Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18347/07 , Stran 4936
1. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je izbor kandidata za usposabljanje v KOPA Golnik za pridobitev doktorata znanosti. 2. Mentorji in prosta mesta Izbrani mentor je prof. Mitja Košnik, dr. med. spec. Izbran je lahko samo en kandidat. Če je kandidatov več, se razvrstijo glede na doseženo skupno število točk glede na merila iz 4. točke razpisa. Najboljše ocenjeni kandidat je prvi in ima prednost pri sklenitvi pogodbe za mesto mladega raziskovalca. V primeru, da najbolje ocenjeni kandidat ne sklene pogodbe, se pogodba ponudi naslednjemu kandidatu glede na skupno doseženo oceno. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Mladi raziskovalec (v nadaljevanju: kandidat) mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva / ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 / ali ima zaključen znanstveni magisterij; – starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva 1979); Če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. Če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija najmanj 8,00 ni pogoj. Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega roka. Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis. 4. Merila za ocenjevanje kandidatov so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbran bo kandidat z najvišjim številom doseženih točk. 5. Čas financiranja Čas financiranja doktorskega usposabljanja je: – največ 4 leta in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni doktorski študijski program – največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani v 3. stopnjo bolonjskega študijskega programa. 6. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora vsebovati: 1. prijavni obrazec v celoti izpolnjen in podpisan (Obrazec MR/2007) in samostojne priloge: 2. dokazilo o izobrazbi: – fotokopijo diplome oziroma izjavo (Izjava št. 3), da bo kandidat diplomiral ali nostrificiral diplomo do vključno 15. 9. 2007, s tem, da mora biti potrdilo o opravljeni ali nostrificirani diplomi kandidata, ki je bil izbran, predloženo najkasneje 15. septembra 2007; – potrdilo o vpisu na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva; – dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju; 3. uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (brez diplome), ki mora vsebovati podatke o vseh izpitih in vajah na dodiplomskem študiju ali 2. stopnji bolonjskega študija; 4. fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidna letnica rojstva; 5. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 1), da se lahko osebni podatki navedeni v prijavi uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 24/2006 in spremembi: Ur. l. RS, št. 5/2007 in št. 39/2007); 6. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 2), da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev; 7. za kandidate, ki ne izpolnjujejo pogoja starosti do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva 1979; če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto), pa tudi potrdilo o koriščenju porodniškega oziroma starševskega dopusta, potrdilo o daljši bolezenski odsotnosti ali potrdilo o služenju vojaškega roka. 8. Življenjepis 7. Rok in način oddaje prijav Prijave s prilogami sprejema Enota za razvoj ljudi pri delu, KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis za prosto mesto mladega raziskovalca – ne odpiraj« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja. Prijava v zgoraj navedeni obliki mora prispeti na zgoraj navedeni naslov do vključno 30. 6. 2007. Obravnavane bodo samo prijave, ki imajo vse z razpisom zahtevane elemente, vso zahtevano dokumentacijo in so prispele pravočasno. Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali. 8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati bodo o rezultatih izbora predvidoma obveščeni do 1. 8. 2007. 9. Pritožbeni rok: vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, pa v postopku izbire ni bil izbran, ima pravico do vložitve pritožbe v roku 8 dni od prejema obvestila na naslov Enota za razvoj ljudi pri delu, KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, z oznako »Pritožba – Javni razpis za prosta mesta mladih raziskovalcev 2007«. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za izbor. Nepravočasne in nepravilno označene pritožbe ne bodo upoštevane. 10. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta dosegljiva na spletni strani KOPA Golnik ali v Enoti za razvoj ljudi pri delu, Golnik 36, 4204 Golnik, vsak delavnik od 8. do 13 ure. 11. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z Javnim razpisom lahko interesenti dobijo v Enoti za razvoj ljudi pri delu, na telefonu: 04/256-94-43.