Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18350/07 , Stran 4964
1. Prodajalec: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče. 2. Predmet javne ponudbe: predmet javne ponudbe je prodaja enega stanovanja in sicer: a) stanovanja št. 7 na naslovu Krašce 2, v skupni izmeri: 38,85 m2, ki obsega predsobo, kuhinjo z jedilnim kotom, sobo in kopalnico z WC in balkon. Stanovanjska stavba je vpisana v zemljiški knjigi (k.o. Krašce, vložek št. 394, parc. št. 124/1 in sicer stanovanjska stavba 180 m2, dvorišče 381 m2). Stanovanje je zasedeno z najemniki in je v lasti Občine Moravče. Etažna lastnina še ni izvedena. 3. Cena Najnižja možna ponujena cena stanovanja, ki je predmet prodaje, je: a) za stanovanje št. 7 na naslovu Krašce 2, Moravče, 24.677,00 EUR. 4. Ponudbe Ponudba je zavezujoča in dokončna. Posredovana mora biti na podlagi dokumentacije, ki jo zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, pri Maji Zalar, v času uradnih ur, najkasneje do 9. 7. 2007. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije. Ponudba mora biti veljavna do 16. 8. 2007. 5. Vsebina ponudbe Poleg vsebine dokumentacije so sestavni deli ponudbe tudi: – potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravno osebo ali priglasitveni list za samostojne podjetnike, star največ tri (3) mesece; – plačilo varščine za nepremičnino v višini 1.250,00 EUR ter potrdilo o plačilu; – brezpogojno podpisana prodajna pogodba, ki je priložena k dokumentaciji. 6. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do 13. 7. 2007 do 12. ure. Popolne ponudbe v okviru dokumentacije se oddajo v glavni pisarni Občine Moravče ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče s pripisom: Prodaja stvarnega premoženja – stanovanja (pripis številke stanovanja) – javna ponudba – Ne odpiraj! Odpiranje ponudb bo 16. 7. 2007 ob 10.30, v sejni sobi Občine Moravče, Vegova 7, Moravče. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane in druge navedene pogoje in bodo pravočasno prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti. 7. Kriterij za izbor Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. 8. Informacije Podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na Občini Moravče, tel. 01/723-10-44. Ogled nepremičnine je možen po predhodnemu dogovoru.