri 1616 m2; izklicna cena: 43.539 EUR (10.433.656 SIT) Navedena nepremičnina se nahaja v k.o. Zagon. Območje, kjer se predmetna nepremičnina nahaja, je namenjeno za poslovno obrtno dejavnost. Namenska raba: poslovno proizvodna dejavnost. Dopustne dejavnosti in objekti ter gradbene parcele so razvidne iz razpisne dokumentacije. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. V izklicni ceni je zajeta tudi vrednost zemljišča cest, ki pripadajo kompleksu, in je razdeljena na posamezne objekte v razmerju površin zemljišča. Izračun je razviden iz razpisne dokumentacije. 2. Izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost, plača ga kupec. 3. Zemljišče je komunalno opremljeno, komunalni prispevek bo investitor plačal pred izdajo gradbenega dovoljenja, ta se mu bo odmeril na osnovi veljavnih predpisov; Izbrani ponudnik bo moral obstoječi objekt na par. štev. 1449/53 ki je na podlagi OLN Veliki otok predviden za rušenje, na lastne stroške porušiti in sicer najkasneje do 30. 6. 2008 ter postaviti nov objekt najkasneje do 30. 9. 2009. Za izpolnitev te obveznosti se smatra pridobljeno uporabno dovoljenje. Za zavarovanje izpolnitve obveznosti iz predhodnega odstavka bo moral izbrani ponudnik v 15 dneh po izbiri, pred podpisom kupoprodajne pogodbe predložiti bančno garancijo za zavarovanje izpolnitve obveznosti. 4. Na nepremičnini, par. št. 1449/53 k.o. Zagon, se bo ustanovila služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili do zemljišča par. št. 1449/52 k.o. Zagon v korist upravljavca trafo postaje, za čas dokler bo na zemljišču par. št. 1449/52 k.o. Zagon locirana trafo postaja. Služnostna pravica se bo vpisala v zemljiško knjigo. 5. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 7. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele) na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 8. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 10. Kupnino so kupci dolžni plačati v roku 15 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 11. Kupec lahko prevzame nepremičnino v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. III. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – navedbo nepremičnine, ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Zainteresirani kupci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. št. 05 7280-786. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v kompleksu Veliki Otok« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do ponedeljka, dne 9. 7. 2007 do 12. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi. B. Zemljišče se nahaja v ureditvenem območju naselja Prestranek, območje urejanja P12/P3 I. Predmet prodaje: par. št. 972/1 travnik 6. razred v izmeri 4153 m2 in pašnik 2. razred v izmeri 500 m2, vl. št. 712, k.o. Slavina, izklicna cena: 81.334 € (19.490.880 SIT); Zemljišče je namenjeno za gradnjo objektov namenjenih za proizvodnjo, servise in skladišča, za komunalne dejavnosti in promet, v skladu z veljavnimi prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti Občine Postojna ter ostalimi veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, pod naslednjimi pogoji: II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. Izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost, plača ga kupec. 2. zemljišče je le delno komunalno opremljeno in si ga bodo uredili investitorji sami na lastne stroške Komunalni prispevek bodo investitorji plačali pred izdajo gradbenega dovoljenja, ta se jim bo odmeril na osnovi veljavnih predpisov; 3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 4. Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo. 5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele) na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 8. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. III. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba št. 3/2). Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. št. 05/728-07-86. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine k.o. Slavina« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 9. 7. 2007 do 12. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku 5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi.